โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ห้อง  7

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น/ห้อง รหัส กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 46290   นาย อานุภาพ ตั้งตรัสสา 5/7            
2 46304   น.ส. จันทร์ชนก ปันทะโชติ 5/7 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30923 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ม.ปลาย 709
3 46327   นาย วิชญ์พล ช่อไชยกุล 5/7 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30923 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ม.ปลาย 709
4 46338   น.ส. ชญานิศ เครือยศ 5/7 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30923 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ม.ปลาย 709
5 46364   นาย กฤษณพล วรรณารักษ์ 5/7            
6 46373   นาย รณกร ยาบ้านแป้ง 5/7 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30923 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ม.ปลาย 709
7 46377   นาย ศุภพล วงค์สวัสดิ์ 5/7            
8 46420   นาย นนทพัทธ์ ศักดิ์ชัย 5/7 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30923 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ม.ปลาย 709
9 46422   นาย ปริญญา วัฒนกิจไกรศรี 5/7            
10 46472   นาย ภูมิพงศ์ ใจแจ่ม 5/7            
11 46483   น.ส. กัลยกร วังเเวว 5/7 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30923 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ม.ปลาย 709
12 46488   น.ส. ณัฐธิดา ใจมวน 5/7 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30923 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ม.ปลาย 709
13 46497   น.ส. ภามินี วงศ์โท๊ะ 5/7 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30923 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ม.ปลาย 709
14 46499   น.ส. ภูริชา ภูธิวุฒิ 5/7 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30923 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ม.ปลาย 709
15 46535   น.ส. ขวัญทิพย์ ทิพยศุภลักษณ์ 5/7 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30923 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ม.ปลาย 709
16 46653   นาย พศวีร์ ธิติเธียรพงษ์ 5/7            
17 46710   นาย ภัคพล บุตติ 5/7            
18 46797   นาย นะโม รุ่งกิจเลิศสกุล 5/7            
19 46973   นาย คุณากร เฟรดดริค ใจคำ 5/7 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30923 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ม.ปลาย 709
20 46987   น.ส. ณัฏฐกานต์ โอฬารจันทโรทัย 5/7            
21 46991   น.ส. เนืองนิมมาน กะฐิน 5/7 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30923 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ม.ปลาย 709
22 46997   น.ส. เรืองรุ้งคำ คำสม 5/7 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30923 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ม.ปลาย 709
23 47063   นาย นิติศาสตร์ คำแดง 5/7            
24 47070   น.ส. แพรวา จำเริญนุสิทธิ์ 5/7 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30923 พับกระดาษญี่ปุ่น 868
25 47822   นาย จารุกิตติ์ เปี่ยมจริยคุณ 5/7            
26 49346   นาย ธนโชติ วริศากุล 5/7            
27 49347   นาย ธนพงษ์ สินวนาทรัพย์ 5/7            
28 49349   น.ส. พิมพ์วิภา สิงห์ชัย 5/7 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30923 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ม.ปลาย 709
29 49350   น.ส. รัฐพันธ์ศิริ เขื่อนแก้ว 5/7 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30923 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ม.ปลาย 709