โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ห้อง  2

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น/ห้อง รหัส กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 45495   นาย ชนาธิป เสียงหวาน 6/2            
2 45544   นาย ณัฐพงศ์ ทานุชิต 6/2            
3 45560   น.ส. กัญญารัตน์ แก้วพิมพ์ 6/2 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
4 45564   น.ส. ชญานิศ พรหมมา 6/2 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30917 สังคม 415
5 45565   น.ส. ชนกนันท์ ใจจิต 6/2 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
6 45583   น.ส. รัชพร ศรีเขื่อนแก้ว 6/2            
7 45591   นาย ณัฏฐพิพัฒน์ สมเพชร 6/2            
8 45598   นาย พิชญุตม์ ศรีตะบุตร 6/2            
9 45605   น.ส. กุลธิดา วงศ์ษา 6/2 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30917 สังคม 415
10 45611   น.ส. ณิชาภา แก้วเมืองมูล 6/2 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30923 ท่องโลกธุรกิจ รับเฉพาะ ม.6 703
11 45612   น.ส. ทิฆัมพร บุตรา 6/2            
12 45619   น.ส. ปราชญ์ชนิกา ตามูล 6/2            
13 45624   น.ส. ภัสร์ธิดากานต์ จินะการ 6/2 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
14 45625   น.ส. แพรทอง วิทิพย์รอด 6/2 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
15 45627   น.ส. ศรันย์ธร พิณวานิช 6/2       ก30923 ท่องโลกธุรกิจ รับเฉพาะ ม.6 703
16 45633   น.ส. เอมิกา มันจันดา 6/2 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30925 Happy English ม.ปลาย 835
17 45634   นาย ณัฐวุฒิกร อุตวรรณ์ 6/2            
18 45647   นาย วริทธินันท์ วรรณเลิศ 6/2            
19 45674   น.ส. วิชญาดา รูปละออ 6/2 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30925 English on Movie 838
20 45687   นาย ธนนท์ จงรักษ์ 6/2            
21 45693   นาย พัทธนันท์ มัตแช 6/2            
22 45697   นาย วนศักดิ์ ปิงวัง 6/2            
23 45750   นาย อริญชัย ดำงาม 6/2            
24 45787   นาย พนัฐษพล ปะทะนมปีย์ 6/2            
25 45900   น.ส. ชลิตา สาระมนต์ 6/2 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30923 ท่องโลกธุรกิจ รับเฉพาะ ม.6 703
26 45991   น.ส. ชลกร แก้วนันไชย 6/2 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30925 English on Movie 838
27 46003   น.ส. วชิราพร ณ ลำพูน 6/2 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
28 46027   นาย ภูผา ผลศิริ 6/2            
29 46121   นาย วรเทพ เทพแปง 6/2            
30 46139   น.ส. น้ำ หาญพิชิตศึกไพรี 6/2            
31 46152   นาย ญาณปรัชญ์ เบญจศาสตร์ 6/2            
32 46187   น.ส. กุลวรางค์ เกตุสวัสดิ์ 6/2 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30925 English on Movie 838
33 46191   น.ส. ธนัชชา ประมูลสิน 6/2 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
34 46210   น.ส. ธัญญา ทิพย์บำรุง 6/2            
35 47055   นาย วชิรวิทย์ ดอนดี 6/2            
36 47085   น.ส. ชนัญชิดา กษิดิศณิชกุล 6/2 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
37 48511   น.ส. กุลสตรี แสดงคุณ 6/2            
38 48512   น.ส. จิดาภา แซ่ตั้ง 6/2 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30923 ท่องโลกธุรกิจ รับเฉพาะ ม.6 703
39 48513   น.ส. ณัฏฐินี ศรีบุญวงษ์ 6/2 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30923 ท่องโลกธุรกิจ รับเฉพาะ ม.6 703
40 48514   น.ส. พิณรัตน์ แสนคำฟู 6/2 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30927 จิตอาสา ม.ปลาย 745
41 48515   น.ส. มลธิชา วงศ์จักร์ 6/2 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30923 ท่องโลกธุรกิจ รับเฉพาะ ม.6 703
42 48516   น.ส. รชาภา สิรธนาเจริญ 6/2       ก30927 แนะแนว 910
43 48517   น.ส. อุ้มบุญ อินยาศรี 6/2 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30923 ท่องโลกธุรกิจ รับเฉพาะ ม.6 703