โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ว20202      ชื่อวิชา : สารเคมีในชีวิตประจำวัน      ห้องเรียน : ว.4      วัน/คาบ : พฤ78

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 48621   ด.ญ. ฐิตา กาญจนขันธ์ 2 1 Thu, 09 May 2019 09:05:41 +0700
2 48626   ด.ญ. ธิดากานต์ ประเสริฐศักดิ์ 2 1 Thu, 09 May 2019 09:01:28 +0700
3 48636   ด.ญ. สิริภัส ใจมา 2 1 Thu, 09 May 2019 09:26:16 +0700
4 49067   ด.ญ. ณัฐชานันท์ ไชยวงศ์สาย 2 12 Wed, 29 May 2019 19:44:59 +0700
5 49078   ด.ญ. สโรชา พงษ์จักร 2 12 Thu, 09 May 2019 09:01:58 +0700
6 49089   ด.ช. ปฐมพงศ์ ดำรงวัฒนกูล 2 13 Thu, 09 May 2019 09:07:25 +0700
7 49094   ด.ช. ภูรินท์ คำปันบุตร 2 13 Thu, 09 May 2019 09:03:05 +0700
8 49125   ด.ช. ปภาวิชญ์ มูลเมือง 2 14 Thu, 09 May 2019 09:44:51 +0700
9 49128   ด.ช. พีรวิช เพ็งสิน 2 14 Thu, 09 May 2019 09:06:23 +0700
10 49139   ด.ช. ศุภสิทธิ์ วงค์โขง 2 14 Thu, 09 May 2019 09:03:51 +0700
11 49140   ด.ช. สิรภัทร เกตุเมฆ 2 14 Thu, 09 May 2019 09:12:50 +0700
12 49142   ด.ช. อภิชาต แก้วดวงตา 2 14 Thu, 09 May 2019 09:12:48 +0700
13 49155   ด.ญ. พัชญาวดี หมูเทพ 2 14 Thu, 09 May 2019 09:53:16 +0700
14 49160   ด.ญ. รุ่งเรือง อิ่นคำ 2 14 Thu, 09 May 2019 10:09:31 +0700
15 49402   ด.ช. ยศภูมิ หลิ่วผลวณิชย์ 2 12 Thu, 09 May 2019 09:02:36 +0700