โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ศ22210      ชื่อวิชา : วาดเส้นสร้างสรรค์      ห้องเรียน : ศิลปะ 3      วัน/คาบ : พฤ78

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 48711   ด.ญ. ภคพร มงคลพันธ์ 2 3 Thu, 09 May 2019 09:08:01 +0700
2 48760   ด.ญ. ไอริณรยา พัฒนสิทธิ์ 2 4 Thu, 09 May 2019 09:08:01 +0700
3 48963   ด.ช. คีเเกน คาโนบิ สตูฟส์ 2 10 Thu, 30 May 2019 13:51:02 +0700
4 48965   ด.ช. ณชพล ศิริชา 2 10 Thu, 09 May 2019 09:04:59 +0700
5 48966   ด.ช. ณ้ฐวัฒน์ จรจันทร์ 2 10 Thu, 09 May 2019 09:05:40 +0700
6 48971   ด.ช. นับพระพร วงศ์สรรเสริญ 2 10 Thu, 23 May 2019 13:43:22 +0700
7 48973   ด.ช. พงศ์ปณต อุดใจ 2 10 Thu, 30 May 2019 13:50:00 +0700
8 48974   ด.ช. พลจันทร์ โกมลเมนะ 2 10 Thu, 09 May 2019 09:01:40 +0700
9 49026   ด.ญ. ณัฏฐณิชา โยธา 2 11 Thu, 09 May 2019 09:04:08 +0700
10 49030   ด.ญ. นุชวรา แจ้งโพธิ์นาค 2 11 Thu, 09 May 2019 09:07:11 +0700
11 49069   ด.ญ. ธวัลสิรี ตาตุ 2 12 Thu, 09 May 2019 09:06:38 +0700
12 49083   ด.ช. ชัชพงศ์ บุญรักษ์ 2 13 Thu, 09 May 2019 09:04:22 +0700
13 49099   ด.ช. ศุภิศร ถาเป็นบุญ 2 13 Thu, 09 May 2019 09:05:36 +0700
14 49426   ด.ช. พัชรชาติ พรมแก้วงาม 2 10 Thu, 16 May 2019 18:46:16 +0700