โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ว20202      ชื่อวิชา : สารเคมีในชีวิตประจำวัน      ห้องเรียน : 921      วัน/คาบ : พฤ78

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 48649   ด.ช. พัสกร เชี่ยววานิช 2 2 Thu, 09 May 2019 09:04:49 +0700
2 48652   ด.ช. วชิรพล คำวงศ์ 2 2 Thu, 09 May 2019 10:34:18 +0700
3 48685   ด.ช. ธนกฤต วะรังษี 2 3 Thu, 16 May 2019 13:54:59 +0700
4 48703   ด.ญ. นงนภัส เหลืองธนะผล 2 3 Thu, 16 May 2019 09:22:09 +0700
5 48732   ด.ช. ศักดิ์สิทธิ์ วัชรธาดาพงศ์ 2 4 Thu, 09 May 2019 09:19:39 +0700
6 48737   ด.ญ. กุลชา นามะสนธิ 2 4 Thu, 09 May 2019 09:24:32 +0700
7 48742   ด.ญ. ปรียาดา สวัสดี 2 4 Thu, 09 May 2019 09:06:12 +0700
8 48750   ด.ญ. ภัทรมน พลติ๊บ 2 4 Thu, 09 May 2019 09:14:39 +0700
9 49097   ด.ช. วศินภัทร ยะนิน 2 13 Thu, 09 May 2019 11:27:56 +0700