โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ห้อง  16

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น/ห้อง รหัส กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 45540   นาย กฤตยชญ์ ฟูคำ 6/16            
2 45702   นาย ศศิน บารมีกุล 6/16            
3 45705   นาย อัษฎา ปันเลายา 6/16            
4 45778   นาย ฉัตรกมล ใจศิล 6/16            
5 45780   นาย ณัฐนนท์ ทิพย์เนตร 6/16            
6 45806   น.ส. ธิดารัตน์ เขียวน้อย 6/16 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
7 45830   นาย ณัฐวัฒน์ รินพล 6/16            
8 45854   น.ส. ณัชชา เลิศหล้า 6/16 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
9 45864   น.ส. ภัทราพร วังใย 6/16 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30923 คุ้มครองผู้บริโภค 723
10 45880   นาย นราวุฒิ ภู่พัฒน์ 6/16            
11 45909   น.ส. พันธิภา สิทธิน้อย 6/16 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30923 คุ้มครองผู้บริโภค 723
12 45917   นาย กิตติธัช อินพรหม 6/16            
13 45927   นาย ปริทัศน์ มณีกุล 6/16            
14 45940   นาย อนิก ทอนโพธิ์ 6/16            
15 45954   น.ส. ภาสินี วังใย 6/16 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
16 45969   นาย จิณณวัตร ม่วงมี 6/16            
17 45973   นาย ธนกร อ้วนล่ำ 6/16            
18 46010   นาย คมสันต์ เชื้อมา 6/16            
19 46024   นาย พงษ์พิพัฒน์ ปัญญสุโกสิงห์ 6/16            
20 46029   นาย วชิรภพ อูปทอง 6/16            
21 46051   น.ส. วชิราภรณ์ สานำ 6/16 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30923 คุ้มครองผู้บริโภค 723
22 46078   นาย สุบัญชา สุพาวงษ์ 6/16       ก30921 ดนตรีสากล 604
23 46111   นาย ธนาดล แสงประสาร 6/16            
24 46113   นาย ธีรศานติ์ ศิริกุลธรรมา 6/16            
25 48580   นาย รัชชานนท์ ชมภูกุล 6/16            
26 49157   น.ส. ภิญญดา พันธ์ชัย 6/16 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30919 วอลเล่ย์บอล 505