โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ห้อง  10

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น/ห้อง รหัส กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 46305   น.ส. ญาณิศา สุธรรม 5/10 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 English on Movie 838
2 46318   นาย ชรัณ หลิมเจริญ 5/10            
3 46324   นาย ณานวิทย์ น้อยบุตรแก้ว 5/10            
4 46340   น.ส. ชยาทิพย์ ขัดทวงศ์ 5/10 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30915 นักฟิสิกส์รุ่นเยาว์ ม.ปลาย 336
5 46343   น.ส. ณัฐชานันท์ คำแก้ว 5/10 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0      
6 46350   น.ส. ปนัดดา ปัญวงค์ 5/10 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0      
7 46353   น.ส. พิมพ์ญาดา ใจมั่น 5/10 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 Crossword Games ม.ปลาย 811
8 46355   น.ส. ภรตา สุวรรณมา 5/10 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30915 นักฟิสิกส์รุ่นเยาว์ ม.ปลาย 336
9 46358   น.ส. สาธิยา ไหวพินิจ 5/10 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30917 ธนาคารเยาวชน ม.ปลาย 424
10 46384   น.ส. ชุติกาญจน์ แก้วศิริพันธ์ 5/10 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30915 นักฟิสิกส์รุ่นเยาว์ ม.ปลาย 336
11 46392   น.ส. ปัณฑิตา แปงปวน 5/10 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30915 นักฟิสิกส์รุ่นเยาว์ ม.ปลาย 336
12 46394   น.ส. พรพิมล สมศรี 5/10 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 Crossword Games ม.ปลาย 811
13 46395   น.ส. พรรณภัทร วงษ์เม่น 5/10 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 English on Movie 838
14 46396   น.ส. พลอยวรินทร์ คำแก้ว 5/10 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
15 46398   น.ส. พิชามญชุ์ จำนงค์ 5/10 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30915 นักฟิสิกส์รุ่นเยาว์ ม.ปลาย 336
16 46402   น.ส. ลำเพา วีระพงษ์ 5/10 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30921 ดนตรีไทยพื้นเมือง 651
17 46412   นาย เกื้อตระกูล อินทรชัย 5/10            
18 46418   นาย ธนกร ศรีวรเจษฎีกุล 5/10            
19 46423   นาย พันธ์วริศ อริยะเครือ 5/10            
20 46427   นาย ภูมินทร์ ไหวคิด 5/10            
21 46428   นาย ศุภกร วนาพันธพรกุล 5/10            
22 46432   น.ส. จิลลาภัทร ยศบุรุษ 5/10 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 Crossword Games ม.ปลาย 811
23 46438   น.ส. ณัฏฐ์ญดา โชติระวีวรฤทธิ์ 5/10 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0       ก30925 Crossword Games ม.ปลาย 811
24 46454   น.ส. วริยา แก้วประเทศ 5/10 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30911 ทักษะภาษาไทย 126
25 46486   น.ส. ชุติมน เตียสกุล 5/10 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 Crossword Games ม.ปลาย 811
26 46498   น.ส. ภูพิงค์ สายปัน 5/10 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 English on Movie 838
27 46503   น.ส. วีรยา ธิวงค์น้อย 5/10 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30915 นักฟิสิกส์รุ่นเยาว์ ม.ปลาย 336
28 46541   น.ส. ตวงทองทิพย์ พรมมาบุญ 5/10 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 English corner 859
29 46635   น.ส. บุญญารัตน์ วัฒนวาณิชย์ 5/10 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 Crossword Games ม.ปลาย 811
30 46707   นาย พงศพัฒน์ สุทะนวน 5/10            
31 46935   นาย สิรภพ วงค์กุนะ 5/10            
32 46948   น.ส. พิมพ์พิชญ์ชา คณิตปัญญาเจริญ 5/10 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 Crossword Games ม.ปลาย 811
33 46980   นาย วุฒิภัทร แสนไชย 5/10            
34 46984   น.ส. กัญจนพร คำแหง 5/10 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 English from songs ม. ปลาย 841
35 46985   น.ส. ชนัญชิดา ตากาบุตร 5/10            
36 46992   น.ส. พรรณวลัย โพธิวงศ์ 5/10 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 English from songs ม. ปลาย 841
37 46993   น.ส. พิชญา รัตนบุรี 5/10 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 English corner 859
38 46994   น.ส. ภวิกา วชิรจินดากุล 5/10            
39 46996   น.ส. ภาสินี หอมนาน 5/10            
40 49368   นาย นพพงษ์ ไชยชนะ 5/10            
41 49369   นาย วิษณุ บาทวงษ์ 5/10 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 Crossword Games ม.ปลาย 811
42 49370   นาย เอกพรรดิ์ มั่นธนะกิจ 5/10            
43 49371   น.ส. จิราวรรณ วงเวียน 5/10 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 English corner 859
44 49372   น.ส. ปาณิสรา สิทธิวงค์ 5/10 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30913 คณิตศาสตร์ 224
45 49373   น.ส. ปุณยสินีย์ สิงห์ศรี 5/10 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30913 คณิตศาสตร์ 224