โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ห้อง  13

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น/ห้อง รหัส กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 46445   น.ส. เนตรนรี ยิ้มศรี 5/13 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0      
2 46473   นาย ภูริบดินทร์ สมคะเน 5/13            
3 46474   นาย วงศกร ชัยศรี 5/13            
4 46490   น.ส. ตรีรดา วงศ์สรรเสริญ 5/13 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 English from songs ม. ปลาย 841
5 46506   น.ส. อมิตา บางหลวง 5/13 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
6 46515   นาย ต้นตะวัน มาตุลี 5/13            
7 46517   นาย ธนฤกต จันทร์ฉาย 5/13            
8 46522   นาย พีรณัฐ เข็มนาค 5/13            
9 46528   นาย วุฒิวัฒน์ วงศ์สถิตย์ดี 5/13            
10 46529   นาย ศุภกิตต์ จานแก้ว 5/13            
11 46533   น.ส. กิตติกาญจน์ ข่มอาวุธ 5/13       ก30919 วอลเล่ย์บอล 505
12 46547   น.ส. วณิชชา วิละน้อย 5/13 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30919 วอลเล่ย์บอล 505
13 46555   นาย กฤตเมธ กูลเมือง 5/13            
14 46565   นาย ธีรภัทร เนตรรัศมี 5/13            
15 46580   น.ส. เจนจิรา สินมา 5/13       ก30923 งานใบตอง 731
16 46582   น.ส. ชุติกาญจน์ ฟูจา 5/13       ก30923 งานใบตอง 731
17 46610   นาย บัณฑิต แซ่โต๋ว 5/13            
18 46622   นาย อภิวิชญ์ เทพสืบ 5/13            
19 46651   นาย พงศกร วาตาปงสัก 5/13            
20 46652   นาย พศวัต สุวรรณรอด 5/13 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30917 รักนิติศาสตร์ 410
21 46654   นาย พัฒรพงษ์ ยะเรือนงาม 5/13            
22 46660   นาย สิทธิศักดิ์ ศรียศ 5/13            
23 46682   น.ส. ปาริชาต อินทร์ประสิทธิ์ 5/13 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30927 จิตอาสา ม.ปลาย 745
24 46685   น.ส. รศิกา จตุพรจรัส 5/13       ก30917 รักนิติศาสตร์ 410
25 46695   นาย กิตติพศ วงศ์กาปิน 5/13            
26 46725   น.ส. ณัชญารัตน์ อูปทอง 5/13 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 ร้องเพลงจีน ม.ปลาย 814
27 46728   น.ส. ภาวนา เกตุแก้ว 5/13 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 ร้องเพลงจีน ม.ปลาย 814
28 46790   นาย ณัฐพงศ์ วิภูษณะ 5/13            
29 46809   น.ส. ขัตติยา เปล่งสินวัฒนา 5/13 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0      
30 46819   น.ส. นภา ตะนะเกต 5/13 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
31 46838   นาย นพรัตน์ อูบตุ้ย 5/13 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30917 ประวัติศาสตร์ 405
32 46850   นาย อภิชาติ เด่นไชยรัตน์ 5/13            
33 46852   นาย อาทิตย์ วงศ์ษา 5/13       ก30919 เทเบิลเทนนิส 506
34 46858   น.ส. ชลธิชา โวหาร 5/13 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30923 นักสะสม ม.ปลาย 114
35 46887   นาย ภูบดินทร์ พัชระภัทร์ 5/13            
36 46893   นาย วิธวินท์ ธิปทา 5/13            
37 46901   น.ส. จรรยพร อัสสกุล 5/13            
38 46915   น.ส. พิมพ์ชนก ใจตาบุตร 5/13 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30923 รักษ์ต้นไม้ 748
39 47083   น.ส. ณัฏฐชา ยะเปียง 5/13 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30923 รักษ์ต้นไม้ 748
40 49323   นาย ธนัช ภูพวงประทุม 5/13            
41 49324   นาย ธีรพัทธ์ เชื้อบุญมี 5/13            
42 49327   น.ส. ปรางค์มุก เครือศรี 5/13            
43 49328   น.ส. กชพร ชัยชมภู 5/13            
44 49384   น.ส. นลิน เธอจันทึก 5/13 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30923 นักสะสม ม.ปลาย 114
45 49424   น.ส. กชกร ชัยชมภู 5/13