โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ห้อง  5

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น/ห้อง รหัส กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 45518   น.ส. พิชชาพร พลนิกร 6/5 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30917 จริยธรรม ม.ปลาย 433
2 45556   นาย วัฒนชัย อินทรวิชา 6/5            
3 45572   น.ส. ธนัชชา ตื้อยศ 6/5 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30925 English on Movie 838
4 45576   น.ส. ปิยพัชร์ ธนาสุขอนันต์ 6/5            
5 45578   น.ส. พิมพ์ธาดา แซ่โต๋ว 6/5            
6 45580   น.ส. ภาลินี มะโนคำ 6/5 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30911 ปริศนาอักษรไขว้ 109
7 45581   น.ส. รมิตา นิรมิตเจียรพันธุ์ 6/5 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30911 ภาษาไทยสอบเข้ามหาวิทยาลัย รับเฉพาะ ม.6 115
8 45585   น.ส. ศิโรรัตน์ ใจวรรณะ 6/5 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
9 45586   น.ส. อธิติยา สินิทธ์สกุล 6/5 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30925 Happy English ม.ปลาย 835
10 45595   นาย ธนาธิป พละวงศ์ 6/5            
11 45607   น.ส. ชิตชนก แสนละคร 6/5 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30925 Happy English ม.ปลาย 835
12 45608   น.ส. ณัฏฐณิชชา อินทเสน 6/5            
13 45617   น.ส. นุชจีรา วงศ์ถาติ๊บ 6/5 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30919 สมาธิสร้างสุข 879
14 45621   น.ส. พัชรินทร์ ทองหล่อ 6/5            
15 45629   น.ส. สิริประภา สุภัทร์วัน 6/5 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30927 แนะแนว 910
16 45649   นาย ศุภสัณห์ เขาโคกกรวด 6/5            
17 45660   น.ส. ธนาภรณ์ แปงแก้ว 6/5 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30917 จริยธรรม ม.ปลาย 433
18 45672   น.ส. ยูกิ เอบิฮาร่า 6/5 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30917 จริยธรรม ม.ปลาย 433
19 45715   น.ส. เบญญากรณ์ ตันวิตรานนท์ 6/5 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30927 แนะแนว 910
20 45790   นาย วงศธร ยศทะนะ 6/5            
21 45895   น.ส. กมลชนก นันทะสี 6/5 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30925 ร้องเพลงจีน ม.ปลาย 814
22 45918   นาย คณาธิป แว่นแก้ว 6/5            
23 45926   นาย ปริญญ์ วรวาส 6/5            
24 45984   นาย วนศิลป์ สิงห์คำ 6/5            
25 45999   น.ส. พิมพ์ประกาย โกมินทร์ 6/5 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
26 46034   นาย อติชาต เอี่ยมใส 6/5            
27 46043   น.ส. นวรัตน์ เนียมเพราะ 6/5 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30927 แนะแนว 910
28 46074   นาย วิชชากร จักรแก้ว 6/5            
29 46127   นาย สุทนัทน์ พงษ์บริบูรณ์ 6/5            
30 46142   น.ส. พรชิตา ปาชัยนะเขียว 6/5 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30917 จริยธรรม ม.ปลาย 433
31 46145   น.ส. รังสินี สุขโข 6/5 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30927 แนะแนว 910
32 46195   น.ส. ปารมี ชายศักดิ์ 6/5            
33 46196   น.ส. ภัทริน ดีสม 6/5            
34 46209   น.ส. ธนภรณ์ ธิอุด 6/5 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30927 แนะแนว 910
35 48532   น.ส. กัญญาณัฐ หมูตา 6/5 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
36 48533   น.ส. ธัญพิชชา เจนคิด 6/5       ก30927 แนะแนว 910
37 48534   น.ส. พิมพ์พลอย สูตรเลข 6/5 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
38 48535   น.ส. สุพิชญา อินทามระ 6/5 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
39 48536   น.ส. อรยา บุญมาทน 6/5 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30927 แนะแนว 910
40 48537   น.ส. อาทิตยา วงค์สาย 6/5 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
41 48538   น.ส. เอริณ เครือดวงคำ 6/5 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
42 48539   นาย ดรัณ ศิลปพงศ์พาณิช 6/5            
43 48540   นาย นัฐพงษ์ บุญสละ 6/5            
44 49418   นาย บุญฤทธิ์ อินต๊ะหล้า 6/5