โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ห้อง  13

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น/ห้อง รหัส กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 44956   นาย เทวฤทธิ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์ 6/13            
2 45551   นาย นพพร เหลี่ยมพันธุ์ 6/13            
3 45623   น.ส. พิจิตรา ธิวงศ์ 6/13       ก30919 พยาบาล ม.ปลาย (รับเฉพาะ นักเรียนหญิง ม.ปลาย) 909
4 45659   น.ส. ทิพวรรณ ปิยะลังกา 6/13 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
5 45661   น.ส. ธีรภัทร วรรณา 6/13 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30917 ประวัติศาสตร์ 405
6 45691   นาย บุรพล อุ่นสุทอง 6/13            
7 45699   นาย วัชรพล ศรีวัชระ 6/13            
8 45710   น.ส. ณัฐพร แก้วสาย 6/13 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30917 ประวัติศาสตร์ 405
9 45719   น.ส. มารีน แจ่มศรี 6/13 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
10 45760   น.ส. กัญญาภัค คชสิงห์ 6/13 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30927 แนะแนว 910
11 45773   น.ส. วลัยพร ลาวผาบ 6/13 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30925 English from songs ม. ปลาย 841
12 45789   นาย รัชานนท์ มณีกาญจน์ 6/13            
13 45798   นาย สาริกซ์ ผัดสุรินทร์ 6/13            
14 45809   น.ส. ปณิชา ใจเตกูล 6/13            
15 45812   น.ส. พิมลภัล เมืองใจ 6/13       ก30927 แนะแนว 910
16 45849   น.ส. กมลวรรณ โยมงาม 6/13       ก30919 พยาบาล ม.ปลาย (รับเฉพาะ นักเรียนหญิง ม.ปลาย) 909
17 45862   น.ส. พิมพ์ชนก วัฒนวิภา 6/13       ก30919 พยาบาล ม.ปลาย (รับเฉพาะ นักเรียนหญิง ม.ปลาย) 909
18 45878   นาย ทักษ์ดนัย วงค์ครองศักดิ์ 6/13            
19 45932   นาย รชต มาชัยวงค์ 6/13            
20 45943   น.ส. จุฬาลักษณ์ ชุมภูสืบ 6/13       ก30927 แนะแนว 910
21 45944   น.ส. ชลิดา ทนันชัย 6/13       ก30927 แนะแนว 910
22 45947   น.ส. นันทนัช นิลคง 6/13       ก30927 แนะแนว 910
23 45951   น.ส. พรสุรีย์ ชุ่มตา 6/13       ก30927 แนะแนว 910
24 45979   นาย ปุณยวีร์ แพนพันธ์อ้วน 6/13 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30925 English on Movie 838
25 45996   น.ส. บุญสิตา อภิชาติวิวรรธน์ 6/13 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
26 46031   นาย ศิวกร แหลมคม 6/13            
27 46067   นาย พิชิตชัย เพิ่มพูล 6/13            
28 46083   น.ส. กมลชนก มาลุจันทร์ 6/13       ก30919 พยาบาล ม.ปลาย (รับเฉพาะ นักเรียนหญิง ม.ปลาย) 909
29 46128   นาย อรรถพงศ์ แสงบุญเรือง 6/13 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30917 ประวัติศาสตร์ 405
30 46138   น.ส. นัชชา แสงเจริญกูล 6/13       ก30927 แนะแนว 910
31 46143   น.ส. พรนภา วงศ์ทา 6/13       ก30919 พยาบาล ม.ปลาย (รับเฉพาะ นักเรียนหญิง ม.ปลาย) 909
32 46205   นาย อิทธิกร เกียรติก้องแก้ว 6/13       ก30921 ดนตรีสากล 604
33 46221   น.ส. อภิชญา ตรีวัฒนาวงศ์ 6/13 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30925 English corner 859
34 47047   นาย ธนบดินทร์ กันชาติ 6/13            
35 47084   น.ส. ฑิตฐิพร สุตาคำ 6/13 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
36 48549   นาย  สุกฤษฏิ์ เชื้อแก้ว 6/13            
37 48576   น.ส. ปวีณ์นุช เปี่ยมจริยคุณ 6/13       ก30919 พยาบาล ม.ปลาย (รับเฉพาะ นักเรียนหญิง ม.ปลาย) 909
38 48578   นาย ทศพล เต็มสืบ 6/13            
39 48579   นาย ศรุต เมืองเหมอะ 6/13            
40 49385   นาย วิทวัฒน์ นาดปูน 6/13            
41 49386   นาย เจษฎาภรณ์ ปาละเขียว 6/13