โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ห้อง  11

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น/ห้อง รหัส กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 45665   น.ส. ปาณิศา สว่างปัญญา 6/11 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30925 Happy English ม.ปลาย 835
2 45685   นาย ณภัทร สุระเเสน 6/11            
3 45712   น.ส. นงนภัส บุญเฮง 6/11 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30927 แนะแนว 910
4 45713   น.ส. นฤภัทร ด่านพิริยะเจริญพร 6/11 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30923 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ม.ปลาย 709
5 45720   น.ส. ลลิตา สุขพันธ์ 6/11 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30919 วอลเล่ย์บอล 505
6 45727   น.ส. อรัญรินทร์ อิ่นแก้วปวงคำ 6/11 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30927 แนะแนว 910
7 45740   นาย ภูมิพัฒน์ มะโนใน 6/11            
8 45748   นาย สุธินันท์ สุคนธพันธุ์ 6/11            
9 45768   น.ส. ปวันรัตน์ นามวงศ์ 6/11 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30927 แนะแนว 910
10 45769   น.ส. เปมิกา ณ ลำปาง 6/11 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30917 เศรษฐกิจพอเพียง 437
11 45771   น.ส. รัตกันท์ เขียวอุไร 6/11 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30925 Happy English ม.ปลาย 835
12 45774   น.ส. สุดารัตน์ เกษรินทร์ 6/11 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30927 แนะแนว 910
13 45788   นาย พีรเดช เอี่ยมสอาด 6/11            
14 45807   น.ส. นภชนก เจื้อยแจ้ว 6/11       ก30917 สวดมนต์ 431 ก30917 สวดมนต์ 431 ก30917 สวดมนต์ 431 ก30917 สวดมนต์ 431 ก30917 สวดมนต์ 431      
15 45817   น.ส. ศิรภัสสร ศรีตะบุตร 6/11 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30917 สวดมนต์ 431
16 45824   นาย กิตติศักดิ์ ขัดศรี 6/11            
17 45828   นาย ณัฐชนน กามล 6/11            
18 45832   นาย นภัสกร ต่อสนิท 6/11            
19 45837   นาย พีระชัจจ์ พจนพิมล 6/11            
20 45845   นาย สุรกานต์ พรมเจียม 6/11            
21 45853   น.ส. ญาณินท์ พลรักษ์ 6/11 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30919 พยาบาล ม.ปลาย (รับเฉพาะ นักเรียนหญิง ม.ปลาย) 909
22 45856   น.ส. ธัญญารัตน์ เทพศิลป์ 6/11 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
23 45887   นาย วิปัศย์ ผัดสุรินทร์ 6/11            
24 45904   น.ส. บัวชมพู วงศ์ขุ่ย 6/11 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30927 แนะแนว 910
25 45905   น.ส. ปาณิศา หอมสุวรรณ 6/11 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30927 แนะแนว 910
26 45920   นาย ชุติพนธ์ กีรติชัยทัศน์ 6/11            
27 45929   นาย ภูริชญา นุชนารถ 6/11            
28 45945   น.ส. ณัฎฐา นาคะกุล 6/11 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30927 แนะแนว 910
29 45963   นาย กฤชนะ สมัครการ 6/11 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30927 แนะแนว 910
30 45972   นาย เดชาวัต อุดเเก้ว 6/11 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
31 45997   น.ส. เบญจรัตน์ กันทิยะ 6/11 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30927 แนะแนว 910
32 46000   น.ส. พิยดา สายปัญญา 6/11 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30925 Happy English ม.ปลาย 835
33 46036   น.ส. ชญาดา แสงแก้ว 6/11 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30917 สวดมนต์ 431
34 46070   นาย ภูมิพัฒน์ ตาคำ 6/11            
35 46089   น.ส. นริสราภรณ์ มาธุระ 6/11 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30927 แนะแนว 910
36 46099   น.ส. วริชญา อินถา 6/11 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30927 แนะแนว 910
37 46126   นาย สหรัถ จันทร์ปัน 6/11            
38 46130   น.ส. กนกนภัส มุณี 6/11 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30927 แนะแนว 910
39 46146   น.ส. วชิราภรณ์ คลาดแคล้ว 6/11 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30927 แนะแนว 910
40 46201   นาย ธนกฤต อุทุมพร 6/11            
41 48573   น.ส. ดารินทร บิลโส๊ะ 6/11 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30917 เศรษฐกิจพอเพียง 437