โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ห้อง  7

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น/ห้อง รหัส กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 45587   นาย คนธกานต์ ฟูคำ 6/7            
2 45594   นาย ธนภัทร จเรวรรณ์ 6/7            
3 45596   นาย ปวีณวิชญ์ ท่าดี 6/7            
4 45599   นาย  พุทธคุณ นครพันธุ์ 6/7            
5 45602   นาย สัณห์กันต์ธร อยู่ครบ 6/7            
6 45639   นาย ปรัตถกร จงตระกูลศิริ 6/7            
7 45695   นาย  เมธวิน จุมภู 6/7            
8 45743   นาย วิธวินท์ สุวรรณอัตถ์ 6/7 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30923 พับกระดาษญี่ปุ่น 868
9 45754   น.ส.  กุลิสรา ทิชากร 6/7 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30923 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ม.ปลาย 709
10 45759   น.ส.  ณัฐมน ดอนสี 6/7       ก30925 ร้องเพลงจีน ม.ปลาย 814
11 45772   น.ส. วริศรา ยามะณี 6/7 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30923 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ม.ปลาย 709
12 45819   น.ส. สมฤดี มณีสาร 6/7 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30923 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ม.ปลาย 709
13 45850   น.ส. จิรัชยา ปันติ 6/7 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30923 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ม.ปลาย 709
14 45995   น.ส. นวภรณ์ คำกุณะ 6/7 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30923 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ม.ปลาย 709
15 46022   นาย ปรัชญา พยุหพรรค์ 6/7            
16 46023   นาย  ผดุงเกียรติ  เล็กศรี 6/7            
17 46026   นาย ภาดล สุรินทร์โท 6/7            
18 46028   นาย เมธวิทย์  จุมภู 6/7            
19 46049   น.ส. พัทธนันท์ อินธิมา 6/7 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30923 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ม.ปลาย 709
20 46158   นาย ภาณุพงศ์ สาระไชย 6/7            
21 46206   น.ส. ชัญญา ถาวรคุณ 6/7 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30923 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ม.ปลาย 709
22 48542   น.ส. จิดาภา  วิชาหา 6/7 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30923 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ม.ปลาย 709
23 48543   น.ส.  วิรากานต์ ดวงตา 6/7 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30923 พับกระดาษญี่ปุ่น 868
24 48544   น.ส. ศิรประภา นุนพนัสสัก 6/7 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30923 พับกระดาษญี่ปุ่น 868
25 48545   น.ส. อทิตยา  เจญการ 6/7            
26 48546   นาย นิธิศ ธารีสาร 6/7 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30923 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ม.ปลาย 709
27 48547   นาย  ณัฐนภนต์ บำรุงศรี 6/7            
28 48548   นาย เศรษฐเกียรติ ตั้งกิตอังคณา 6/7            
29 48550   นาย สุทธิพร ปิดกันภัย 6/7