โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ห้อง  15

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น/ห้อง รหัส กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 45549   นาย ธีรเมธ สิริสายัณห์ 6/15            
2 45553   นาย พิภู สุขดี 6/15            
3 45574   น.ส. ธันยมัย มีลาภ 6/15 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30925 ร้องเพลงจีน ม.ปลาย 814
4 45577   น.ส. พิมชนก หลวงชัยสินธุ์ 6/15 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30925 ร้องเพลงจีน ม.ปลาย 814
5 45601   นาย วิชชญานนท์ เกิดหลํ่า 6/15            
6 45678   น.ส. สุรธัญ อึ้งตระกูล 6/15 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30911 ภาษาไทยสอบเข้ามหาวิทยาลัย รับเฉพาะ ม.6 115
7 45707   น.ส. ฐิตารีย์ ปันเงิน 6/15 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30919 วอลเล่ย์บอล 505
8 45721   น.ส. วรัชยา คำชุม 6/15 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30919 วอลเล่ย์บอล 505
9 45724   น.ส. สุพิชญา อินนวล 6/15 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30919 วอลเล่ย์บอล 505
10 45756   น.ส. ชลธิชา หรูปานวงษ์ 6/15 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30925 ร้องเพลงจีน ม.ปลาย 814
11 45766   น.ส. บุษราภรณ์ บุศราคำ 6/15 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30925 ร้องเพลงจีน ม.ปลาย 814
12 45783   นาย นราวิชญ์ หมีบุรุษ 6/15            
13 45802   น.ส. ชิดชนก นุภักดิ์ 6/15 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30925 Happy English ม.ปลาย 835
14 45852   น.ส. ชูกมล สัมมัตตะ 6/15 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30925 ร้องเพลงจีน ม.ปลาย 814
15 45868   น.ส. โสภณัฐ ใจปินตา 6/15       ก30919 พยาบาล ม.ปลาย (รับเฉพาะ นักเรียนหญิง ม.ปลาย) 909
16 45890   นาย ศุภกร ตรีปะรำ 6/15 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30919 วอลเล่ย์บอล 505
17 45898   น.ส. ฉัตรภรณ์ สายดู 6/15 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30925 ร้องเพลงจีน ม.ปลาย 814
18 45903   น.ส. บัณฑิตา วังนัยกูล 6/15 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30925 ร้องเพลงจีน ม.ปลาย 814
19 45907   น.ส. พรรษาศิริ ยอดสอน 6/15 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30925 ร้องเพลงจีน ม.ปลาย 814
20 45910   น.ส. ภัทรมน เอ้ยต๊ะสาร 6/15 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30925 ร้องเพลงจีน ม.ปลาย 814
21 45914   น.ส. สุกานดา ศรีวิชัย 6/15 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30925 ร้องเพลงจีน ม.ปลาย 814
22 45915   น.ส. อัญชิษฐา อินต๊ะ 6/15 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30913 คณิตศาสตร์ 224
23 45916   นาย กตัญญู ใจกันทา 6/15            
24 45924   นาย ธนวัฒน์ รอดแพ 6/15       ก30913 คณิตศาสตร์ 224
25 45931   นาย มินาโอะ เอนโดะ 6/15            
26 45952   น.ส. พิทยาภรณ์ ฟูใจ 6/15 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30913 คณิตศาสตร์ 224
27 45962   น.ส. อภิสรา เรือนแก้ว 6/15 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30913 คณิตศาสตร์ 224
28 45983   นาย พิศวัสต์ วรรณฟู 6/15            
29 46021   นาย ธนกฤต แสงวิจิตร 6/15            
30 46032   นาย สรวิชญ์ ฟูฟุ้ง 6/15            
31 46039   น.ส. ชลลดา ทรายลิยา 6/15 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30925 ร้องเพลงจีน ม.ปลาย 814
32 46041   น.ส. ณัฐธิดา ศรีมณี 6/15 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30925 ร้องเพลงจีน ม.ปลาย 814
33 46069   นาย ภูตะวัน ชัยมูลสาย 6/15            
34 46093   น.ส. รติยา สมเปิง 6/15 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30911 ภาษาไทยสอบเข้ามหาวิทยาลัย รับเฉพาะ ม.6 115
35 46097   น.ส. วรัญญา เสนานัย 6/15       ก30913 คณิตศาสตร์ 224
36 46101   น.ส. สมิตา โสภาแปง 6/15 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30925 ร้องเพลงจีน ม.ปลาย 814
37 46115   นาย ปวริศ บุญเชิด 6/15 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30925 ร้องเพลงจีน ม.ปลาย 814
38 46147   น.ส. ศุภาพิชญ์ รักชุม 6/15 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30925 English on Movie 838
39 46190   น.ส. ณัฐณิชา ศิลป์ชัย 6/15 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30925 ร้องเพลงจีน ม.ปลาย 814
40 47050   น.ส. ขวัญฉัตร วีระสุนทร 6/15 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30925 ร้องเพลงจีน ม.ปลาย 814
41 47052   นาย นนทกร ใจกล่ำ 6/15