โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ห้อง  9

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น/ห้อง รหัส กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 46268   นาย กรินทร์ ชูศิริ 5/9            
2 46270   นาย ชาญชล ภานุศุภนิรันดร์ 5/9            
3 46271   นาย ไชยรัตน์ ชัยอาษา 5/9            
4 46273   นาย ณัฐชนน สิทธิไพศาล 5/9            
5 46276   นาย ธรรมรัตน์ สุทธรินทร์ 5/9            
6 46278   นาย ธีรภัทร จำปาอูป 5/9            
7 46279   นาย ธีรภัทร วงค์ษา 5/9            
8 46280   นาย ปาณัท บุญน้อม 5/9            
9 46281   นาย เพชรกล้า นาฑีทอง 5/9            
10 46282   นาย ภูเบศร์ ชุมภูสืบ 5/9            
11 46283   นาย ยศวัจน์ พิพัฒนวัฒนากุล 5/9            
12 46284   นาย วรพล สมุทธารักษ์ 5/9            
13 46286   นาย วีรภัทร หวังรุ่งโรจน์ 5/9            
14 46288   นาย สุขสันต์ สาคร 5/9            
15 46296   น.ส. ภัคจิรา สมพมิตร 5/9 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0      
16 46298   น.ส. วาริศา อุปนันท์ 5/9 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
17 46299   นาย กฤตกานต์ อุดมกฤตยาชัย 5/9            
18 46301   นาย รพีร์ ดอนมูล 5/9            
19 46322   นาย ณภัทร วงศ์ธิดา 5/9            
20 46345   น.ส. ณิชกานต์ ตันจันทร์กูล 5/9 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
21 46439   น.ส. ณัฐณิชา แก้วปัญญา 5/9 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
22 46708   นาย พบพระ สาธุ เสนาธรรม 5/9            
23 46923   นาย คมชาญ ไชยวงค์ 5/9            
24 49352   นาย มนต์ณภัทร คุ้มวงษ์ 5/9            
25 49353   น.ส. นันฐกานต์ เขียวติ๊บ 5/9 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
26 49354   น.ส. ปฏิพร ยะฟู 5/9            
27 49355   น.ส. ฉัตรชฎา แปงฝั้น 5/9 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
28 49356   น.ส. รัตตินันท์ ปัญญาวรรณ 5/9 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
29 49357   น.ส. พรนิภา อินพิชัย 5/9            
30 49358   นาย พิชญะ โอดปะละ 5/9