โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ห้อง  11

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น/ห้อง รหัส กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 45539   น.ส. สุพิชญา โท๊ะนาบุตร 5/11 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 English from songs ม. ปลาย 841
2 45547   นาย ธนวัฒน์ อยู่ยืน 5/11            
3 46466   นาย เบญจรงค์ ต๊ะวัง 5/11 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30921 ดนตรีไทยพื้นเมือง 651
4 46478   นาย สราวุฒิ จุราเพชร 5/11            
5 46554   นาย กฤตณัฐ จิรเมธาธร 5/11            
6 46569   นาย ปุญญาพัฒน์ บุญธรรม 5/11            
7 46575   นาย สรัล สุทำปวง 5/11            
8 46589   น.ส. ปริชญา พงษ์สมุทร 5/11 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30921 ศิลปะการแสดง 602
9 46592   น.ส. พิชญา สิงหฤกษ์ 5/11 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0      
10 46595   น.ส. รินลณี ช่วงจันทร์ 5/11 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30919 พยาบาล ม.ปลาย (รับเฉพาะ นักเรียนหญิง ม.ปลาย) 909
11 46598   น.ส. สิริวิมล ใจแก้ว 5/11            
12 46599   น.ส. สุมินตรา พฤกษะวัน 5/11 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0      
13 46602   นาย กฤชเชาว์ ภูวิจิตร์ 5/11            
14 46611   นาย ภัทรเดช คงสวัสดิ์ 5/11            
15 46624   น.ส. กัลยกร วิจิตรยืนยง 5/11            
16 46655   นาย ภัทรนนท์ ชูเรืองฤทธิ์ 5/11            
17 46658   นาย ภูริภัทร อัครมณีประการ 5/11            
18 46676   น.ส. ณัฐณิชา มาสุข 5/11 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30921 ศิลปะการแสดง 602
19 46691   น.ส. อรุชา ไชยองค์การ 5/11 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30919 พยาบาล ม.ปลาย (รับเฉพาะ นักเรียนหญิง ม.ปลาย) 909
20 46696   นาย กีรติ ถิ่นนคร 5/11            
21 46705   นาย ปรัชญา แก้วนาติ๊บ 5/11            
22 46706   นาย พงศ์ฑัต เทพยุหะ 5/11            
23 46721   น.ส. ณัฐณิชา ณ คำ 5/11 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 ร้องเพลงจีน ม.ปลาย 814
24 46727   น.ส. พรปวีณ์ ฉันทะ 5/11 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 English from songs ม. ปลาย 841
25 46729   น.ส. ภูษณิศา อินดาวงศ์ 5/11 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30917 สวดมนต์ 431
26 46749   นาย ตระกูลเทพ เทพศิริ 5/11            
27 46769   น.ส. นีรชา จอมอินตา 5/11            
28 46772   น.ส. พัชราภรณ์ ดวงใจ 5/11 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30911 ทักษะภาษาไทย 126
29 46793   นาย ต้นกล้า แต้มคม 5/11            
30 46810   น.ส. จุติมน ดีแก้ว 5/11 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0      
31 46832   นาย ฐิติภัทร วาสนา 5/11            
32 46833   นาย ณภัทร ทองสุก 5/11            
33 46851   นาย อภิสิทธิ์ ทวีบุญ 5/11            
34 46872   น.ส. ลดา พจนาเทพารักษ์ 5/11 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 Happy English ม.ปลาย 835
35 46904   น.ส. จิราวรรณ หาญฟ้าเลื่อน 5/11 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30923 รักษ์ต้นไม้ 748
36 46919   น.ส. สโรชา สุวรรณ์ 5/11 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30923 รักษ์ต้นไม้ 748
37 47065   นาย อดิศร ใจทะวงค์ 5/11            
38 47067   น.ส. ฐิติกานต์ ดำจ่าง 5/11            
39 47068   นาย ณัฐสิทธิ์ วิ่งเร็ว 5/11 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30919 เทเบิลเทนนิส 506
40 47079   น.ส. หัสจารี ทำอินแก้ว 5/11 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30919 กรีฑา 509
41 49326   นาย อนันตชัย ขาวนอก 5/11            
42 49331   น.ส. หทัยทิพย์ ทะริยะ 5/11 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30923 รักษ์ต้นไม้ 748