โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ห้อง  9

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น/ห้อง รหัส กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 45382   น.ส. จิรัชญา ชินวณิชัย 6/9            
2 45502   นาย ปาล์ม ศิลพรกรกุล 6/9            
3 45503   นาย  ปุณณวัฒน์  เสริมสุข 6/9            
4 45505   นาย ภูริณัฐ ไชยรุ่งเรือง 6/9            
5 45508   นาย  สุวัฒกรณ์ จันทร์ใส 6/9            
6 45514   น.ส.  นภัส คลังชำนาญ 6/9            
7 45538   น.ส.  สมิตา ทะแยแก้ว 6/9            
8 45567   น.ส. ฐิติรัตน์ เวชโช 6/9            
9 45666   น.ส. พัชราภรณ์ กันทา 6/9            
10 45971   นาย ดนุพล สันเทพ 6/9            
11 45992   น.ส.  ณัฏฐา แสงลุน 6/9            
12 46030   นาย วิทวัส  ศรีอิ่นแก้ว 6/9            
13 46080   นาย สุภกิณ  ทิศา 6/9            
14 46098   น.ส. วรารัตน์  พรมลาย 6/9            
15 46149   น.ส. อริสา  อินต๊ะสงค์ 6/9            
16 48558   น.ส. จุฑารัตน์  ไชยเมืองชื่น 6/9            
17 48559   น.ส. ฐปนัท สวัสดิ์บุญยงค์ 6/9            
18 48560   น.ส. ณัติฐพร  ตางคำ 6/9            
19 48561   น.ส. เปมิกา โชติสุขรัตน์ 6/9            
20 48562   น.ส.  ภัทรภร แสงศรีจันทร์ 6/9            
21 48563   น.ส.  ภานุชนาถ  ปันทอย 6/9            
22 48564   น.ส. วิจิตรานันท์ กันคำ 6/9            
23 48565   นาย ณฐกร จันทราช 6/9            
24 48566   นาย  นพวรรธน์ อุปนันท์ 6/9            
25 48567   นาย พชรภัทร  บุญเรือง 6/9            
26 48568   นาย เมธาสิทธิ์  ไตรวุฒิพิพัฒน์กุล 6/9