โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ห้อง  8

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น/ห้อง รหัส กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 46374   นาย รัชชวกร จิรศุภางกูร 5/8            
2 46380   นาย อธิป งามจิตต์เอื้อ 5/8            
3 46924   นาย จตุรวิทย์ อุปรโคตร 5/8            
4 46925   นาย จิรโชติ ศรีจิรานนท์ 5/8            
5 46926   นาย ณัฏฐชัย เตชะนิเวศน์ 5/8            
6 46928   นาย ธรรมสรณ์ ธรรมสรางกูร 5/8            
7 46929   นาย นนทวิทย์ วงศ์ประเสริฐ 5/8            
8 46931   นาย ภัทรวินท์ สุมา 5/8       ก30915 Smart Science (รับเฉพาะนักเรียน Smart Science ม.ปลาย) 311
9 46936   นาย อติชาติ ไชยสาร 5/8            
10 46937   นาย อนัส ละงู 5/8            
11 46938   น.ส. ชนกานต์ ชามาตย์ 5/8 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30915 Smart Science (รับเฉพาะนักเรียน Smart Science ม.ปลาย) 311
12 46939   น.ส. ชิดชนก ศรีวิลัย 5/8 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30915 Smart Science (รับเฉพาะนักเรียน Smart Science ม.ปลาย) 311
13 46941   น.ส. ณิชากร กาตาสาย 5/8 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30915 Smart Science (รับเฉพาะนักเรียน Smart Science ม.ปลาย) 311
14 46942   น.ส. ณีรนุช สีธิคำ 5/8 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30915 Smart Science (รับเฉพาะนักเรียน Smart Science ม.ปลาย) 311
15 46943   น.ส. ธนัชพร สาลีผล 5/8 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30915 Smart Science (รับเฉพาะนักเรียน Smart Science ม.ปลาย) 311
16 46944   น.ส. นิดานุช ตักเตือน 5/8 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30915 Smart Science (รับเฉพาะนักเรียน Smart Science ม.ปลาย) 311
17 46946   น.ส. พศิกา เทศศรีเมือง 5/8 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30915 Smart Science (รับเฉพาะนักเรียน Smart Science ม.ปลาย) 311
18 46947   น.ส. พัชริญา ดวงฟู 5/8 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30915 Smart Science (รับเฉพาะนักเรียน Smart Science ม.ปลาย) 311
19 46949   น.ส. รติรัตน์ ภควิวัฒน์ 5/8 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30915 Smart Science (รับเฉพาะนักเรียน Smart Science ม.ปลาย) 311
20 46951   น.ส. สิริกร แก้วปัญญา 5/8 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30915 Smart Science (รับเฉพาะนักเรียน Smart Science ม.ปลาย) 311
21 46952   น.ส. สุรัชธรีย์ แสงศิริ 5/8 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30915 Smart Science (รับเฉพาะนักเรียน Smart Science ม.ปลาย) 311
22 46953   น.ส. อชิรญา วุฒิธนูทอง 5/8 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30915 Smart Science (รับเฉพาะนักเรียน Smart Science ม.ปลาย) 311
23 46954   น.ส. พิชามญชุ์ หล่อลิปิวงศ์ 5/8 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30915 Smart Science (รับเฉพาะนักเรียน Smart Science ม.ปลาย) 311
24 46956   นาย กนก ตุ้มท่าไม้ 5/8            
25 46963   น.ส. ณัฐธยาน์ เงาธรรมทรรศน์ 5/8 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30915 Smart Science (รับเฉพาะนักเรียน Smart Science ม.ปลาย) 311
26 46964   น.ส. ทรงอัปสร เอี่ยมสำอางค์ 5/8 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30915 Smart Science (รับเฉพาะนักเรียน Smart Science ม.ปลาย) 311
27 46965   น.ส. ธนัทภัทร รักษ์บำรุง 5/8 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30915 Smart Science (รับเฉพาะนักเรียน Smart Science ม.ปลาย) 311
28 46969   น.ส. ศุภาวีร์ จุลบุตร 5/8 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30915 Smart Science (รับเฉพาะนักเรียน Smart Science ม.ปลาย) 311
29 49351   นาย ทรัพย์สาคร ธิเลิศ 5/8 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30915 Smart Science (รับเฉพาะนักเรียน Smart Science ม.ปลาย) 311