โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ว20220      ชื่อวิชา : พฤกษศาสตร์เบื้องต้น      ห้องเรียน : 922      วัน/คาบ : พฤ78

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 48611   ด.ช. ภูริณัฐ วงค์ชมภู 2 1 Thu, 09 May 2019 09:02:22 +0700
2 48630   ด.ญ. ปองการ สิทธิกูลนะ 2 1 Thu, 09 May 2019 09:12:26 +0700
3 48633   ด.ญ. พลอยปภัส สินวัชรไพศาล 2 1 Thu, 09 May 2019 09:09:06 +0700
4 48641   ด.ช. กิติภัฏ เสริมสุข 2 2 Thu, 16 May 2019 13:44:39 +0700
5 48647   ด.ช. พชรพล พรินทรากุล 2 2 Thu, 09 May 2019 09:13:49 +0700
6 48650   ด.ช. ภัทรพงศ์ ปกรณ์รัตน์ 2 2 Thu, 16 May 2019 13:53:50 +0700
7 48651   ด.ช. ภูวสิษฏ์ ใจชุ่ม 2 2 Thu, 09 May 2019 09:07:04 +0700
8 48655   ด.ช. อาชวี เขียวโสด 2 2 Thu, 09 May 2019 09:05:30 +0700
9 48659   ด.ญ. จุฑารัตน์ แลวลิด 2 2 Thu, 09 May 2019 09:06:27 +0700
10 48668   ด.ญ. ธัญดา ศรีนราธร 2 2 Thu, 09 May 2019 09:03:54 +0700
11 48680   ด.ญ. ไอยาวี หล้าสมศรี 2 2 Thu, 09 May 2019 09:02:56 +0700
12 49017   ด.ช. ภูมิหิรัณย์ ไชยชนะ 2 11 Thu, 09 May 2019 09:04:06 +0700
13 49056   ด.ช. เนติพัฒน์ ยะคำ 2 12 Thu, 09 May 2019 09:08:21 +0700
14 49057   ด.ช. ปุณณวิชญ์ อภิวงค์คำ 2 12 Thu, 09 May 2019 09:08:44 +0700
15 49059   ด.ช. ภรัณยู รัตนงามวงค์ 2 12 Thu, 09 May 2019 09:07:56 +0700
16 49066   ด.ญ. ณัฐกฤตา วงศ์ทองจันทร์ 2 12 Thu, 09 May 2019 09:06:05 +0700
17 49104   ด.ญ. ณัฐมณี พันธุ์สุริยวงค์ 2 13 Thu, 09 May 2019 09:12:22 +0700
18 49111   ด.ญ. พฤกษาพรรณี บุญเรือง 2 13 Thu, 09 May 2019 09:42:30 +0700