โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ห้อง  1

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น/ห้อง รหัส กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 46272   นาย ณัฐชนน อินตาทิพย์ 5/1            
2 46275   นาย ธนัตถ์ ดอยลอม 5/1            
3 46285   นาย วิชบูลย์ ทานุชิต 5/1            
4 46287   นาย ศิริเฉลิม ขันไชยวงค์ 5/1            
5 46292   น.ส. ชารัญญา โสธนไพศาล 5/1 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0      
6 46293   น.ส. ณัฐจิรา อุดสุข 5/1 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30917 ธนาคารเยาวชน ม.ปลาย 424
7 46295   น.ส. ประภาภร สิทธิวงศ์ 5/1 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30917 ธนาคารเยาวชน ม.ปลาย 424
8 46297   น.ส. วรัญชลี ชัยศรีทิพย์ 5/1 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30917 ธนาคารเยาวชน ม.ปลาย 424
9 46302   นาย รัฐพรรณ์ อายะชู 5/1            
10 46303   นาย ศุภกร คำเขียว 5/1            
11 46306   น.ส. ณัฏฐณิชา อินละปะ 5/1 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30917 ธนาคารเยาวชน ม.ปลาย 424
12 46307   น.ส. ณัฐนันท์ บูรณะโรจน์ตระกูล 5/1 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30917 สังคม 415
13 46308   น.ส. ธนัทดา จิรนุวัฒน์วงค์ 5/1       ก30917 สังคม 415
14 46309   น.ส. นริศรา สุตาลังกา 5/1 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30917 ธนาคารเยาวชน ม.ปลาย 424
15 46311   น.ส. พัชรนันท์ ธรรมใจกุล 5/1 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30917 ธนาคารเยาวชน ม.ปลาย 424
16 46312   น.ส. พิชชาภา รักษาพล 5/1 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30917 ธนาคารเยาวชน ม.ปลาย 424
17 46313   น.ส. ลีลาวดี ธิยะ 5/1 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30917 สังคม 415
18 46314   น.ส. อริยพร พุทธวงษ์ 5/1 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30917 ธนาคารเยาวชน ม.ปลาย 424
19 46315   น.ส. อาจรียา ฝั้นเบ้า 5/1 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30923 นักสะสม ม.ปลาย 114
20 46349   น.ส. นฤชยา ทานุสาร 5/1 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30917 ธนาคารเยาวชน ม.ปลาย 424
21 46359   น.ส. สุชาวดี ทิพันธ์ 5/1 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30913 คณิตศาสตร์ 224
22 46390   น.ส. ปริญญาภรณ์ ศรีทองสุข 5/1 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30915 นักเคมีรุ่นเยาว์ ม.ปลาย 301
23 46400   น.ส. ภัทรธิดา เอื้อนจิตร์ 5/1 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30913 คณิตศาสตร์ 224
24 46415   นาย ณัชพล ฟูอุด 5/1            
25 46416   นาย พบพล ชาสอนตากิจ 5/1            
26 46440   น.ส. ธนพร ทองอนุ 5/1 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30915 นักเคมีรุ่นเยาว์ ม.ปลาย 301
27 46444   น.ส. นันนภัทส์ ปัญญาบุตร 5/1 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 ภาษาญี่ปุ่นพาเพลิน 802
28 46449   น.ส. พิมพ์ลดา สินพาณี 5/1 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30923 นักสะสม ม.ปลาย 114
29 46452   น.ส. รัตติกาล เสมประยูร 5/1            
30 46453   น.ส. วรรณการณ์ จันทร์หอม 5/1 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30915 นักเคมีรุ่นเยาว์ ม.ปลาย 301
31 46468   นาย พชร เจียรจินดา 5/1            
32 46716   น.ส. ฐิติวรดา เกิดผล 5/1 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 English from songs ม. ปลาย 841
33 46762   น.ส. กานต์ธีรา พรมแก้วงาม 5/1 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30921 ลายเส้นภาพไทย 603
34 46933   นาย รัฐกรณ์ ปุกคำ 5/1            
35 46945   น.ส. ปีวรา เครือสาร 5/1 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 English from songs ม. ปลาย 841
36 46955   น.ส. ลภัสรดา พลงาม 5/1 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30915 นักเคมีรุ่นเยาว์ ม.ปลาย 301
37 46957   นาย กิตติพันธ์ จันทรา 5/1            
38 46958   นาย ชนัต ปิตติวณิชย์ 5/1            
39 46959   นาย ชินกฤต ขัดทุ่งฝาย 5/1            
40 46960   นาย พศิน ทะฤาษี 5/1            
41 46961   น.ส. จันทกานต์ บังเมฆ 5/1 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30915 นักเคมีรุ่นเยาว์ ม.ปลาย 301
42 46966   น.ส. พชรพร กอวิเศษ 5/1 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 English from songs ม. ปลาย 841
43 46967   น.ส. พรพัชชา มิ่งเชื้อ 5/1 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 Crossword Games ม.ปลาย 811
44 46968   น.ส. พิชชาพร จรเทศ 5/1 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 English from songs ม. ปลาย 841
45 46970   น.ส. อังคณา อินฝั้น 5/1 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 English from songs ม. ปลาย 841