โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ศ22228      ชื่อวิชา : วาดเส้นเป็นสี      ห้องเรียน : ศิลปะ 4      วัน/คาบ : พฤ78

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 48608   ด.ช. ธีระพงษ์ สุระวัง 2 1 Thu, 09 May 2019 09:05:14 +0700
2 48657   ด.ญ. จิตา สังข์สมบูรณ์ 2 2 Thu, 09 May 2019 09:01:06 +0700
3 48665   ด.ญ. ธนัญชนก คำกรอง 2 2 Thu, 09 May 2019 09:04:19 +0700
4 48674   ด.ญ. พรรณ์จิรา ตรีสารศรี 2 2 Thu, 09 May 2019 09:03:51 +0700
5 48677   ด.ญ. มนัชญา คำทา 2 2 Thu, 09 May 2019 09:01:56 +0700
6 48745   ด.ญ. พัทธ์ธีรา เรืองสา 2 4 Thu, 09 May 2019 09:06:41 +0700
7 48986   ด.ญ. ณัฎณิฌา วงค์ษา 2 10 Wed, 15 May 2019 10:14:11 +0700
8 48989   ด.ญ. นริสรา ทองใบ 2 10 Wed, 15 May 2019 10:17:32 +0700
9 49038   ด.ญ. ศุภลักษณ์ เครือวงค์ 2 11 Thu, 16 May 2019 13:55:37 +0700
10 49131   ด.ช. ภัทดนัย ทองพิไล 2 14 Thu, 09 May 2019 09:03:27 +0700
11 49143   ด.ญ. กุลณัฐ ดีสุติน 2 14 Thu, 09 May 2019 09:04:49 +0700
12 49144   ด.ญ. ฉันทกานต์ นิลเขต 2 14 Thu, 09 May 2019 09:06:10 +0700
13 49149   ด.ญ. นภสร บุญมาสืบ 2 14 Thu, 09 May 2019 09:04:31 +0700
14 49151   ด.ญ. ปภาวรินท์ ขัตินนท์ 2 14 Thu, 09 May 2019 09:04:31 +0700
15 49152   ด.ญ. ปภินพิทย์ ตันปาสิริพัฒน์ 2 14 Thu, 09 May 2019 09:03:36 +0700
16 49158   ด.ญ. รวิภา กาวาท 2 14 Thu, 09 May 2019 09:04:41 +0700
17 49164   ด.ช. ชโลธร สมณะ 2 15 Thu, 09 May 2019 09:04:02 +0700
18 49414   ด.ญ. กมลชนก ใจยา 2 14 Thu, 09 May 2019 09:06:45 +0700