โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ว20201      ชื่อวิชา : วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา      ห้องเรียน : ว.6      วัน/คาบ : พฤ78

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 48638   ด.ญ. อนงค์นารถ แก้วมณี 2 1 Thu, 09 May 2019 09:04:40 +0700
2 48728   ด.ช. เปรม ภักศิลป์ 2 4 Thu, 09 May 2019 09:04:05 +0700
3 49001   ด.ช. กรกฏ ปิ่นฝั้น 2 11 Fri, 17 May 2019 15:22:24 +0700
4 49002   ด.ช. กรภัทร์ เตียวตระกูล 2 11 Thu, 16 May 2019 11:20:18 +0700
5 49004   ด.ช. คณิศร เสมอวงค์ติ๊บ 2 11 Thu, 09 May 2019 09:02:28 +0700
6 49006   ด.ช. ชยชนม์ โชควัฒนาทรัพย์ 2 11 Thu, 09 May 2019 09:04:28 +0700
7 49011   ด.ช. ณัฐวุฒิ นำมา 2 11 Thu, 09 May 2019 09:02:42 +0700
8 49014   ด.ช. ปัณณทัต หน่อแก้ว 2 11 Thu, 09 May 2019 09:02:37 +0700
9 49015   ด.ช. ภูฟ้า เขียวมั่ง 2 11 Thu, 09 May 2019 09:02:47 +0700
10 49019   ด.ช. วีรภัทร ตาเร็ว 2 11 Thu, 09 May 2019 09:01:00 +0700
11 49029   ด.ญ. ณิชาภัทร ยศบุตร 2 11 Thu, 09 May 2019 09:20:34 +0700
12 49098   ด.ช. ศุภวิชญ์ อินสุข 2 13 Thu, 09 May 2019 09:07:26 +0700
13 49101   ด.ช. สุรศักดิ์ ไทยใหม่ 2 13 Thu, 09 May 2019 09:07:23 +0700
14 49121   ด.ช. กิตติภัฎ เมืองมา 2 14 Thu, 09 May 2019 09:13:33 +0700
15 49179   ด.ช. สรวิศ เขื่อนควบ 2 15 Thu, 09 May 2019 09:02:30 +0700