โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ห้อง  16

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น/ห้อง รหัส กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 46516   นาย ธนภัทร วงค์คำ 5/16            
2 46518   นาย ธนัยนันท์ ภาสน์ประวิตร 5/16            
3 46519   นาย นวพล ยะสมจิตร์ 5/16            
4 46552   น.ส. สุดารัตน์ นาชัยเวียง 5/16 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 English from songs ม. ปลาย 841
5 46564   นาย ธนโชติ พวงพยอม 5/16 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30919 เทเบิลเทนนิส 506
6 46573   นาย ยุทธภูมิ สาปคำ 5/16            
7 46591   น.ส. ปรียารัตน์ มีมาก 5/16 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30917 สังคม 415
8 46597   น.ส. ศุภธิดา วังสมบัติ 5/16 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30917 สังคม 415
9 46649   นาย จตุพร พันธ์สุภา 5/16 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30917 รักนิติศาสตร์ 410
10 46675   น.ส. ณัชชา ทาประเสริฐ 5/16 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30923 ลูกปัด รัดใจ ม.ปลาย 827
11 46702   นาย ธนวัฒน์ ใจโต 5/16            
12 46704   นาย นนทกร จันทรา 5/16            
13 46713   นาย ภูวดล มาลา 5/16            
14 46724   น.ส. นัติฤทัย อัมภิวงศ์ 5/16 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 English from songs ม. ปลาย 841
15 46770   น.ส. ปัณณพร บุญเกิด 5/16 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30917 สังคม 415
16 46775   น.ส. เมทินี คุ้มวงษ์ 5/16 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30917 ท่องโลกอาเซี่ยน ม.ปลาย 429
17 46825   น.ส. รชฏ วรสิริธาดา 5/16 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30913 คณิตศาสตร์ 224
18 46840   นาย พศุตม์ ลาภมาก 5/16            
19 46866   น.ส. บัณฑิตา พนัสจุฑาบูลย์ 5/16 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0      
20 46876   น.ส. หยาดเพชร ชีวะเจริญ 5/16 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 Happy English ม.ปลาย 835
21 46892   นาย วรเมธ คำภิโล 5/16            
22 46906   น.ส. ธัญยธรณ์ ตุ้ยชัย 5/16       ก30923 รักษ์ต้นไม้ 748
23 46916   น.ส. ฟาริกา ธรรมเลิศ 5/16 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 Happy English ม.ปลาย 835
24 46921   น.ส. สุประวีณ์ มโนวรรณากุล 5/16 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 English from songs ม. ปลาย 841
25 47075   น.ส. ณิชารีย์ ศรีจันทร์ดร 5/16            
26 47082   นาย อัครเสรษฐ อินทนา 5/16            
27 49340   นาย ณัฐภัทร จักรคำ 5/16            
28 49341   นาย ธนกฤช มุงเมือง 5/16            
29 49343   นาย ภาณุวิชณ์ มะโนใจ 5/16            
30 49344   นาย รัฐชานนท์ ก๋องแก้ว 5/16            
31 49345   น.ส. อัญญรัตน์ กันตา 5/16 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30923 นักสะสม ม.ปลาย 114