โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ห้อง  

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น/ห้อง รหัส กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 45496   นาย ชุติพนธ์ บุญนำมา 6/1            
2 45497   นาย ณัฐพงษ์ ต๊ะวงศ์ 6/1            
3 45498   นาย ณัฐภัทร ฉัตรชัยสถาพร 6/1            
4 45500   นาย ธนัช พงษ์เลาหพันธุ์ 6/1            
5 45504   นาย ภานุสรณ์ อ้วนใส 6/1            
6 45509   น.ส. ฉัตรณภัทร์ ทินอยู่ 6/1 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
7 45510   น.ส. ญานิกา ตรีเจริญสมบูรณ์ 6/1       ก30925 Happy English ม.ปลาย 835
8 45511   น.ส. ฐิตารีย์ ทิวงศ์ษา 6/1 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30925 Happy English ม.ปลาย 835
9 45512   น.ส. ณฤทัย ปาโกวงค์ 6/1       ก30925 Happy English ม.ปลาย 835
10 45513   น.ส. ธัญศิริ ศรีอาวัชนาการ 6/1 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30925 Happy English ม.ปลาย 835
11 45515   น.ส. ปรวีร์ ปั้นเทศ 6/1 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
12 45517   น.ส. พนิดา อินต๊ะวัง 6/1 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30925 English on Movie 838
13 45519   น.ส. ภัทรภา วงศ์จา 6/1 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
14 45520   น.ส. ภัทรลดา ใจฝั้น 6/1 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
15 45523   น.ส. วริศรา ไชยเรือน 6/1 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
16 45524   น.ส. สุภจิรา สุภัควาณิชย์ 6/1       ก30925 Happy English ม.ปลาย 835
17 45527   นาย ธัญเทพ ทองป้อง 6/1            
18 45528   นาย ภูวมินทร์ วงค์เมาะ 6/1            
19 45529   นาย ศุภกร ธิวงศ์เงิน 6/1            
20 45530   นาย สุธี ชุ่มใจ 6/1            
21 45531   น.ส. กวิสรา จังตระกูล 6/1            
22 45535   น.ส. ประภาเเสง ป้อข่วง 6/1       ก30925 Happy English ม.ปลาย 835
23 45536   น.ส. ปารียา ปาละวงศ์ 6/1       ก30925 Happy English ม.ปลาย 835
24 45622   น.ส. พัทธนันท์ พงษ์พูล 6/1 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
25 45638   นาย นิธิศ คุณาพงศ์ศิริ 6/1            
26 45650   นาย สิรวิชญ์ พงศ์วิลาวัณย์ 6/1            
27 46154   นาย ธนทัต จิตรหมั่น 6/1            
28 46157   นาย ภัทริน ต๊ะมะโน 6/1            
29 46160   นาย วัชริศ เขียวสนุก 6/1            
30 46166   น.ส. ชัญญาณัฏฐ์ ศรีนวลไชย 6/1 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30925 Happy English ม.ปลาย 835
31 46167   น.ส. ชุติมา ไชยยากูล 6/1 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30921 ดนตรีไทยพื้นเมือง 651
32 46169   น.ส. ณิชากร แสงรัตนธงชัย 6/1 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
33 46173   น.ส. นัทชา โชคกิตติวัฒน์ 6/1 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
34 46176   น.ส. ปิ่นปินัทธ์ สุขปั้น 6/1 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
35 46178   น.ส. เพ็ญพิชา น้อยเครือ 6/1 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
36 46179   น.ส. ภาสินี พรมเหลา 6/1 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
37 46188   น.ส. ชมดาว ทิพย์ศรีจันทร์ 6/1 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30925 Happy English ม.ปลาย 835
38 46189   น.ส. ณัฐณิชา มูลใจทราย 6/1 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
39 46192   น.ส. ธัชพรรณ วรรณาลัย 6/1 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
40 46194   น.ส. นาริฐา สังข์พัชรวงศ์ 6/1 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
41 46213   น.ส. แผ่นฟ้า มารุจิวัฒน์ 6/1 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
42 46214   น.ส. มนสิชา เถื่อนบัวระบัติ 6/1 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
43 45495   นาย ชนาธิป เสียงหวาน 6/2            
44 45544   นาย ณัฐพงศ์ ทานุชิต 6/2            
45 45560   น.ส. กัญญารัตน์ แก้วพิมพ์ 6/2 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
46 45564   น.ส. ชญานิศ พรหมมา 6/2 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30917 สังคม 415
47 45565   น.ส. ชนกนันท์ ใจจิต 6/2 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
48 45583   น.ส. รัชพร ศรีเขื่อนแก้ว 6/2            
49 45591   นาย ณัฏฐพิพัฒน์ สมเพชร 6/2            
50 45598   นาย พิชญุตม์ ศรีตะบุตร 6/2            
51 45605   น.ส. กุลธิดา วงศ์ษา 6/2 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30917 สังคม 415
52 45611   น.ส. ณิชาภา แก้วเมืองมูล 6/2 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30923 ท่องโลกธุรกิจ รับเฉพาะ ม.6 703
53 45612   น.ส. ทิฆัมพร บุตรา 6/2            
54 45619   น.ส. ปราชญ์ชนิกา ตามูล 6/2            
55 45624   น.ส. ภัสร์ธิดากานต์ จินะการ 6/2 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
56 45625   น.ส. แพรทอง วิทิพย์รอด 6/2 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
57 45627   น.ส. ศรันย์ธร พิณวานิช 6/2       ก30923 ท่องโลกธุรกิจ รับเฉพาะ ม.6 703
58 45633   น.ส. เอมิกา มันจันดา 6/2 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30925 Happy English ม.ปลาย 835
59 45634   นาย ณัฐวุฒิกร อุตวรรณ์ 6/2            
60 45647   นาย วริทธินันท์ วรรณเลิศ 6/2            
61 45674   น.ส. วิชญาดา รูปละออ 6/2 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30925 English on Movie 838
62 45687   นาย ธนนท์ จงรักษ์ 6/2            
63 45693   นาย พัทธนันท์ มัตแช 6/2            
64 45697   นาย วนศักดิ์ ปิงวัง 6/2            
65 45750   นาย อริญชัย ดำงาม 6/2            
66 45787   นาย พนัฐษพล ปะทะนมปีย์ 6/2            
67 45900   น.ส. ชลิตา สาระมนต์ 6/2 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30923 ท่องโลกธุรกิจ รับเฉพาะ ม.6 703
68 45991   น.ส. ชลกร แก้วนันไชย 6/2 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30925 English on Movie 838
69 46003   น.ส. วชิราพร ณ ลำพูน 6/2 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
70 46027   นาย ภูผา ผลศิริ 6/2            
71 46121   นาย วรเทพ เทพแปง 6/2            
72 46139   น.ส. น้ำ หาญพิชิตศึกไพรี 6/2            
73 46152   นาย ญาณปรัชญ์ เบญจศาสตร์ 6/2            
74 46187   น.ส. กุลวรางค์ เกตุสวัสดิ์ 6/2 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30925 English on Movie 838
75 46191   น.ส. ธนัชชา ประมูลสิน 6/2 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
76 46210   น.ส. ธัญญา ทิพย์บำรุง 6/2            
77 47055   นาย วชิรวิทย์ ดอนดี 6/2            
78 47085   น.ส. ชนัญชิดา กษิดิศณิชกุล 6/2 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
79 48511   น.ส. กุลสตรี แสดงคุณ 6/2            
80 48512   น.ส. จิดาภา แซ่ตั้ง 6/2 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30923 ท่องโลกธุรกิจ รับเฉพาะ ม.6 703
81 48513   น.ส. ณัฏฐินี ศรีบุญวงษ์ 6/2 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30923 ท่องโลกธุรกิจ รับเฉพาะ ม.6 703
82 48514   น.ส. พิณรัตน์ แสนคำฟู 6/2 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30927 จิตอาสา ม.ปลาย 745
83 48515   น.ส. มลธิชา วงศ์จักร์ 6/2 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30923 ท่องโลกธุรกิจ รับเฉพาะ ม.6 703
84 48516   น.ส. รชาภา สิรธนาเจริญ 6/2       ก30927 แนะแนว 910
85 48517   น.ส. อุ้มบุญ อินยาศรี 6/2 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30923 ท่องโลกธุรกิจ รับเฉพาะ ม.6 703
86 45499   นาย ณัฐภูมิ เด่นไชยรัตน์ 6/3            
87 45522   น.ส. ลายินอู้ - 6/3 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30923 พับกระดาษญี่ปุ่น 868
88 45533   น.ส. ญาณิกา เสาวภา 6/3 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30927 แนะแนว 910
89 45534   น.ส. ณัฐกานต์ แว่นแก้ว 6/3 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30925 English on Movie 838
90 45555   นาย ภูริภัทร พรหมปลูก 6/3            
91 45561   น.ส. กุลนารี วงศ์ษา 6/3 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30917 สังคม 415
92 45569   น.ส. ดาริกา แก้วเมืองมา 6/3 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
93 45571   น.ส. ธนภรณ์ เสนาธรรม 6/3 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30911 ปริศนาอักษรไขว้ 109
94 45589   นาย ชัยธวัช เรือนมูล 6/3            
95 45600   นาย มณฑล ป้อมสา 6/3            
96 45613   น.ส. ธณิสรา ศิริคำน้อย 6/3            
97 45626   น.ส. วิลาสินี สีแจ่ม 6/3 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30911 ภาษาไทยสอบเข้ามหาวิทยาลัย รับเฉพาะ ม.6 115
98 45631   น.ส. อรนภา ศรีกันใจ 6/3 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
99 45641   นาย พล สุทธภักติ 6/3            
100 45646   นาย รัฐพล สุนทร 6/3            
101 45663   น.ส. ปภาวี กัลปสันติ 6/3 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
102 45669   น.ส. ภัคทิรา แก้วร่วมวงศ์ 6/3 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
103 45689   นาย ธนาฒย์ วังมูล 6/3 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30913 คณิตศาสตร์ 224
104 45757   น.ส. ณัฐกานต์ แก้วบุญเรือง 6/3 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
105 45805   น.ส. เขมมิกา แก้วปินใจ 6/3            
106 45810   น.ส. ประภัสสร แลสันกลาง 6/3 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30911 ปริศนาอักษรไขว้ 109
107 45811   น.ส. พิชยา กาทอง 6/3 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30917 สังคม 415
108 45813   น.ส. ภัทราพร ขันแก้ว 6/3 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
109 45839   นาย ภูริทัต ภูมิโยชน์ 6/3            
110 45866   น.ส. สมาพร ทาหลี 6/3 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30919 พยาบาล ม.ปลาย (รับเฉพาะ นักเรียนหญิง ม.ปลาย) 909
111 45882   นาย บัณฑิต ขัติวงค์ 6/3            
112 45941   น.ส. กนกนิภา วงศ์หาญ 6/3 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
113 45974   นาย ธนิสร ศรีแปงวงค์ 6/3            
114 45990   น.ส. จุฑามณี พงศ์พันธ์งาม 6/3 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30911 ปริศนาอักษรไขว้ 109
115 46013   นาย ชนกณภัทร จิตมั่น 6/3            
116 46042   น.ส. ธันย์ชนก กุลชิงชัย 6/3 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
117 46068   นาย พีระพล ประมูลเชื้อ 6/3            
118 46123   นาย ศิวกร แสงสว่าง 6/3            
119 46150   น.ส. อาริษา ธิยะสืบ 6/3            
120 46161   นาย วีราพศิน อินต๊ะวงค์ 6/3            
121 46170   น.ส. ธนพร ใจคำลือ 6/3 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
122 46215   น.ส. มัชฌิมา ไชยเมืองชื่น 6/3 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30917 สังคม 415
123 48518   นาย ไตรภพ ก่อพานิชกุล 6/3            
124 48520   น.ส. ปราณปรียา บุญช่วย 6/3 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30921 จิตอาสาศิลป์ 608
125 48522   น.ส. ศรัญยา เครือยศ 6/3 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30911 ภาษาไทยสอบเข้ามหาวิทยาลัย รับเฉพาะ ม.6 115
126 48523   น.ส. สุพิชชา อินต๊ะสืบ 6/3 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30927 แนะแนว 910
127 48585   นาย กิตติธัช สัตยานุรักษ์ 6/3 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30913 คณิตศาสตร์ 224
128 49387   น.ส. จันทร์วรรณ วิทูชำนาญ 6/3            
129 49390   น.ส. กัญญ์ฐญาน์ ภัทรพรวรโชติ 6/3 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30923 การถ่ายภาพ 738
130 45521   น.ส. มัชชาวรินทร์ ฉั่วตระกูล 6/4 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30925 Happy English ม.ปลาย 835
131 45541   นาย เกริกพล อยู่เจริญ 6/4            
132 45550   นาย นนทกร มูลทะสิน 6/4            
133 45558   นาย ศิริมงคล วงค์กุณะ 6/4 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30915 นักกีฏวิทยารุ่นเยาว์ ม.ปลาย 345
134 45562   น.ส. ขวัญจิรา เต็มสวัสดิ์ 6/4 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30925 Happy English ม.ปลาย 835
135 45563   น.ส. จิรัชญา มลิหอม 6/4 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
136 45592   นาย เดชกุล ทิชัย 6/4            
137 45593   นาย เตชัส วังแวว 6/4            
138 45606   น.ส. จิรัฐติกาล ใจนันต๊ะ 6/4 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
139 45609   น.ส. ณัฐนรี สุวรรณพฤกษ์ 6/4 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
140 45615   น.ส. นัฐนันท์ ขัตินนท์ 6/4 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
141 45632   น.ส. อัญชิษฐา ศรีวิลัยนุรักษ์ 6/4 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
142 45640   นาย พฤฒ สุวรรณพิมพ์ 6/4 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0       ก30921 ดนตรีสากล 604
143 45643   นาย ภูพาน หล้าสมศรี 6/4            
144 45645   นาย ภูรินทร์ มูลลออ 6/4            
145 45648   นาย ศฎากรณ์ สิทธิกัน 6/4            
146 45655   น.ส. จินดารัตน์ ไชยศร 6/4 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
147 45679   น.ส. สุวิมล มูลเต็ม 6/4 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30913 A Math 232
148 45680   น.ส. หยาดฟ้า วันทะยะ 6/4 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30917 จริยธรรม ม.ปลาย 433
149 45684   นาย ชาตรี คุรุภากรณ์ 6/4            
150 45746   นาย สรยุทธ เหลี่ยมแฉ่ง 6/4            
151 45755   น.ส. ชญานิษฐ์ สานอินทร์จักร 6/4 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30925 Happy English ม.ปลาย 835
152 45776   นาย กฤษดินทร์ ดีใหญ่ 6/4            
153 45808   น.ส. นัทธมล ฝั้นถาวร 6/4 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30917 จริยธรรม ม.ปลาย 433
154 45835   นาย พรพิพัชร สุวรรณวิชิตกุล 6/4            
155 45836   นาย พศวัต เปี้ยปลูก 6/4            
156 45842   นาย ศุภวิชญ์ จันทพันธ์ 6/4            
157 45871   นาย คงภัคพล มงคลพันธ์ 6/4            
158 46025   นาย พิสิษฐ์ ทรัพยสาร 6/4            
159 46091   น.ส. พัณนิตา ซ้ายยศ 6/4 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30925 Happy English ม.ปลาย 835
160 46122   นาย วีระพันธุ์ ดอนกิจภัย 6/4       ก30921 ดนตรีสากล 604
161 46156   นาย เนติ สิทธิกุล 6/4            
162 46159   นาย ภูวิศ ผลเกิด 6/4            
163 46181   นาย คุณาสิน เตชะสืบ 6/4            
164 47060   น.ส. ภัทรลดา ชวนมา 6/4 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30915 นักกีฏวิทยารุ่นเยาว์ ม.ปลาย 345
165 48524   น.ส. ขวัญชนก ทิพแสง 6/4 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30917 จริยธรรม ม.ปลาย 433
166 48525   น.ส. ชลธิชา ใจคำต๋า 6/4            
167 48526   น.ส. บัวชมพู แปงสี 6/4 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30917 จริยธรรม ม.ปลาย 433
168 48527   น.ส. พิมพกานต์ สาปคำ 6/4 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30917 จริยธรรม ม.ปลาย 433
169 48528   น.ส. วรดา อินทิยศ 6/4 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30917 จริยธรรม ม.ปลาย 433
170 48529   น.ส. สิตานัน เด่นแก้ว 6/4 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30917 จริยธรรม ม.ปลาย 433
171 48530   นาย ณัฐวุฒิ ตุ้ยสืบ 6/4            
172 48531   นาย พีระเดช เดชะทา 6/4            
173 49417   นาย ถิรพิทย์ สุพร 6/4            
174 45518   น.ส. พิชชาพร พลนิกร 6/5 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30917 จริยธรรม ม.ปลาย 433
175 45556   นาย วัฒนชัย อินทรวิชา 6/5            
176 45572   น.ส. ธนัชชา ตื้อยศ 6/5 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30925 English on Movie 838
177 45576   น.ส. ปิยพัชร์ ธนาสุขอนันต์ 6/5            
178 45578   น.ส. พิมพ์ธาดา แซ่โต๋ว 6/5            
179 45580   น.ส. ภาลินี มะโนคำ 6/5 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30911 ปริศนาอักษรไขว้ 109
180 45581   น.ส. รมิตา นิรมิตเจียรพันธุ์ 6/5 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30911 ภาษาไทยสอบเข้ามหาวิทยาลัย รับเฉพาะ ม.6 115
181 45585   น.ส. ศิโรรัตน์ ใจวรรณะ 6/5 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
182 45586   น.ส. อธิติยา สินิทธ์สกุล 6/5 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30925 Happy English ม.ปลาย 835
183 45595   นาย ธนาธิป พละวงศ์ 6/5            
184 45607   น.ส. ชิตชนก แสนละคร 6/5 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30925 Happy English ม.ปลาย 835
185 45608   น.ส. ณัฏฐณิชชา อินทเสน 6/5            
186 45617   น.ส. นุชจีรา วงศ์ถาติ๊บ 6/5 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30919 สมาธิสร้างสุข 879
187 45621   น.ส. พัชรินทร์ ทองหล่อ 6/5            
188 45629   น.ส. สิริประภา สุภัทร์วัน 6/5 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30927 แนะแนว 910
189 45649   นาย ศุภสัณห์ เขาโคกกรวด 6/5            
190 45660   น.ส. ธนาภรณ์ แปงแก้ว 6/5 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30917 จริยธรรม ม.ปลาย 433
191 45672   น.ส. ยูกิ เอบิฮาร่า 6/5 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30917 จริยธรรม ม.ปลาย 433
192 45715   น.ส. เบญญากรณ์ ตันวิตรานนท์ 6/5 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30927 แนะแนว 910
193 45790   นาย วงศธร ยศทะนะ 6/5            
194 45895   น.ส. กมลชนก นันทะสี 6/5 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30925 ร้องเพลงจีน ม.ปลาย 814
195 45918   นาย คณาธิป แว่นแก้ว 6/5            
196 45926   นาย ปริญญ์ วรวาส 6/5            
197 45984   นาย วนศิลป์ สิงห์คำ 6/5            
198 45999   น.ส. พิมพ์ประกาย โกมินทร์ 6/5 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
199 46034   นาย อติชาต เอี่ยมใส 6/5            
200 46043   น.ส. นวรัตน์ เนียมเพราะ 6/5 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30927 แนะแนว 910
201 46074   นาย วิชชากร จักรแก้ว 6/5            
202 46127   นาย สุทนัทน์ พงษ์บริบูรณ์ 6/5            
203 46142   น.ส. พรชิตา ปาชัยนะเขียว 6/5 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30917 จริยธรรม ม.ปลาย 433
204 46145   น.ส. รังสินี สุขโข 6/5 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30927 แนะแนว 910
205 46195   น.ส. ปารมี ชายศักดิ์ 6/5            
206 46196   น.ส. ภัทริน ดีสม 6/5            
207 46209   น.ส. ธนภรณ์ ธิอุด 6/5 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30927 แนะแนว 910
208 48532   น.ส. กัญญาณัฐ หมูตา 6/5 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
209 48533   น.ส. ธัญพิชชา เจนคิด 6/5       ก30927 แนะแนว 910
210 48534   น.ส. พิมพ์พลอย สูตรเลข 6/5 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
211 48535   น.ส. สุพิชญา อินทามระ 6/5 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
212 48536   น.ส. อรยา บุญมาทน 6/5 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30927 แนะแนว 910
213 48537   น.ส. อาทิตยา วงค์สาย 6/5 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
214 48538   น.ส. เอริณ เครือดวงคำ 6/5 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
215 48539   นาย ดรัณ ศิลปพงศ์พาณิช 6/5            
216 48540   นาย นัฐพงษ์ บุญสละ 6/5            
217 49418   นาย บุญฤทธิ์ อินต๊ะหล้า 6/5            
218 45493   นาย คมน์พัฒน โสภะ 6/6            
219 45516   น.ส. ปราณปรียา ห่อนบุญเหิม 6/6 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30925 Happy English ม.ปลาย 835
220 45526   นาย ธนภูมิ ฉัตรคำเเปง 6/6            
221 45542   นาย ชูกิจ เรืองถนอม 6/6            
222 45543   นาย ณัฐปคัลภ์ เนตรวิศุทธ 6/6            
223 45546   นาย ธนกร อย่างตระกูล 6/6            
224 45559   น.ส. กนกกาญจน์ ชุมทัพ 6/6 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30925 Happy English ม.ปลาย 835
225 45566   น.ส. ชิษณุชา คำอ่อง 6/6 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30925 Happy English ม.ปลาย 835
226 45582   น.ส. อรณิชา นามะสนธิ 6/6 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30925 Happy English ม.ปลาย 835
227 45584   น.ส. วชิราวดี อกกว้าง 6/6 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30925 Happy English ม.ปลาย 835
228 45590   นาย ณัฏฐ์ ส่วนบุญ 6/6            
229 45635   นาย ธนบดี ยะย่าเป้า 6/6            
230 45636   นาย ธัชกร วิธุสุวรรณกุล 6/6            
231 45642   นาย ภาณุพงศ์ ธิต๊ะ 6/6            
232 45653   น.ส. กัณพร เสาจินดารัตน์ 6/6 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30925 Happy English ม.ปลาย 835
233 45654   น.ส. กุลกนิษฐ์ ณรงค์ชัย 6/6 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30925 Happy English ม.ปลาย 835
234 45656   น.ส. ชนิกา อุ่นตา 6/6 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30925 Happy English ม.ปลาย 835
235 45657   น.ส. ณัฏฐา กฤษณรักษ์ 6/6            
236 45658   น.ส. ทัตติยา คำพิชัย 6/6 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30913 A Math 232
237 45662   น.ส. ปทิตตา ทิพย์มณี 6/6 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30913 A Math 232
238 45664   น.ส. ปัณณพร ดอนเมือง 6/6 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30921 ลายเส้นภาพไทย 603
239 45668   น.ส. ภชสร กิตติไชยากร 6/6 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30923 การถ่ายภาพ 738
240 45671   น.ส. เมธิกา หมู่เมืองสอง 6/6            
241 45673   น.ส. ลักษิกา จันทร์ต๊ะวงศ์ 6/6 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30913 A Math 232
242 45676   น.ส. วิมลณัฐ เจนรุ่งโรจน์ 6/6 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30923 รักษ์ต้นไม้ 748
243 45677   น.ส. สุภัสสรา ถวิลเวช 6/6 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30913 A Math 232
244 45711   น.ส. ณิชารีย์ วังวรรณรัตน์ 6/6       ก30925 Happy English ม.ปลาย 835
245 45717   น.ส. ปิยาภรณ์ จิรัคคกุล 6/6 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30919 พยาบาล ม.ปลาย (รับเฉพาะ นักเรียนหญิง ม.ปลาย) 909
246 45725   น.ส. สุรัจนีย์ ณ ลำปาง 6/6 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30915 สิ่งประดิษฐ์จากขวดพลาสติก 342
247 45736   นาย เดชดนัย เข็มวิชัย 6/6            
248 45765   น.ส. มนัสวีร์ แซ่ตั้ง 6/6 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30925 Happy English ม.ปลาย 835
249 45818   น.ส. ศิริน เทพเสนา 6/6 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30917 รักนิติศาสตร์ 410
250 45822   นาย กฤตยชญ์ รุ่งเรืองไพศาล 6/6            
251 45874   นาย ฉัตรพงค์ ศรีจำปา 6/6            
252 45902   น.ส. นภาวีร์ เฉิดโฉม 6/6 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30923 การถ่ายภาพ 738
253 45913   น.ส. สิรินดา ปาลกวงศ์ ณ อยุธยา 6/6 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30923 การถ่ายภาพ 738
254 46131   น.ส. กรกช อุ่นยานโกวิท 6/6 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30925 ร้องเพลงจีน ม.ปลาย 814
255 46164   น.ส. กัญญาภัค วัฒนธรรม 6/6 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30913 A Math 232
256 46180   น.ส. วิสสุตา ยศบุญเรือง 6/6 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30913 A Math 232
257 46185   นาย พีรนัส ชมภูกูล 6/6            
258 47014   นาย ณัฐพงษ์ อาริยะกุลโรจน์ 6/6            
259 45587   นาย คนธกานต์ ฟูคำ 6/7            
260 45594   นาย ธนภัทร จเรวรรณ์ 6/7            
261 45596   นาย ปวีณวิชญ์ ท่าดี 6/7            
262 45599   นาย  พุทธคุณ นครพันธุ์ 6/7            
263 45602   นาย สัณห์กันต์ธร อยู่ครบ 6/7            
264 45639   นาย ปรัตถกร จงตระกูลศิริ 6/7            
265 45695   นาย  เมธวิน จุมภู 6/7            
266 45743   นาย วิธวินท์ สุวรรณอัตถ์ 6/7 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30923 พับกระดาษญี่ปุ่น 868
267 45754   น.ส.  กุลิสรา ทิชากร 6/7 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30923 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ม.ปลาย 709
268 45759   น.ส.  ณัฐมน ดอนสี 6/7       ก30925 ร้องเพลงจีน ม.ปลาย 814
269 45772   น.ส. วริศรา ยามะณี 6/7 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30923 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ม.ปลาย 709
270 45819   น.ส. สมฤดี มณีสาร 6/7 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30923 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ม.ปลาย 709
271 45850   น.ส. จิรัชยา ปันติ 6/7 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30923 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ม.ปลาย 709
272 45995   น.ส. นวภรณ์ คำกุณะ 6/7 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30923 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ม.ปลาย 709
273 46022   นาย ปรัชญา พยุหพรรค์ 6/7            
274 46023   นาย  ผดุงเกียรติ  เล็กศรี 6/7            
275 46026   นาย ภาดล สุรินทร์โท 6/7            
276 46028   นาย เมธวิทย์  จุมภู 6/7            
277 46049   น.ส. พัทธนันท์ อินธิมา 6/7 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30923 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ม.ปลาย 709
278 46158   นาย ภาณุพงศ์ สาระไชย 6/7            
279 46206   น.ส. ชัญญา ถาวรคุณ 6/7 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30923 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ม.ปลาย 709
280 48542   น.ส. จิดาภา  วิชาหา 6/7 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30923 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ม.ปลาย 709
281 48543   น.ส.  วิรากานต์ ดวงตา 6/7 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30923 พับกระดาษญี่ปุ่น 868
282 48544   น.ส. ศิรประภา นุนพนัสสัก 6/7 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30923 พับกระดาษญี่ปุ่น 868
283 48545   น.ส. อทิตยา  เจญการ 6/7            
284 48546   นาย นิธิศ ธารีสาร 6/7 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30923 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ม.ปลาย 709
285 48547   นาย  ณัฐนภนต์ บำรุงศรี 6/7            
286 48548   นาย เศรษฐเกียรติ ตั้งกิตอังคณา 6/7            
287 48550   นาย สุทธิพร ปิดกันภัย 6/7            
288 45494   นาย ชนกกานต์  ตั้งศรีวงศ์ 6/8            
289 45506   นาย รณกร  สุวรรณเมือง 6/8            
290 45545   นาย  เทวราช วงศ์หาญ 6/8            
291 45548   นาย ธวัชรพรรณ  ยามี 6/8            
292 45552   นาย พชร วัฒนะนุกูล 6/8            
293 45568   น.ส. ณัชชารมย์ วรารักษ์ 6/8 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30915 Smart Science (รับเฉพาะนักเรียน Smart Science ม.ปลาย) 311
294 45573   น.ส. ธัญรดา วงค์ชัยชนะ 6/8 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30915 Smart Science (รับเฉพาะนักเรียน Smart Science ม.ปลาย) 311
295 45628   น.ส.  ศิรินทิพย์ วงศ์ปิง 6/8 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30915 Smart Science (รับเฉพาะนักเรียน Smart Science ม.ปลาย) 311
296 45892   นาย อภิวัฒน์ สุววรณนัง 6/8            
297 46151   นาย คนาโชติ  ใจโฮ้ง 6/8            
298 46153   นาย  ถิรตรัย  มาละใจ 6/8            
299 46155   นาย ธนราชันย์ สูงติวงค์ 6/8            
300 46162   นาย ศุภณัฐ  เดี่ยวรัตนกุล 6/8            
301 46163   น.ส. กัญญาณัฐ  จันทรดี 6/8 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30915 Smart Science (รับเฉพาะนักเรียน Smart Science ม.ปลาย) 311
302 46165   น.ส. กุลสิณี  เต็งศิริวัฒนานนท์ 6/8            
303 46171   น.ส. ธัญญรัตน์  รื่นเริง 6/8 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30915 Smart Science (รับเฉพาะนักเรียน Smart Science ม.ปลาย) 311
304 46174   น.ส. นาทยา โสวะละ 6/8 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30915 Smart Science (รับเฉพาะนักเรียน Smart Science ม.ปลาย) 311
305 46175   น.ส. ญาณิศา  มั่นเหมาะ 6/8 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30915 Smart Science (รับเฉพาะนักเรียน Smart Science ม.ปลาย) 311
306 46177   น.ส. พิชญา สุขป้อม 6/8 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30915 Smart Science (รับเฉพาะนักเรียน Smart Science ม.ปลาย) 311
307 46182   นาย ณัฐนภัส คำชมภู 6/8            
308 46183   นาย ณัฐภัทร วงศ์ราษฎร์ 6/8            
309 46184   นาย บรรพต มามิ่ง 6/8            
310 46218   น.ส. รักชนก อินทะสืบ 6/8 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30915 Smart Science (รับเฉพาะนักเรียน Smart Science ม.ปลาย) 311
311 48551   น.ส. กมลพร ตรียกูล 6/8 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30915 Smart Science (รับเฉพาะนักเรียน Smart Science ม.ปลาย) 311
312 48552   น.ส. กรรณิการ์ จำหน่าย 6/8 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30915 Smart Science (รับเฉพาะนักเรียน Smart Science ม.ปลาย) 311
313 48555   น.ส. อภิชญา นันทพันธ์ 6/8 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30915 Smart Science (รับเฉพาะนักเรียน Smart Science ม.ปลาย) 311
314 48556   นาย พีรภัทร วงษ์ศรี 6/8            
315 48557   นาย ภัทรนันท์ สมศิริ 6/8            
316 45382   น.ส. จิรัชญา ชินวณิชัย 6/9            
317 45502   นาย ปาล์ม ศิลพรกรกุล 6/9            
318 45503   นาย  ปุณณวัฒน์  เสริมสุข 6/9            
319 45505   นาย ภูริณัฐ ไชยรุ่งเรือง 6/9            
320 45508   นาย  สุวัฒกรณ์ จันทร์ใส 6/9            
321 45514   น.ส.  นภัส คลังชำนาญ 6/9            
322 45538   น.ส.  สมิตา ทะแยแก้ว 6/9            
323 45567   น.ส. ฐิติรัตน์ เวชโช 6/9            
324 45666   น.ส. พัชราภรณ์ กันทา 6/9            
325 45971   นาย ดนุพล สันเทพ 6/9            
326 45992   น.ส.  ณัฏฐา แสงลุน 6/9            
327 46030   นาย วิทวัส  ศรีอิ่นแก้ว 6/9            
328 46080   นาย สุภกิณ  ทิศา 6/9            
329 46098   น.ส. วรารัตน์  พรมลาย 6/9            
330 46149   น.ส. อริสา  อินต๊ะสงค์ 6/9            
331 48558   น.ส. จุฑารัตน์  ไชยเมืองชื่น 6/9            
332 48559   น.ส. ฐปนัท สวัสดิ์บุญยงค์ 6/9            
333 48560   น.ส. ณัติฐพร  ตางคำ 6/9            
334 48561   น.ส. เปมิกา โชติสุขรัตน์ 6/9            
335 48562   น.ส.  ภัทรภร แสงศรีจันทร์ 6/9            
336 48563   น.ส.  ภานุชนาถ  ปันทอย 6/9            
337 48564   น.ส. วิจิตรานันท์ กันคำ 6/9            
338 48565   นาย ณฐกร จันทราช 6/9            
339 48566   นาย  นพวรรธน์ อุปนันท์ 6/9            
340 48567   นาย พชรภัทร  บุญเรือง 6/9            
341 48568   นาย เมธาสิทธิ์  ไตรวุฒิพิพัฒน์กุล 6/9            
342 45554   นาย ภาสกร ประกอบแก้ว 6/10            
343 45630   น.ส. สุภัคจิรา สุตา 6/10       ก30927 จิตอาสา ม.ปลาย 745
344 45675   น.ส. วิณัฐดา ชิวหรัตน์ 6/10 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
345 45690   นาย ธรรมนาถ ปันผะสงค์ 6/10 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
346 45704   นาย สว่างพงษ์ สายวงศ์ปัญญา 6/10            
347 45708   น.ส. ณภัทร ประทุมวรรณ 6/10 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30927 จิตอาสา ม.ปลาย 745
348 45714   น.ส. บุษราภรณ์ ก้อนมะเขียว 6/10 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30927 จิตอาสา ม.ปลาย 745
349 45716   น.ส. เบญญาภากรณ์ ตันวิตรานนท์ 6/10       ก30927 จิตอาสา ม.ปลาย 745
350 45718   น.ส. พลอยลิน สายตุ่นแก้ว 6/10       ก30923 นักสะสม ม.ปลาย 114
351 45722   น.ส. ศานันทินี คะวงศ์ดอน 6/10            
352 45739   นาย ปวริศ เทพรักษาฤๅชัย 6/10            
353 45742   นาย วัชรสินธ์ เกษอารีย์รัฐ 6/10            
354 45764   น.ส. นานาพร นันทวงค์ 6/10 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30923 นักสะสม ม.ปลาย 114
355 45767   น.ส. ปราณปริยา โสดา 6/10 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
356 45795   นาย ศุภภณ ตัณศุภผล 6/10            
357 45815   น.ส. รินรดา ฉิมประเสริฐ 6/10 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
358 45816   น.ส. ลลิตภัทร ทรัพย์ทวี 6/10            
359 45821   น.ส. อภิชญา เชื้อตา 6/10 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30923 นักสะสม ม.ปลาย 114
360 45912   น.ส. วาดฝัน กรรโมทาร 6/10            
361 45925   นาย นิติภูมิ วงศ์ใหญ่ 6/10            
362 45928   นาย ภัทรพล เรือนปา 6/10            
363 45933   นาย รัชตะ คำพิทำ 6/10            
364 45956   น.ส. รุจิกานต์ กันทวงศ์ 6/10 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30923 นักสะสม ม.ปลาย 114
365 45958   น.ส. สุพิชญ์สินี คำโพธิ์ 6/10 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
366 45961   น.ส. อชิรญา ณ ทุ่งฝาย 6/10 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
367 46009   น.ส. อรัชพร ขาวอ่อน 6/10 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30911 ภาษาไทยสอบเข้ามหาวิทยาลัย รับเฉพาะ ม.6 115
368 46017   นาย ติณห์ ศรีละวรรณโณ 6/10            
369 46037   น.ส. ชนนิกานต์ ไชยศักดา 6/10 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30921 ดนตรีไทยพื้นเมือง 651
370 46038   น.ส. ชนาภา ฟุ้งกิตติ 6/10 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30923 นักสะสม ม.ปลาย 114
371 46102   น.ส. สุภาภรณ์ เอียดเล็ก 6/10 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
372 46103   น.ส. โสภาภรณ์ เตชนันต์ 6/10 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30917 ธนาคารเยาวชน ม.ปลาย 424
373 46107   นาย เจษฎา มหาวันอุตม์ 6/10            
374 46118   นาย ภาราดล ต่อปัญญา 6/10            
375 46140   น.ส. เนตรชนก คำธิ 6/10 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30923 นักสะสม ม.ปลาย 114
376 46144   น.ส. ภัทรวดี แก้วบุญปั๋น 6/10 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
377 46199   นาย กิตตินันท์ อัษฏเมธี 6/10            
378 46267   น.ส. ปัณฑ์ชนิตตา ชื่นจิตต์ศิริ 6/10       ก30919 พยาบาล ม.ปลาย (รับเฉพาะ นักเรียนหญิง ม.ปลาย) 909
379 48569   น.ส. นิภาธร โชติพฤกษ์ชูกุล 6/10       ก30925 ภาษาญี่ปุ่นพาเพลิน 802
380 48570   น.ส. มัลลิกา ศรีเฟย 6/10       ก30925 ภาษาญี่ปุ่นพาเพลิน 802
381 48571   น.ส. อัณศยา นวลแสง 6/10            
382 45665   น.ส. ปาณิศา สว่างปัญญา 6/11 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30925 Happy English ม.ปลาย 835
383 45685   นาย ณภัทร สุระเเสน 6/11            
384 45712   น.ส. นงนภัส บุญเฮง 6/11 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30927 แนะแนว 910
385 45713   น.ส. นฤภัทร ด่านพิริยะเจริญพร 6/11 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30923 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ม.ปลาย 709
386 45720   น.ส. ลลิตา สุขพันธ์ 6/11 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30919 วอลเล่ย์บอล 505
387 45727   น.ส. อรัญรินทร์ อิ่นแก้วปวงคำ 6/11 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30927 แนะแนว 910
388 45740   นาย ภูมิพัฒน์ มะโนใน 6/11            
389 45748   นาย สุธินันท์ สุคนธพันธุ์ 6/11            
390 45768   น.ส. ปวันรัตน์ นามวงศ์ 6/11 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30927 แนะแนว 910
391 45769   น.ส. เปมิกา ณ ลำปาง 6/11 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30917 เศรษฐกิจพอเพียง 437
392 45771   น.ส. รัตกันท์ เขียวอุไร 6/11 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30925 Happy English ม.ปลาย 835
393 45774   น.ส. สุดารัตน์ เกษรินทร์ 6/11 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30927 แนะแนว 910
394 45788   นาย พีรเดช เอี่ยมสอาด 6/11            
395 45807   น.ส. นภชนก เจื้อยแจ้ว 6/11       ก30917 สวดมนต์ 431 ก30917 สวดมนต์ 431 ก30917 สวดมนต์ 431 ก30917 สวดมนต์ 431 ก30917 สวดมนต์ 431      
396 45817   น.ส. ศิรภัสสร ศรีตะบุตร 6/11 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30917 สวดมนต์ 431
397 45824   นาย กิตติศักดิ์ ขัดศรี 6/11            
398 45828   นาย ณัฐชนน กามล 6/11            
399 45832   นาย นภัสกร ต่อสนิท 6/11            
400 45837   นาย พีระชัจจ์ พจนพิมล 6/11            
401 45845   นาย สุรกานต์ พรมเจียม 6/11            
402 45853   น.ส. ญาณินท์ พลรักษ์ 6/11 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30919 พยาบาล ม.ปลาย (รับเฉพาะ นักเรียนหญิง ม.ปลาย) 909
403 45856   น.ส. ธัญญารัตน์ เทพศิลป์ 6/11 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
404 45887   นาย วิปัศย์ ผัดสุรินทร์ 6/11            
405 45904   น.ส. บัวชมพู วงศ์ขุ่ย 6/11 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30927 แนะแนว 910
406 45905   น.ส. ปาณิศา หอมสุวรรณ 6/11 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30927 แนะแนว 910
407 45920   นาย ชุติพนธ์ กีรติชัยทัศน์ 6/11            
408 45929   นาย ภูริชญา นุชนารถ 6/11            
409 45945   น.ส. ณัฎฐา นาคะกุล 6/11 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30927 แนะแนว 910
410 45963   นาย กฤชนะ สมัครการ 6/11 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30927 แนะแนว 910
411 45972   นาย เดชาวัต อุดเเก้ว 6/11 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
412 45997   น.ส. เบญจรัตน์ กันทิยะ 6/11 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30927 แนะแนว 910
413 46000   น.ส. พิยดา สายปัญญา 6/11 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30925 Happy English ม.ปลาย 835
414 46036   น.ส. ชญาดา แสงแก้ว 6/11 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30917 สวดมนต์ 431
415 46070   นาย ภูมิพัฒน์ ตาคำ 6/11            
416 46089   น.ส. นริสราภรณ์ มาธุระ 6/11 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30927 แนะแนว 910
417 46099   น.ส. วริชญา อินถา 6/11 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30927 แนะแนว 910
418 46126   นาย สหรัถ จันทร์ปัน 6/11            
419 46130   น.ส. กนกนภัส มุณี 6/11 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30927 แนะแนว 910
420 46146   น.ส. วชิราภรณ์ คลาดแคล้ว 6/11 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30927 แนะแนว 910
421 46201   นาย ธนกฤต อุทุมพร 6/11            
422 48573   น.ส. ดารินทร บิลโส๊ะ 6/11 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30917 เศรษฐกิจพอเพียง 437
423 45570   น.ส. ทิติยา แก้วอินต๊ะ 6/12       ก30923 Digital Art ม.ปลาย 743
424 45618   น.ส. เนื้อน้อง เต่าทอง 6/12 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30923 การถ่ายภาพ 738
425 45682   นาย คงเดช อ้วนใส 6/12            
426 45692   นาย ปัณณวิชญ์ ปัญญ์อภิลักษณ์ 6/12            
427 45694   นาย พีรวิชญ์ คำปาเชื้อ 6/12 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30925 Happy English ม.ปลาย 835
428 45709   น.ส. ณัฐณิชา ตันจันทร์ 6/12 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30923 นักสะสม ม.ปลาย 114
429 45723   น.ส. สาธิณี พนะการ 6/12 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30923 นักสะสม ม.ปลาย 114
430 45741   นาย รพีภัทร ลาภมาก 6/12            
431 45749   นาย สุอัษฎ์ กิมาคม 6/12            
432 45762   น.ส. ธนารัตน์ แก้วมณี 6/12 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30917 เศรษฐกิจพอเพียง 437
433 45792   นาย วีรภัทร เหมืองทอง 6/12            
434 45804   น.ส. ญาติกา ตั้งธรรมะดำรง 6/12            
435 45827   นาย จิรายุ สุวรรณอัตถ์ 6/12            
436 45861   น.ส. พิชญภา แปดนัด 6/12 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30911 ภาษาไทยสอบเข้ามหาวิทยาลัย รับเฉพาะ ม.6 115
437 45884   นาย พงศ์ธร ดวงมาลา 6/12 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30923 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ม.ปลาย 709
438 45906   น.ส. พรนภัส กลิ่นประสาท 6/12 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30923 การถ่ายภาพ 738
439 45942   น.ส. กัลยกร อินต๊ะเทพ 6/12 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30923 นักสะสม ม.ปลาย 114
440 45948   น.ส. นิรัชพร จันทรมา 6/12 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30927 จิตอาสา ม.ปลาย 745
441 45949   น.ส. เบญจวรรณ ทาดี 6/12 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30927 จิตอาสา ม.ปลาย 745
442 45950   น.ส. ปาณิสรา คำจำปา 6/12 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30923 นักสะสม ม.ปลาย 114
443 45957   น.ส. ศศิชา สูญปั้ง 6/12 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30925 Happy English ม.ปลาย 835
444 45965   นาย คมคิด ใหม่ธรรม 6/12            
445 45989   น.ส. เกษราภรณ์ ธรรมวิยา 6/12 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30913 A Math 232
446 45994   น.ส. ทิพยรัตน์ จินะการ 6/12 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30911 ภาษาไทยสอบเข้ามหาวิทยาลัย รับเฉพาะ ม.6 115
447 46002   น.ส. เมธาวี จันทร์ต๊ะวงค์ 6/12 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30911 ภาษาไทยสอบเข้ามหาวิทยาลัย รับเฉพาะ ม.6 115
448 46004   น.ส. วรัญญา บุญมี 6/12            
449 46007   น.ส. อภิชญา  พิมสาร 6/12 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30911 ภาษาไทยสอบเข้ามหาวิทยาลัย รับเฉพาะ ม.6 115
450 46053   น.ส. ชนิศา ท้าวตั๋น 6/12 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30917 สวดมนต์ 431
451 46054   น.ส. วิภาวดี ไลจินดา 6/12 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30917 สวดมนต์ 431
452 46055   น.ส. วิศัลย์ศยา พลับจีน 6/12 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30917 สวดมนต์ 431
453 46064   นาย นักสิทธิ์ ลือเดชกังวารไกร 6/12            
454 46065   นาย ปวริศ สิริเยาวลักษณ์ 6/12            
455 46094   น.ส. รุจจิรา ชุ่มอินจักร์ 6/12            
456 46100   น.ส. วริศรา ใจบุญ 6/12 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30911 ภาษาไทยสอบเข้ามหาวิทยาลัย รับเฉพาะ ม.6 115
457 46117   นาย ภพธรรม บุญทาหมั้น 6/12            
458 46193   น.ส. นัทธมน มณีจันทรา 6/12 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30923 การถ่ายภาพ 738
459 46212   น.ส. ปุณยวีร์ ติไชย 6/12 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30925 English corner 859
460 48574   นาย กิตติพงศ์ อิ่นคำตา 6/12            
461 48575   นาย โกสินทร์ แก้วธิดา 6/12            
462 44956   นาย เทวฤทธิ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์ 6/13            
463 45551   นาย นพพร เหลี่ยมพันธุ์ 6/13            
464 45623   น.ส. พิจิตรา ธิวงศ์ 6/13       ก30919 พยาบาล ม.ปลาย (รับเฉพาะ นักเรียนหญิง ม.ปลาย) 909
465 45659   น.ส. ทิพวรรณ ปิยะลังกา 6/13 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
466 45661   น.ส. ธีรภัทร วรรณา 6/13 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30917 ประวัติศาสตร์ 405
467 45691   นาย บุรพล อุ่นสุทอง 6/13            
468 45699   นาย วัชรพล ศรีวัชระ 6/13            
469 45710   น.ส. ณัฐพร แก้วสาย 6/13 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30917 ประวัติศาสตร์ 405
470 45719   น.ส. มารีน แจ่มศรี 6/13 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
471 45760   น.ส. กัญญาภัค คชสิงห์ 6/13 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30927 แนะแนว 910
472 45773   น.ส. วลัยพร ลาวผาบ 6/13 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30925 English from songs ม. ปลาย 841
473 45789   นาย รัชานนท์ มณีกาญจน์ 6/13            
474 45798   นาย สาริกซ์ ผัดสุรินทร์ 6/13            
475 45809   น.ส. ปณิชา ใจเตกูล 6/13            
476 45812   น.ส. พิมลภัล เมืองใจ 6/13       ก30927 แนะแนว 910
477 45849   น.ส. กมลวรรณ โยมงาม 6/13       ก30919 พยาบาล ม.ปลาย (รับเฉพาะ นักเรียนหญิง ม.ปลาย) 909
478 45862   น.ส. พิมพ์ชนก วัฒนวิภา 6/13       ก30919 พยาบาล ม.ปลาย (รับเฉพาะ นักเรียนหญิง ม.ปลาย) 909
479 45878   นาย ทักษ์ดนัย วงค์ครองศักดิ์ 6/13            
480 45932   นาย รชต มาชัยวงค์ 6/13            
481 45943   น.ส. จุฬาลักษณ์ ชุมภูสืบ 6/13       ก30927 แนะแนว 910
482 45944   น.ส. ชลิดา ทนันชัย 6/13       ก30927 แนะแนว 910
483 45947   น.ส. นันทนัช นิลคง 6/13       ก30927 แนะแนว 910
484 45951   น.ส. พรสุรีย์ ชุ่มตา 6/13       ก30927 แนะแนว 910
485 45979   นาย ปุณยวีร์ แพนพันธ์อ้วน 6/13 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30925 English on Movie 838
486 45996   น.ส. บุญสิตา อภิชาติวิวรรธน์ 6/13 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
487 46031   นาย ศิวกร แหลมคม 6/13            
488 46067   นาย พิชิตชัย เพิ่มพูล 6/13            
489 46083   น.ส. กมลชนก มาลุจันทร์ 6/13       ก30919 พยาบาล ม.ปลาย (รับเฉพาะ นักเรียนหญิง ม.ปลาย) 909
490 46128   นาย อรรถพงศ์ แสงบุญเรือง 6/13 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30917 ประวัติศาสตร์ 405
491 46138   น.ส. นัชชา แสงเจริญกูล 6/13       ก30927 แนะแนว 910
492 46143   น.ส. พรนภา วงศ์ทา 6/13       ก30919 พยาบาล ม.ปลาย (รับเฉพาะ นักเรียนหญิง ม.ปลาย) 909
493 46205   นาย อิทธิกร เกียรติก้องแก้ว 6/13       ก30921 ดนตรีสากล 604
494 46221   น.ส. อภิชญา ตรีวัฒนาวงศ์ 6/13 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30925 English corner 859
495 47047   นาย ธนบดินทร์ กันชาติ 6/13            
496 47084   น.ส. ฑิตฐิพร สุตาคำ 6/13 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
497 48549   นาย  สุกฤษฏิ์ เชื้อแก้ว 6/13            
498 48576   น.ส. ปวีณ์นุช เปี่ยมจริยคุณ 6/13       ก30919 พยาบาล ม.ปลาย (รับเฉพาะ นักเรียนหญิง ม.ปลาย) 909
499 48578   นาย ทศพล เต็มสืบ 6/13            
500 48579   นาย ศรุต เมืองเหมอะ 6/13            
501 49385   นาย วิทวัฒน์ นาดปูน 6/13            
502 49386   นาย เจษฎาภรณ์ ปาละเขียว 6/13            
503 45537   น.ส. รัศมีธรรม หนูหล้า 6/14 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
504 45610   น.ส. ณิชาภัทร สีดี 6/14            
505 45614   น.ส. นัฏฐริกา ภู่เจริญ 6/14 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30921 จิตอาสาศิลป์ 608
506 45667   น.ส. พัชราภรณ์ พรมอินถา 6/14 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30911 ภาษาไทยสอบเข้ามหาวิทยาลัย รับเฉพาะ ม.6 115
507 45670   น.ส. เมฌญา จันอินตา 6/14 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30911 ภาษาไทยสอบเข้ามหาวิทยาลัย รับเฉพาะ ม.6 115
508 45696   นาย วงศธีร์ พันธุ์หอม 6/14            
509 45753   น.ส. กฤตยาณี เป็งราชรอง 6/14 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30923 การถ่ายภาพ 738
510 45784   นาย นวศกร เลปนะวัฒน์ 6/14            
511 45814   น.ส. มัณฑนา เกิดผล 6/14 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30921 จิตอาสาศิลป์ 608
512 45820   น.ส. สุภาวดี คำจิโน 6/14 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30923 พับกระดาษญี่ปุ่น 868
513 45847   น.ส. กนิษฐา ไวยดารา 6/14 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30911 ภาษาไทยสอบเข้ามหาวิทยาลัย รับเฉพาะ ม.6 115
514 45848   น.ส. กนิษฐา อินทรกำแหง 6/14 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30911 ภาษาไทยสอบเข้ามหาวิทยาลัย รับเฉพาะ ม.6 115
515 45851   น.ส. ชญาดา นารีกุล 6/14 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30925 Happy English ม.ปลาย 835
516 45867   น.ส. สุรัมภา ตาให้ 6/14 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30911 ภาษาไทยสอบเข้ามหาวิทยาลัย รับเฉพาะ ม.6 115
517 45872   นาย จิรภัทร สมบูรณ์ 6/14            
518 45885   นาย พีรวัส ผัดกันทา 6/14            
519 45894   น.ส. กนกพร รอดเดชา 6/14 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30923 พับกระดาษญี่ปุ่น 868
520 45899   น.ส. ชลธิชา สันบุญเป็ง 6/14 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30923 การถ่ายภาพ 738
521 45955   น.ส. รวิสุดา บุญเตี่ยม 6/14 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
522 45959   น.ส. สุไพลิน สุระ 6/14 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
523 45993   น.ส. ทักษิณา มะโนพันธ์ 6/14 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
524 45998   น.ส. พิมพ์ชนก ตื้อยศ 6/14 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
525 46006   น.ส. ศรีพัชร์ฌาณ์ ใจแสนวงค์ 6/14 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30923 การถ่ายภาพ 738
526 46040   น.ส. ณัฎฐิยา คำวงศ์ 6/14 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30923 พับกระดาษญี่ปุ่น 868
527 46047   น.ส. พรรณวดี ชมกลิ่น 6/14 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
528 46048   น.ส. พรรณอร ฮาวบุญมี 6/14            
529 46052   น.ส. วนิดา วณิชเรืองชัย 6/14 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30919 บาสเก็ตบอล 503
530 46056   น.ส. อารยดา ปัญญาเสริฐ 6/14 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
531 46090   น.ส. ปภาพร เอกากาย 6/14 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30923 การถ่ายภาพ 738
532 46109   นาย ชวกร แพนไธสง 6/14       ก30925 English corner 859
533 46119   นาย เมธาวินท์ ธิแก้ว 6/14            
534 46135   น.ส. ณัชชา ไชยองค์การ 6/14            
535 46141   น.ส. พนิดา แซ่ปึง 6/14 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30923 การถ่ายภาพ 738
536 46148   น.ส. สิริภา กิจสดับ 6/14 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30923 การถ่ายภาพ 738
537 46198   น.ส. กรัณย์กร พูลเกิด 6/14 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30925 English corner 859
538 46211   น.ส. บุญสิตา ไชยดี 6/14            
539 46219   น.ส. สมรดา เกษแก้ว 6/14 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30925 English corner 859
540 47046   น.ส. อาภาพรรณ อวดห้าว 6/14 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30921 Meeting Art รับเฉพาะนักเรียนความสามารถพิเศษด้านศิลปะ 655
541 47048   น.ส. ธัญจิรา เทือกศิริ 6/14 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
542 48554   น.ส. ธัญสิริ วัชรธาดาพงศ์ 6/14 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 รักษ์ต้นไม้ 748
543 45549   นาย ธีรเมธ สิริสายัณห์ 6/15            
544 45553   นาย พิภู สุขดี 6/15            
545 45574   น.ส. ธันยมัย มีลาภ 6/15 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30925 ร้องเพลงจีน ม.ปลาย 814
546 45577   น.ส. พิมชนก หลวงชัยสินธุ์ 6/15 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30925 ร้องเพลงจีน ม.ปลาย 814
547 45601   นาย วิชชญานนท์ เกิดหลํ่า 6/15            
548 45678   น.ส. สุรธัญ อึ้งตระกูล 6/15 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30911 ภาษาไทยสอบเข้ามหาวิทยาลัย รับเฉพาะ ม.6 115
549 45707   น.ส. ฐิตารีย์ ปันเงิน 6/15 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30919 วอลเล่ย์บอล 505
550 45721   น.ส. วรัชยา คำชุม 6/15 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30919 วอลเล่ย์บอล 505
551 45724   น.ส. สุพิชญา อินนวล 6/15 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30919 วอลเล่ย์บอล 505
552 45756   น.ส. ชลธิชา หรูปานวงษ์ 6/15 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30925 ร้องเพลงจีน ม.ปลาย 814
553 45766   น.ส. บุษราภรณ์ บุศราคำ 6/15 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30925 ร้องเพลงจีน ม.ปลาย 814
554 45783   นาย นราวิชญ์ หมีบุรุษ 6/15            
555 45802   น.ส. ชิดชนก นุภักดิ์ 6/15 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30925 Happy English ม.ปลาย 835
556 45852   น.ส. ชูกมล สัมมัตตะ 6/15 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30925 ร้องเพลงจีน ม.ปลาย 814
557 45868   น.ส. โสภณัฐ ใจปินตา 6/15       ก30919 พยาบาล ม.ปลาย (รับเฉพาะ นักเรียนหญิง ม.ปลาย) 909
558 45890   นาย ศุภกร ตรีปะรำ 6/15 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30919 วอลเล่ย์บอล 505
559 45898   น.ส. ฉัตรภรณ์ สายดู 6/15 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30925 ร้องเพลงจีน ม.ปลาย 814
560 45903   น.ส. บัณฑิตา วังนัยกูล 6/15 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30925 ร้องเพลงจีน ม.ปลาย 814
561 45907   น.ส. พรรษาศิริ ยอดสอน 6/15 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30925 ร้องเพลงจีน ม.ปลาย 814
562 45910   น.ส. ภัทรมน เอ้ยต๊ะสาร 6/15 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30925 ร้องเพลงจีน ม.ปลาย 814
563 45914   น.ส. สุกานดา ศรีวิชัย 6/15 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30925 ร้องเพลงจีน ม.ปลาย 814
564 45915   น.ส. อัญชิษฐา อินต๊ะ 6/15 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30913 คณิตศาสตร์ 224
565 45916   นาย กตัญญู ใจกันทา 6/15            
566 45924   นาย ธนวัฒน์ รอดแพ 6/15       ก30913 คณิตศาสตร์ 224
567 45931   นาย มินาโอะ เอนโดะ 6/15            
568 45952   น.ส. พิทยาภรณ์ ฟูใจ 6/15 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30913 คณิตศาสตร์ 224
569 45962   น.ส. อภิสรา เรือนแก้ว 6/15 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30913 คณิตศาสตร์ 224
570 45983   นาย พิศวัสต์ วรรณฟู 6/15            
571 46021   นาย ธนกฤต แสงวิจิตร 6/15            
572 46032   นาย สรวิชญ์ ฟูฟุ้ง 6/15            
573 46039   น.ส. ชลลดา ทรายลิยา 6/15 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30925 ร้องเพลงจีน ม.ปลาย 814
574 46041   น.ส. ณัฐธิดา ศรีมณี 6/15 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30925 ร้องเพลงจีน ม.ปลาย 814
575 46069   นาย ภูตะวัน ชัยมูลสาย 6/15            
576 46093   น.ส. รติยา สมเปิง 6/15 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30911 ภาษาไทยสอบเข้ามหาวิทยาลัย รับเฉพาะ ม.6 115
577 46097   น.ส. วรัญญา เสนานัย 6/15       ก30913 คณิตศาสตร์ 224
578 46101   น.ส. สมิตา โสภาแปง 6/15 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30925 ร้องเพลงจีน ม.ปลาย 814
579 46115   นาย ปวริศ บุญเชิด 6/15 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30925 ร้องเพลงจีน ม.ปลาย 814
580 46147   น.ส. ศุภาพิชญ์ รักชุม 6/15 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30925 English on Movie 838
581 46190   น.ส. ณัฐณิชา ศิลป์ชัย 6/15 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30925 ร้องเพลงจีน ม.ปลาย 814
582 47050   น.ส. ขวัญฉัตร วีระสุนทร 6/15 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30925 ร้องเพลงจีน ม.ปลาย 814
583 47052   นาย นนทกร ใจกล่ำ 6/15            
584 45540   นาย กฤตยชญ์ ฟูคำ 6/16            
585 45702   นาย ศศิน บารมีกุล 6/16            
586 45705   นาย อัษฎา ปันเลายา 6/16            
587 45778   นาย ฉัตรกมล ใจศิล 6/16            
588 45780   นาย ณัฐนนท์ ทิพย์เนตร 6/16            
589 45806   น.ส. ธิดารัตน์ เขียวน้อย 6/16 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
590 45830   นาย ณัฐวัฒน์ รินพล 6/16            
591 45854   น.ส. ณัชชา เลิศหล้า 6/16 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
592 45864   น.ส. ภัทราพร วังใย 6/16 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30923 คุ้มครองผู้บริโภค 723
593 45880   นาย นราวุฒิ ภู่พัฒน์ 6/16            
594 45909   น.ส. พันธิภา สิทธิน้อย 6/16 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30923 คุ้มครองผู้บริโภค 723
595 45917   นาย กิตติธัช อินพรหม 6/16            
596 45927   นาย ปริทัศน์ มณีกุล 6/16            
597 45940   นาย อนิก ทอนโพธิ์ 6/16            
598 45954   น.ส. ภาสินี วังใย 6/16 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
599 45969   นาย จิณณวัตร ม่วงมี 6/16            
600 45973   นาย ธนกร อ้วนล่ำ 6/16            
601 46010   นาย คมสันต์ เชื้อมา 6/16            
602 46024   นาย พงษ์พิพัฒน์ ปัญญสุโกสิงห์ 6/16            
603 46029   นาย วชิรภพ อูปทอง 6/16            
604 46051   น.ส. วชิราภรณ์ สานำ 6/16 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30923 คุ้มครองผู้บริโภค 723
605 46078   นาย สุบัญชา สุพาวงษ์ 6/16       ก30921 ดนตรีสากล 604
606 46111   นาย ธนาดล แสงประสาร 6/16            
607 46113   นาย ธีรศานติ์ ศิริกุลธรรมา 6/16            
608 48580   นาย รัชชานนท์ ชมภูกุล 6/16            
609 49157   น.ส. ภิญญดา พันธ์ชัย 6/16 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30919 วอลเล่ย์บอล 505