โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ห้อง  2

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น/ห้อง รหัส กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 46319   นาย ชลสิทธิ์ สร้อยคำ 5/2            
2 46325   นาย ทัตพงศ์ ทรายคำ 5/2       ก30915 นักฟิสิกส์รุ่นเยาว์ ม.ปลาย 336
3 46330   นาย สุรวุฒิ เล็กจุฬา 5/2            
4 46341   น.ส. ฐิดาทร กันทะไชย 5/2 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30923 รักษ์ต้นไม้ 748
5 46342   น.ส. ฐิติชญา ศรีวิลัยนุรักษ์ 5/2 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30911 ปริศนาอักษรไขว้ 109
6 46363   น.ส. เอื้อการย์ ดวงประภา 5/2 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30923 รักษ์ต้นไม้ 748
7 46369   นาย นิติวัฒน์ ทองอยู่ 5/2            
8 46372   นาย พุทธินันท์ วังซ้าย 5/2            
9 46376   นาย ศุภกร หทัยปรีวิจิตร 5/2            
10 46378   นาย สวิตต์ กอผจญ 5/2            
11 46381   น.ส. จิรภัทร หล้าสมสี 5/2 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30923 รักษ์ต้นไม้ 748
12 46408   น.ส. อรณิชา ไพกุมภัณฑ์ 5/2 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30911 ปริศนาอักษรไขว้ 109
13 46419   นาย ธีรภัทร์ แสงอินทร์ 5/2            
14 46434   น.ส. เจสติน กาวิจิตรแทน 5/2 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30921 วงโยธวาทิต 610
15 46451   น.ส. เพ็ญพิชญา บุลพัชรธีรานนท์ 5/2 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30915 นักเคมีรุ่นเยาว์ ม.ปลาย 301
16 46458   น.ส. อินทราณี เป็งอินตา 5/2 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 English on Movie 838
17 46512   นาย ฌาณ อินทร์พรหม 5/2 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30917 จริยธรรม ม.ปลาย 433
18 46550   น.ส. ศิรมณี อินพิรุด 5/2 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30911 ปริศนาอักษรไขว้ 109
19 46590   น.ส. ปริยากร ไวยกูล 5/2 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 English on Movie 838
20 46593   น.ส. ภพรัตน์ สุดรักษ์ 5/2 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30917 จริยธรรม ม.ปลาย 433
21 46604   นาย ชานนท์ วิงวอน 5/2            
22 46627   น.ส. จิรัชญา บุญประสิทธิ์ 5/2 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30923 พับกระดาษญี่ปุ่น 868
23 46630   น.ส. ชลิตา สายอุด 5/2 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0      
24 46680   น.ส. ปัญญดา ปานทอง 5/2 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30919 พยาบาล ม.ปลาย (รับเฉพาะ นักเรียนหญิง ม.ปลาย) 909
25 46723   น.ส. ทิมญาดา แดนโพธิ์ 5/2 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 ร้องเพลงจีน ม.ปลาย 814
26 46730   น.ส. มัลลิกา ไชยวงศ์ 5/2 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0      
27 46737   น.ส. อภิสรา คำภิโลชัย 5/2 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 ร้องเพลงจีน ม.ปลาย 814
28 46763   น.ส. ชยกร  เลิศเชวงกุล 5/2 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30923 การถ่ายภาพ 738
29 46778   น.ส. ศิริกานดา ทานินทร์ 5/2 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30923 พับกระดาษญี่ปุ่น 868
30 46784   น.ส. เอกปวีร์ วรธนมงคลกุล 5/2 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0      
31 46798   นาย พิพัฒน์ นันทสุวรรณ 5/2            
32 46814   น.ส. ณิชกานต์ สุพรรณ 5/2 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0      
33 46824   น.ส. พิมพ์ลภัส วังสมบัติ 5/2 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30923 การถ่ายภาพ 738
34 46855   น.ส. กุลสตรี ชัยยานนท์ 5/2 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 Happy English ม.ปลาย 835
35 46863   น.ส. ธนาพร คุมพล 5/2 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30911 ปริศนาอักษรไขว้ 109
36 46869   น.ส. พรณิภา กุลธวงศ์วัฒนา 5/2 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 Happy English ม.ปลาย 835
37 46902   น.ส. จัสมิน กาวิจิตรแทน 5/2 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30921 วงโยธวาทิต 610
38 46909   น.ส. บุณณดา สารทอง 5/2            
39 46910   น.ส. ปภาวดี แก้วมา 5/2 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30919 พยาบาล ม.ปลาย (รับเฉพาะ นักเรียนหญิง ม.ปลาย) 909
40 46918   น.ส. ลภัสรดา ศรีอุดมเลิศ 5/2 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30919 พยาบาล ม.ปลาย (รับเฉพาะ นักเรียนหญิง ม.ปลาย) 909
41 49306   นาย ชนุตม์พงศ์ โพธิ์นาค 5/2            
42 49308   นาย วรานนท์ วงค์ฟู 5/2            
43 49310   น.ส. ชลธิชา สุระวัง 5/2 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30919 เทเบิลเทนนิส 506
44 49314   น.ส. ยิมธิดา วงศ์มา 5/2 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30915 นักสัตววิทยารุ่นเยาว์ ม.ปลาย 306
45 49315   น.ส. รุ่งทิวา ชนูดหอม 5/2 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30915 นักสัตววิทยารุ่นเยาว์ ม.ปลาย 306