โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ห้อง  6

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น/ห้อง รหัส กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 45493   นาย คมน์พัฒน โสภะ 6/6            
2 45516   น.ส. ปราณปรียา ห่อนบุญเหิม 6/6 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30925 Happy English ม.ปลาย 835
3 45526   นาย ธนภูมิ ฉัตรคำเเปง 6/6            
4 45542   นาย ชูกิจ เรืองถนอม 6/6            
5 45543   นาย ณัฐปคัลภ์ เนตรวิศุทธ 6/6            
6 45546   นาย ธนกร อย่างตระกูล 6/6            
7 45559   น.ส. กนกกาญจน์ ชุมทัพ 6/6 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30925 Happy English ม.ปลาย 835
8 45566   น.ส. ชิษณุชา คำอ่อง 6/6 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30925 Happy English ม.ปลาย 835
9 45582   น.ส. อรณิชา นามะสนธิ 6/6 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30925 Happy English ม.ปลาย 835
10 45584   น.ส. วชิราวดี อกกว้าง 6/6 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30925 Happy English ม.ปลาย 835
11 45590   นาย ณัฏฐ์ ส่วนบุญ 6/6            
12 45635   นาย ธนบดี ยะย่าเป้า 6/6            
13 45636   นาย ธัชกร วิธุสุวรรณกุล 6/6            
14 45642   นาย ภาณุพงศ์ ธิต๊ะ 6/6            
15 45653   น.ส. กัณพร เสาจินดารัตน์ 6/6 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30925 Happy English ม.ปลาย 835
16 45654   น.ส. กุลกนิษฐ์ ณรงค์ชัย 6/6 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30925 Happy English ม.ปลาย 835
17 45656   น.ส. ชนิกา อุ่นตา 6/6 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30925 Happy English ม.ปลาย 835
18 45657   น.ส. ณัฏฐา กฤษณรักษ์ 6/6            
19 45658   น.ส. ทัตติยา คำพิชัย 6/6 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30913 A Math 232
20 45662   น.ส. ปทิตตา ทิพย์มณี 6/6 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30913 A Math 232
21 45664   น.ส. ปัณณพร ดอนเมือง 6/6 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30921 ลายเส้นภาพไทย 603
22 45668   น.ส. ภชสร กิตติไชยากร 6/6 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30923 การถ่ายภาพ 738
23 45671   น.ส. เมธิกา หมู่เมืองสอง 6/6            
24 45673   น.ส. ลักษิกา จันทร์ต๊ะวงศ์ 6/6 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30913 A Math 232
25 45676   น.ส. วิมลณัฐ เจนรุ่งโรจน์ 6/6 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30923 รักษ์ต้นไม้ 748
26 45677   น.ส. สุภัสสรา ถวิลเวช 6/6 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30913 A Math 232
27 45711   น.ส. ณิชารีย์ วังวรรณรัตน์ 6/6       ก30925 Happy English ม.ปลาย 835
28 45717   น.ส. ปิยาภรณ์ จิรัคคกุล 6/6 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30919 พยาบาล ม.ปลาย (รับเฉพาะ นักเรียนหญิง ม.ปลาย) 909
29 45725   น.ส. สุรัจนีย์ ณ ลำปาง 6/6 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30915 สิ่งประดิษฐ์จากขวดพลาสติก 342
30 45736   นาย เดชดนัย เข็มวิชัย 6/6            
31 45765   น.ส. มนัสวีร์ แซ่ตั้ง 6/6 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30925 Happy English ม.ปลาย 835
32 45818   น.ส. ศิริน เทพเสนา 6/6 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30917 รักนิติศาสตร์ 410
33 45822   นาย กฤตยชญ์ รุ่งเรืองไพศาล 6/6            
34 45874   นาย ฉัตรพงค์ ศรีจำปา 6/6            
35 45902   น.ส. นภาวีร์ เฉิดโฉม 6/6 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30923 การถ่ายภาพ 738
36 45913   น.ส. สิรินดา ปาลกวงศ์ ณ อยุธยา 6/6 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30923 การถ่ายภาพ 738
37 46131   น.ส. กรกช อุ่นยานโกวิท 6/6 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30925 ร้องเพลงจีน ม.ปลาย 814
38 46164   น.ส. กัญญาภัค วัฒนธรรม 6/6 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30913 A Math 232
39 46180   น.ส. วิสสุตา ยศบุญเรือง 6/6 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30913 A Math 232
40 46185   นาย พีรนัส ชมภูกูล 6/6            
41 47014   นาย ณัฐพงษ์ อาริยะกุลโรจน์ 6/6