โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ห้อง  3

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น/ห้อง รหัส กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 46291   น.ส. จิณณพัต คำดี 5/3 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30923 นักสะสม ม.ปลาย 114
2 46300   นาย ทัตพงศ์ เสริมสุข 5/3            
3 46310   น.ส. ปภัสสร ปัญญาไชย 5/3 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30923 นักสะสม ม.ปลาย 114
4 46326   นาย ธนภัทร วรรณสิทธิ์ 5/3            
5 46331   นาย อาจอง เกียล่น 5/3            
6 46337   น.ส. จินตภัทร บุญเจริญ 5/3 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0      
7 46339   น.ส. ชนกชนม์ ใจจิต 5/3 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 English from songs ม. ปลาย 841
8 46352   น.ส. ปัณชญา เรืองศรี 5/3 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30923 นักสะสม ม.ปลาย 114
9 46356   น.ส. ศิวาลัย จาคำมา 5/3 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30917 ท่องโลกอาเซี่ยน ม.ปลาย 429
10 46357   น.ส. สวิชญา เครือตัน 5/3 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30919 สมาธิสร้างสุข 879
11 46375   นาย วัชรภูมิ หล่อประดับเพชร 5/3            
12 46387   น.ส. ธารตะวัน ใจวังเย็น 5/3 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30913 คณิตศาสตร์ 224
13 46389   น.ส. นิภาธร อกกว้าง 5/3 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30913 คณิตศาสตร์ 224
14 46410   น.ส. อาทิตยา ชนะรบ 5/3 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30913 A Math 232
15 46421   นาย นพวิชญ์ ผัดวัง 5/3 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30919 บาสเก็ตบอล 503
16 46424   นาย ภัทรพล ธัญธราดล 5/3            
17 46430   น.ส. กมลศิริ เมืองมอง 5/3 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 Happy English ม.ปลาย 835
18 46431   น.ส. จิตรลดา ทองกร 5/3 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30923 นักสะสม ม.ปลาย 114
19 46448   น.ส. พิชชาพร ปิงจันทร์ 5/3 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30917 สังคม 415
20 46461   นาย ชินวัตร สายอุดต๊ะ 5/3            
21 46482   นาย อัฐชัย ศิรินัน 5/3 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30911 ปริศนาอักษรไขว้ 109
22 46500   น.ส. ภูริสา สุขดี 5/3 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30923 นักสะสม ม.ปลาย 114
23 46525   นาย รุษฐนพล อูปทอง 5/3            
24 46526   นาย วิศวะ กันฟัก 5/3            
25 46530   น.ส. กมลชนก ตันวิตรานนท์ 5/3 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 ร้องเพลงจีน ม.ปลาย 814
26 46538   น.ส. ชลธิชา พิพิธกุล 5/3 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30913 A Math 232
27 46544   น.ส. ปนิตา ประเทืองสุข 5/3 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30913 คณิตศาสตร์ 224
28 46545   น.ส. พิชญ์สินี เทพคีรี 5/3 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30913 คณิตศาสตร์ 224
29 46587   น.ส. ธัญพัฒน์ เหล็งขวัญยืน 5/3 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30923 นักสะสม ม.ปลาย 114
30 46588   น.ส. ปนัดดา สอดสี 5/3 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0      
31 46636   น.ส. เบญจมาภรณ์ กิ่งกืย 5/3            
32 46639   น.ส. เมศินี ยะทุ่งตัน 5/3 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30913 คณิตศาสตร์ 224
33 46640   น.ส. ยลดา ตาดี 5/3 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30913 คณิตศาสตร์ 224
34 46698   นาย ญาณารณพ รัตรุ้ง 5/3            
35 46720   น.ส. ณัฐณิชา แสนคำฟู 5/3 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 ร้องเพลงจีน ม.ปลาย 814
36 46734   น.ส. ศุภิสรา จันทร์ตระกูล 5/3 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 ร้องเพลงจีน ม.ปลาย 814
37 46811   น.ส. ญาณากร ปัญญากาศ 5/3 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30923 นักสะสม ม.ปลาย 114
38 46867   น.ส. ปิยพัชร์ กิติพัฒน์มนตรี 5/3 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 Happy English ม.ปลาย 835
39 46903   น.ส. จิรัชยา อินจันทร์ 5/3            
40 46908   น.ส. นันท์นภัส ทะปะละ 5/3 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30911 ทักษะภาษาไทย 126
41 49304   นาย คงกระพัน บางหลวง 5/3            
42 49313   น.ส. เมลดา ไชยมงคล 5/3 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30911 พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6 103
43 49317   น.ส. ศรัญย์พร ชัยปัญญา 5/3 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30917 ท่องโลกอาเซี่ยน ม.ปลาย 429
44 49360   น.ส. ภิญญดา วัฒนวาณิชย์ 5/3 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30911 พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6 103
45 49367   น.ส. จินตนา โกเมฆ 5/3 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30923 นักสะสม ม.ปลาย 114