โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ห้อง  4

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น/ห้อง รหัส กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 45521   น.ส. มัชชาวรินทร์ ฉั่วตระกูล 6/4 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30925 Happy English ม.ปลาย 835
2 45541   นาย เกริกพล อยู่เจริญ 6/4            
3 45550   นาย นนทกร มูลทะสิน 6/4            
4 45558   นาย ศิริมงคล วงค์กุณะ 6/4 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30915 นักกีฏวิทยารุ่นเยาว์ ม.ปลาย 345
5 45562   น.ส. ขวัญจิรา เต็มสวัสดิ์ 6/4 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30925 Happy English ม.ปลาย 835
6 45563   น.ส. จิรัชญา มลิหอม 6/4 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
7 45592   นาย เดชกุล ทิชัย 6/4            
8 45593   นาย เตชัส วังแวว 6/4            
9 45606   น.ส. จิรัฐติกาล ใจนันต๊ะ 6/4 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
10 45609   น.ส. ณัฐนรี สุวรรณพฤกษ์ 6/4 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
11 45615   น.ส. นัฐนันท์ ขัตินนท์ 6/4 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
12 45632   น.ส. อัญชิษฐา ศรีวิลัยนุรักษ์ 6/4 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
13 45640   นาย พฤฒ สุวรรณพิมพ์ 6/4 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0       ก30921 ดนตรีสากล 604
14 45643   นาย ภูพาน หล้าสมศรี 6/4            
15 45645   นาย ภูรินทร์ มูลลออ 6/4            
16 45648   นาย ศฎากรณ์ สิทธิกัน 6/4            
17 45655   น.ส. จินดารัตน์ ไชยศร 6/4 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
18 45679   น.ส. สุวิมล มูลเต็ม 6/4 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30913 A Math 232
19 45680   น.ส. หยาดฟ้า วันทะยะ 6/4 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30917 จริยธรรม ม.ปลาย 433
20 45684   นาย ชาตรี คุรุภากรณ์ 6/4            
21 45746   นาย สรยุทธ เหลี่ยมแฉ่ง 6/4            
22 45755   น.ส. ชญานิษฐ์ สานอินทร์จักร 6/4 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30925 Happy English ม.ปลาย 835
23 45776   นาย กฤษดินทร์ ดีใหญ่ 6/4            
24 45808   น.ส. นัทธมล ฝั้นถาวร 6/4 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30917 จริยธรรม ม.ปลาย 433
25 45835   นาย พรพิพัชร สุวรรณวิชิตกุล 6/4            
26 45836   นาย พศวัต เปี้ยปลูก 6/4            
27 45842   นาย ศุภวิชญ์ จันทพันธ์ 6/4            
28 45871   นาย คงภัคพล มงคลพันธ์ 6/4            
29 46025   นาย พิสิษฐ์ ทรัพยสาร 6/4            
30 46091   น.ส. พัณนิตา ซ้ายยศ 6/4 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30925 Happy English ม.ปลาย 835
31 46122   นาย วีระพันธุ์ ดอนกิจภัย 6/4       ก30921 ดนตรีสากล 604
32 46156   นาย เนติ สิทธิกุล 6/4            
33 46159   นาย ภูวิศ ผลเกิด 6/4            
34 46181   นาย คุณาสิน เตชะสืบ 6/4            
35 47060   น.ส. ภัทรลดา ชวนมา 6/4 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30915 นักกีฏวิทยารุ่นเยาว์ ม.ปลาย 345
36 48524   น.ส. ขวัญชนก ทิพแสง 6/4 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30917 จริยธรรม ม.ปลาย 433
37 48525   น.ส. ชลธิชา ใจคำต๋า 6/4            
38 48526   น.ส. บัวชมพู แปงสี 6/4 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30917 จริยธรรม ม.ปลาย 433
39 48527   น.ส. พิมพกานต์ สาปคำ 6/4 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30917 จริยธรรม ม.ปลาย 433
40 48528   น.ส. วรดา อินทิยศ 6/4 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30917 จริยธรรม ม.ปลาย 433
41 48529   น.ส. สิตานัน เด่นแก้ว 6/4 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30917 จริยธรรม ม.ปลาย 433
42 48530   นาย ณัฐวุฒิ ตุ้ยสืบ 6/4            
43 48531   นาย พีระเดช เดชะทา 6/4            
44 49417   นาย ถิรพิทย์ สุพร 6/4