โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ห้อง  1

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น/ห้อง รหัส กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 45496   นาย ชุติพนธ์ บุญนำมา 6/1            
2 45497   นาย ณัฐพงษ์ ต๊ะวงศ์ 6/1            
3 45498   นาย ณัฐภัทร ฉัตรชัยสถาพร 6/1            
4 45500   นาย ธนัช พงษ์เลาหพันธุ์ 6/1            
5 45504   นาย ภานุสรณ์ อ้วนใส 6/1            
6 45509   น.ส. ฉัตรณภัทร์ ทินอยู่ 6/1 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
7 45510   น.ส. ญานิกา ตรีเจริญสมบูรณ์ 6/1       ก30925 Happy English ม.ปลาย 835
8 45511   น.ส. ฐิตารีย์ ทิวงศ์ษา 6/1 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30925 Happy English ม.ปลาย 835
9 45512   น.ส. ณฤทัย ปาโกวงค์ 6/1       ก30925 Happy English ม.ปลาย 835
10 45513   น.ส. ธัญศิริ ศรีอาวัชนาการ 6/1 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30925 Happy English ม.ปลาย 835
11 45515   น.ส. ปรวีร์ ปั้นเทศ 6/1 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
12 45517   น.ส. พนิดา อินต๊ะวัง 6/1 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30925 English on Movie 838
13 45519   น.ส. ภัทรภา วงศ์จา 6/1 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
14 45520   น.ส. ภัทรลดา ใจฝั้น 6/1 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
15 45523   น.ส. วริศรา ไชยเรือน 6/1 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
16 45524   น.ส. สุภจิรา สุภัควาณิชย์ 6/1       ก30925 Happy English ม.ปลาย 835
17 45527   นาย ธัญเทพ ทองป้อง 6/1            
18 45528   นาย ภูวมินทร์ วงค์เมาะ 6/1            
19 45529   นาย ศุภกร ธิวงศ์เงิน 6/1            
20 45530   นาย สุธี ชุ่มใจ 6/1            
21 45531   น.ส. กวิสรา จังตระกูล 6/1            
22 45535   น.ส. ประภาเเสง ป้อข่วง 6/1       ก30925 Happy English ม.ปลาย 835
23 45536   น.ส. ปารียา ปาละวงศ์ 6/1       ก30925 Happy English ม.ปลาย 835
24 45622   น.ส. พัทธนันท์ พงษ์พูล 6/1 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
25 45638   นาย นิธิศ คุณาพงศ์ศิริ 6/1            
26 45650   นาย สิรวิชญ์ พงศ์วิลาวัณย์ 6/1            
27 46154   นาย ธนทัต จิตรหมั่น 6/1            
28 46157   นาย ภัทริน ต๊ะมะโน 6/1            
29 46160   นาย วัชริศ เขียวสนุก 6/1            
30 46166   น.ส. ชัญญาณัฏฐ์ ศรีนวลไชย 6/1 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30925 Happy English ม.ปลาย 835
31 46167   น.ส. ชุติมา ไชยยากูล 6/1 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30921 ดนตรีไทยพื้นเมือง 651
32 46169   น.ส. ณิชากร แสงรัตนธงชัย 6/1 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
33 46173   น.ส. นัทชา โชคกิตติวัฒน์ 6/1 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
34 46176   น.ส. ปิ่นปินัทธ์ สุขปั้น 6/1 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
35 46178   น.ส. เพ็ญพิชา น้อยเครือ 6/1 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
36 46179   น.ส. ภาสินี พรมเหลา 6/1 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
37 46188   น.ส. ชมดาว ทิพย์ศรีจันทร์ 6/1 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30925 Happy English ม.ปลาย 835
38 46189   น.ส. ณัฐณิชา มูลใจทราย 6/1 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
39 46192   น.ส. ธัชพรรณ วรรณาลัย 6/1 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
40 46194   น.ส. นาริฐา สังข์พัชรวงศ์ 6/1 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
41 46213   น.ส. แผ่นฟ้า มารุจิวัฒน์ 6/1 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
42 46214   น.ส. มนสิชา เถื่อนบัวระบัติ 6/1 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0