โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ศ22204      ชื่อวิชา : วาดภาพตัวละคร      ห้องเรียน : ศิลปะ 2      วัน/คาบ : พฤ78

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 48618   ด.ญ. คุณัชญา สวรรค์วงศ์ 2 1 Thu, 09 May 2019 09:02:54 +0700
2 48663   ด.ญ. ณภัทร สิงห์คำ 2 2 Thu, 09 May 2019 09:02:08 +0700
3 48673   ด.ญ. ปรียาภรณ์ สาระไชย 2 2 Thu, 09 May 2019 09:00:52 +0700
4 48723   ด.ช. ดิลเเลน ชนกันต์ เปเรรา 2 4 Thu, 09 May 2019 09:01:19 +0700
5 48726   ด.ช. บรรพต พรหมสาขา ณ สกลนคร 2 4 Thu, 09 May 2019 09:01:34 +0700
6 48733   ด.ช. ศิวกร นันทรักษ์ 2 4 Thu, 09 May 2019 09:02:39 +0700
7 48838   ด.ญ. ษมากร กวินภูมิเสถียร 2 6 Mon, 27 May 2019 11:35:14 +0700
8 48978   ด.ช. ภาสกร อ๊อดทรัพย์ 2 10 Thu, 09 May 2019 09:03:12 +0700
9 48980   ด.ช. วชิระ ข้อทน 2 10 Thu, 09 May 2019 09:01:36 +0700
10 48981   ด.ช. อภิชา ต๊ะตุ้ย 2 10 Thu, 09 May 2019 09:03:51 +0700
11 49024   ด.ญ. ชนิสรา พิมสาร 2 11 Thu, 09 May 2019 09:03:05 +0700
12 49076   ด.ญ. วชิรพร นามวงศ์ 2 12 Thu, 09 May 2019 09:02:04 +0700
13 49108   ด.ญ. นาเดีย ก้าเด 2 13 Thu, 16 May 2019 14:00:15 +0700
14 49136   ด.ช. ศักดินนท์ วงศ์อุ่นใจ 2 14 Thu, 09 May 2019 09:03:05 +0700
15 49150   ด.ญ. บัณฑิตา บุษบา 2 14 Thu, 09 May 2019 09:03:21 +0700
16 49403   ด.ช. ธนธิป เสียงดี 2 13 Mon, 27 May 2019 11:54:26 +0700
17 49422   ด.ช. ธนกฤต อ้วนล่ำ 2 13 Thu, 16 May 2019 14:23:22 +0700