โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ศ22214      ชื่อวิชา : ปฏิบัติเครื่องตีไทย      ห้องเรียน : ดนตรีไทย      วัน/คาบ : พฤ78

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 48601   ด.ช. กรไชย แสนไชย 2 1 Thu, 09 May 2019 09:02:32 +0700
2 48606   ด.ช. ณัชพงษ์ นวลบุญเรือง 2 1 Thu, 09 May 2019 09:03:33 +0700
3 48676   ด.ญ. ภคพร น้ำฟ้า 2 2 Thu, 16 May 2019 10:33:34 +0700
4 48738   ด.ญ. ขวัญมนัส คันธวังอินทร์ 2 4 Thu, 09 May 2019 09:04:43 +0700
5 48985   ด.ญ. ณธิดา สุทธิปัญโญ 2 10 Thu, 09 May 2019 09:04:04 +0700
6 49025   ด.ญ. ชัญญานุช จวรรณตูม 2 11 Thu, 09 May 2019 09:09:35 +0700
7 49048   ด.ช. ชานนท์ วงค์กุลบริรักษ์ 2 12 Thu, 09 May 2019 09:25:07 +0700
8 49049   ด.ช. ณฤสร ล่ำแรง 2 12 Thu, 09 May 2019 09:15:02 +0700
9 49062   ด.ช. วกฤต บุญกอง 2 12 Thu, 16 May 2019 13:58:30 +0700
10 49072   ด.ญ. ปริยาภัทร สายสุข 2 12 Thu, 16 May 2019 12:41:39 +0700
11 49095   ด.ช. รัฐภุมิ ไก่ก้อ 2 13 Thu, 09 May 2019 09:14:27 +0700
12 49100   ด.ช. สวิส อุนะรัตน์ 2 13 Thu, 09 May 2019 09:01:13 +0700
13 49117   ด.ญ. สุพิชญา แก้วมงคล 2 13 Thu, 09 May 2019 09:34:05 +0700
14 49129   ด.ช. พุฒิพงศ์ โชติสุรัตน์ 2 14 Thu, 16 May 2019 13:53:53 +0700
15 49138   ด.ช. ศุภวิชญ์ สุนันตา 2 14 Thu, 09 May 2019 09:02:13 +0700
16 49175   ด.ช. รัฐธีร์ สหพงศ์บูลวัชร 2 15 Thu, 09 May 2019 09:07:38 +0700
17 49192   ด.ญ. พิทยาภรณ์ วัฒนจึงโรจน์ 2 15 Thu, 16 May 2019 14:01:24 +0700
18 49420   ด.ญ. ธราภรณ์ ภัทรานุกิจ 2 15 Thu, 16 May 2019 14:03:12 +0700