โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ห้อง  8

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น/ห้อง รหัส กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 45494   นาย ชนกกานต์  ตั้งศรีวงศ์ 6/8            
2 45506   นาย รณกร  สุวรรณเมือง 6/8            
3 45545   นาย  เทวราช วงศ์หาญ 6/8            
4 45548   นาย ธวัชรพรรณ  ยามี 6/8            
5 45552   นาย พชร วัฒนะนุกูล 6/8            
6 45568   น.ส. ณัชชารมย์ วรารักษ์ 6/8 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30915 Smart Science (รับเฉพาะนักเรียน Smart Science ม.ปลาย) 311
7 45573   น.ส. ธัญรดา วงค์ชัยชนะ 6/8 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30915 Smart Science (รับเฉพาะนักเรียน Smart Science ม.ปลาย) 311
8 45628   น.ส.  ศิรินทิพย์ วงศ์ปิง 6/8 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30915 Smart Science (รับเฉพาะนักเรียน Smart Science ม.ปลาย) 311
9 45892   นาย อภิวัฒน์ สุววรณนัง 6/8            
10 46151   นาย คนาโชติ  ใจโฮ้ง 6/8            
11 46153   นาย  ถิรตรัย  มาละใจ 6/8            
12 46155   นาย ธนราชันย์ สูงติวงค์ 6/8            
13 46162   นาย ศุภณัฐ  เดี่ยวรัตนกุล 6/8            
14 46163   น.ส. กัญญาณัฐ  จันทรดี 6/8 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30915 Smart Science (รับเฉพาะนักเรียน Smart Science ม.ปลาย) 311
15 46165   น.ส. กุลสิณี  เต็งศิริวัฒนานนท์ 6/8            
16 46171   น.ส. ธัญญรัตน์  รื่นเริง 6/8 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30915 Smart Science (รับเฉพาะนักเรียน Smart Science ม.ปลาย) 311
17 46174   น.ส. นาทยา โสวะละ 6/8 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30915 Smart Science (รับเฉพาะนักเรียน Smart Science ม.ปลาย) 311
18 46175   น.ส. ญาณิศา  มั่นเหมาะ 6/8 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30915 Smart Science (รับเฉพาะนักเรียน Smart Science ม.ปลาย) 311
19 46177   น.ส. พิชญา สุขป้อม 6/8 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30915 Smart Science (รับเฉพาะนักเรียน Smart Science ม.ปลาย) 311
20 46182   นาย ณัฐนภัส คำชมภู 6/8            
21 46183   นาย ณัฐภัทร วงศ์ราษฎร์ 6/8            
22 46184   นาย บรรพต มามิ่ง 6/8            
23 46218   น.ส. รักชนก อินทะสืบ 6/8 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30915 Smart Science (รับเฉพาะนักเรียน Smart Science ม.ปลาย) 311
24 48551   น.ส. กมลพร ตรียกูล 6/8 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30915 Smart Science (รับเฉพาะนักเรียน Smart Science ม.ปลาย) 311
25 48552   น.ส. กรรณิการ์ จำหน่าย 6/8 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30915 Smart Science (รับเฉพาะนักเรียน Smart Science ม.ปลาย) 311
26 48555   น.ส. อภิชญา นันทพันธ์ 6/8 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30915 Smart Science (รับเฉพาะนักเรียน Smart Science ม.ปลาย) 311
27 48556   นาย พีรภัทร วงษ์ศรี 6/8            
28 48557   นาย ภัทรนันท์ สมศิริ 6/8