โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ห้อง  14

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น/ห้อง รหัส กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 45537   น.ส. รัศมีธรรม หนูหล้า 6/14 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
2 45610   น.ส. ณิชาภัทร สีดี 6/14            
3 45614   น.ส. นัฏฐริกา ภู่เจริญ 6/14 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30921 จิตอาสาศิลป์ 608
4 45667   น.ส. พัชราภรณ์ พรมอินถา 6/14 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30911 ภาษาไทยสอบเข้ามหาวิทยาลัย รับเฉพาะ ม.6 115
5 45670   น.ส. เมฌญา จันอินตา 6/14 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30911 ภาษาไทยสอบเข้ามหาวิทยาลัย รับเฉพาะ ม.6 115
6 45696   นาย วงศธีร์ พันธุ์หอม 6/14            
7 45753   น.ส. กฤตยาณี เป็งราชรอง 6/14 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30923 การถ่ายภาพ 738
8 45784   นาย นวศกร เลปนะวัฒน์ 6/14            
9 45814   น.ส. มัณฑนา เกิดผล 6/14 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30921 จิตอาสาศิลป์ 608
10 45820   น.ส. สุภาวดี คำจิโน 6/14 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30923 พับกระดาษญี่ปุ่น 868
11 45847   น.ส. กนิษฐา ไวยดารา 6/14 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30911 ภาษาไทยสอบเข้ามหาวิทยาลัย รับเฉพาะ ม.6 115
12 45848   น.ส. กนิษฐา อินทรกำแหง 6/14 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30911 ภาษาไทยสอบเข้ามหาวิทยาลัย รับเฉพาะ ม.6 115
13 45851   น.ส. ชญาดา นารีกุล 6/14 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30925 Happy English ม.ปลาย 835
14 45867   น.ส. สุรัมภา ตาให้ 6/14 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30911 ภาษาไทยสอบเข้ามหาวิทยาลัย รับเฉพาะ ม.6 115
15 45872   นาย จิรภัทร สมบูรณ์ 6/14            
16 45885   นาย พีรวัส ผัดกันทา 6/14            
17 45894   น.ส. กนกพร รอดเดชา 6/14 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30923 พับกระดาษญี่ปุ่น 868
18 45899   น.ส. ชลธิชา สันบุญเป็ง 6/14 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30923 การถ่ายภาพ 738
19 45955   น.ส. รวิสุดา บุญเตี่ยม 6/14 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
20 45959   น.ส. สุไพลิน สุระ 6/14 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
21 45993   น.ส. ทักษิณา มะโนพันธ์ 6/14 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
22 45998   น.ส. พิมพ์ชนก ตื้อยศ 6/14 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
23 46006   น.ส. ศรีพัชร์ฌาณ์ ใจแสนวงค์ 6/14 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30923 การถ่ายภาพ 738
24 46040   น.ส. ณัฎฐิยา คำวงศ์ 6/14 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30923 พับกระดาษญี่ปุ่น 868
25 46047   น.ส. พรรณวดี ชมกลิ่น 6/14 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
26 46048   น.ส. พรรณอร ฮาวบุญมี 6/14            
27 46052   น.ส. วนิดา วณิชเรืองชัย 6/14 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30919 บาสเก็ตบอล 503
28 46056   น.ส. อารยดา ปัญญาเสริฐ 6/14 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
29 46090   น.ส. ปภาพร เอกากาย 6/14 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30923 การถ่ายภาพ 738
30 46109   นาย ชวกร แพนไธสง 6/14       ก30925 English corner 859
31 46119   นาย เมธาวินท์ ธิแก้ว 6/14            
32 46135   น.ส. ณัชชา ไชยองค์การ 6/14            
33 46141   น.ส. พนิดา แซ่ปึง 6/14 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30923 การถ่ายภาพ 738
34 46148   น.ส. สิริภา กิจสดับ 6/14 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30923 การถ่ายภาพ 738
35 46198   น.ส. กรัณย์กร พูลเกิด 6/14 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30925 English corner 859
36 46211   น.ส. บุญสิตา ไชยดี 6/14            
37 46219   น.ส. สมรดา เกษแก้ว 6/14 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30925 English corner 859
38 47046   น.ส. อาภาพรรณ อวดห้าว 6/14 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30921 Meeting Art รับเฉพาะนักเรียนความสามารถพิเศษด้านศิลปะ 655
39 47048   น.ส. ธัญจิรา เทือกศิริ 6/14 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
40 48554   น.ส. ธัญสิริ วัชรธาดาพงศ์ 6/14 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 รักษ์ต้นไม้ 748