โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ห้อง  5

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น/ห้อง รหัส กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 46317   นาย กานต์ธนัท วงค์น้ำนอง 5/5            
2 46323   นาย ณัฐกิตติ์ ราชลำ 5/5            
3 46333   น.ส. กฤตพร นันตาแสง 5/5 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30921 จิตอาสาศิลป์ 608
4 46346   น.ส. ธนัชชา รินทร์แก้ว 5/5 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0      
5 46348   น.ส. ธีราพร จัตุจันทร์ 5/5 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30927 จิตอาสา ม.ปลาย 745
6 46370   นาย บุญญวัฒน์ สังบัวแก้ว 5/5            
7 46371   นาย ปฐพี ธรรมเอกสกุล 5/5            
8 46401   น.ส. มณฑิตา จันทปา 5/5 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0      
9 46403   น.ส. วรัชยา ชมภูศรี 5/5 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30927 จิตอาสา ม.ปลาย 745
10 46411   น.ส. เอมอร รัศมีสถาพร 5/5 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30927 จิตอาสา ม.ปลาย 745
11 46446   น.ส. บุณฑริกา อุ่นม่อน 5/5 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30911 ทักษะภาษาไทย 126
12 46447   น.ส. พัทธนันท์ วงธิสอน 5/5 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30917 รักนิติศาสตร์ 410
13 46450   น.ส. เพชรลดา คำภีระ 5/5 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30917 สังคม 415
14 46459   น.ส. อิสริยาภรณ์ ภาคฤทธิ์ 5/5 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30911 ทักษะภาษาไทย 126
15 46485   น.ส. ชัญญานุช ชัยสุวรรณ 5/5 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30927 จิตอาสา ม.ปลาย 745
16 46502   น.ส. วศินี บุญมา 5/5 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0      
17 46507   นาย กรกฎ ขัดยอด 5/5            
18 46581   น.ส. ชนัญญา ฝาตา 5/5 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30917 รักนิติศาสตร์ 410
19 46606   นาย ธนกฤต นิรัติศัย 5/5            
20 46612   นาย ภาคิน แสงลุน 5/5 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30923 พับกระดาษญี่ปุ่น 868
21 46623   น.ส. กัลย์กมล ฝั้นแปง 5/5 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30923 พับกระดาษญี่ปุ่น 868
22 46625   น.ส. กุลสตรี ฟูคำ 5/5 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
23 46641   น.ส. รัชฎาวรรณ การเพียร 5/5 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30913 คณิตศาสตร์ 224
24 46642   น.ส. วชิรญา งามสม 5/5 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30923 พับกระดาษญี่ปุ่น 868
25 46647   นาย กนกพล จำอินถา 5/5            
26 46687   น.ส. ศศิกานต์ อกตัน 5/5 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30917 รักนิติศาสตร์ 410
27 46688   น.ส. สลิลทิพย์ แสงทราย 5/5 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0      
28 46722   น.ส. ณิชารีย์ บุญนำมา 5/5 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30919 สมาธิสร้างสุข 879
29 46736   น.ส. อคิราภ์ เลิศวิภาภัทร 5/5 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30919 สมาธิสร้างสุข 879
30 46748   นาย ณัฐวุฒิ มูลพุ่มสาย 5/5            
31 46773   น.ส. พิมพ์นิภา พิมพ์ตะครอง 5/5 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30913 A Math 232
32 46805   นาย อดุลวิทย์ โถนาค 5/5            
33 46817   น.ส. ธีรดา สายสม 5/5 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30913 คณิตศาสตร์ 224
34 46846   นาย ศิวกร คำภิโล 5/5            
35 46854   น.ส. กานต์ธิดา จอมเอ้ย 5/5 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 Happy English ม.ปลาย 835
36 46856   น.ส. จิรสุดา ธินาเครือ 5/5 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30927 จิตอาสา ม.ปลาย 745
37 46900   น.ส. เกศแก้ว กองทุน 5/5 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30911 ทักษะภาษาไทย 126
38 46913   น.ส. พลอยกนก จอมคำ 5/5 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30921 ศิลปะการแสดง 602
39 46981   นาย ศุภกร คงอรุณ 5/5            
40 46998   น.ส. วรรณเพ็ญ ไชยทนุ 5/5 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 English corner 859
41 49305   นาย ชนะชนม์ กล่ำเมือง 5/5            
42 49307   นาย ธีรภัทร์ แก้วยอด 5/5 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30919 สมาธิสร้างสุข 879
43 49309   น.ส. กมลชนก ธรรมนพ 5/5 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30913 คณิตศาสตร์ 224
44 49312   น.ส. ปพิชญา ทุ่งแจ้ง 5/5 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30921 ศิลปะการแสดง 602
45 49361   นาย ภัทรวิทย์ มะโนคำ 5/5            
46 49365   น.ส. ณัฐกานต์ ง้าวทาสม 5/5 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30913 คณิตศาสตร์ 224
47 49366   นาย จีระวัฒน์ ยะชะระ 5/5            
48 49411   นาย ศิลา ศิริไพบูลย์ 5/5