โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ห้อง  10

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น/ห้อง รหัส กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 45554   นาย ภาสกร ประกอบแก้ว 6/10            
2 45630   น.ส. สุภัคจิรา สุตา 6/10       ก30927 จิตอาสา ม.ปลาย 745
3 45675   น.ส. วิณัฐดา ชิวหรัตน์ 6/10 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
4 45690   นาย ธรรมนาถ ปันผะสงค์ 6/10 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
5 45704   นาย สว่างพงษ์ สายวงศ์ปัญญา 6/10            
6 45708   น.ส. ณภัทร ประทุมวรรณ 6/10 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30927 จิตอาสา ม.ปลาย 745
7 45714   น.ส. บุษราภรณ์ ก้อนมะเขียว 6/10 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30927 จิตอาสา ม.ปลาย 745
8 45716   น.ส. เบญญาภากรณ์ ตันวิตรานนท์ 6/10       ก30927 จิตอาสา ม.ปลาย 745
9 45718   น.ส. พลอยลิน สายตุ่นแก้ว 6/10       ก30923 นักสะสม ม.ปลาย 114
10 45722   น.ส. ศานันทินี คะวงศ์ดอน 6/10            
11 45739   นาย ปวริศ เทพรักษาฤๅชัย 6/10            
12 45742   นาย วัชรสินธ์ เกษอารีย์รัฐ 6/10            
13 45764   น.ส. นานาพร นันทวงค์ 6/10 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30923 นักสะสม ม.ปลาย 114
14 45767   น.ส. ปราณปริยา โสดา 6/10 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
15 45795   นาย ศุภภณ ตัณศุภผล 6/10            
16 45815   น.ส. รินรดา ฉิมประเสริฐ 6/10 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
17 45816   น.ส. ลลิตภัทร ทรัพย์ทวี 6/10            
18 45821   น.ส. อภิชญา เชื้อตา 6/10 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30923 นักสะสม ม.ปลาย 114
19 45912   น.ส. วาดฝัน กรรโมทาร 6/10            
20 45925   นาย นิติภูมิ วงศ์ใหญ่ 6/10            
21 45928   นาย ภัทรพล เรือนปา 6/10            
22 45933   นาย รัชตะ คำพิทำ 6/10            
23 45956   น.ส. รุจิกานต์ กันทวงศ์ 6/10 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30923 นักสะสม ม.ปลาย 114
24 45958   น.ส. สุพิชญ์สินี คำโพธิ์ 6/10 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
25 45961   น.ส. อชิรญา ณ ทุ่งฝาย 6/10 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
26 46009   น.ส. อรัชพร ขาวอ่อน 6/10 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30911 ภาษาไทยสอบเข้ามหาวิทยาลัย รับเฉพาะ ม.6 115
27 46017   นาย ติณห์ ศรีละวรรณโณ 6/10            
28 46037   น.ส. ชนนิกานต์ ไชยศักดา 6/10 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30921 ดนตรีไทยพื้นเมือง 651
29 46038   น.ส. ชนาภา ฟุ้งกิตติ 6/10 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30923 นักสะสม ม.ปลาย 114
30 46102   น.ส. สุภาภรณ์ เอียดเล็ก 6/10 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
31 46103   น.ส. โสภาภรณ์ เตชนันต์ 6/10 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30917 ธนาคารเยาวชน ม.ปลาย 424
32 46107   นาย เจษฎา มหาวันอุตม์ 6/10            
33 46118   นาย ภาราดล ต่อปัญญา 6/10            
34 46140   น.ส. เนตรชนก คำธิ 6/10 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30923 นักสะสม ม.ปลาย 114
35 46144   น.ส. ภัทรวดี แก้วบุญปั๋น 6/10 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
36 46199   นาย กิตตินันท์ อัษฏเมธี 6/10            
37 46267   น.ส. ปัณฑ์ชนิตตา ชื่นจิตต์ศิริ 6/10       ก30919 พยาบาล ม.ปลาย (รับเฉพาะ นักเรียนหญิง ม.ปลาย) 909
38 48569   น.ส. นิภาธร โชติพฤกษ์ชูกุล 6/10       ก30925 ภาษาญี่ปุ่นพาเพลิน 802
39 48570   น.ส. มัลลิกา ศรีเฟย 6/10       ก30925 ภาษาญี่ปุ่นพาเพลิน 802
40 48571   น.ส. อัณศยา นวลแสง 6/10