โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ห้อง  

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น/ห้อง รหัส กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 46384   น.ส. ชุติกาญจน์ แก้วศิริพันธ์ 5/10 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30915 นักฟิสิกส์รุ่นเยาว์ ม.ปลาย 336
2 46358   น.ส. สาธิยา ไหวพินิจ 5/10 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30917 ธนาคารเยาวชน ม.ปลาย 424
3 46355   น.ส. ภรตา สุวรรณมา 5/10 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30915 นักฟิสิกส์รุ่นเยาว์ ม.ปลาย 336
4 46353   น.ส. พิมพ์ญาดา ใจมั่น 5/10 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 Crossword Games ม.ปลาย 811
5 46350   น.ส. ปนัดดา ปัญวงค์ 5/10 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0      
6 46343   น.ส. ณัฐชานันท์ คำแก้ว 5/10 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0      
7 46340   น.ส. ชยาทิพย์ ขัดทวงศ์ 5/10 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30915 นักฟิสิกส์รุ่นเยาว์ ม.ปลาย 336
8 46324   นาย ณานวิทย์ น้อยบุตรแก้ว 5/10            
9 46318   นาย ชรัณ หลิมเจริญ 5/10            
10 46305   น.ส. ญาณิศา สุธรรม 5/10 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 English on Movie 838
11 49358   นาย พิชญะ โอดปะละ 5/9            
12 49357   น.ส. พรนิภา อินพิชัย 5/9            
13 49356   น.ส. รัตตินันท์ ปัญญาวรรณ 5/9 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
14 49355   น.ส. ฉัตรชฎา แปงฝั้น 5/9 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
15 49354   น.ส. ปฏิพร ยะฟู 5/9            
16 49353   น.ส. นันฐกานต์ เขียวติ๊บ 5/9 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
17 49352   นาย มนต์ณภัทร คุ้มวงษ์ 5/9            
18 46923   นาย คมชาญ ไชยวงค์ 5/9            
19 46708   นาย พบพระ สาธุ เสนาธรรม 5/9            
20 46439   น.ส. ณัฐณิชา แก้วปัญญา 5/9 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
21 46345   น.ส. ณิชกานต์ ตันจันทร์กูล 5/9 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
22 46322   นาย ณภัทร วงศ์ธิดา 5/9            
23 46301   นาย รพีร์ ดอนมูล 5/9            
24 46299   นาย กฤตกานต์ อุดมกฤตยาชัย 5/9            
25 46298   น.ส. วาริศา อุปนันท์ 5/9 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
26 46296   น.ส. ภัคจิรา สมพมิตร 5/9 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0      
27 46288   นาย สุขสันต์ สาคร 5/9            
28 46286   นาย วีรภัทร หวังรุ่งโรจน์ 5/9            
29 46284   นาย วรพล สมุทธารักษ์ 5/9            
30 46283   นาย ยศวัจน์ พิพัฒนวัฒนากุล 5/9            
31 46282   นาย ภูเบศร์ ชุมภูสืบ 5/9            
32 46281   นาย เพชรกล้า นาฑีทอง 5/9            
33 46280   นาย ปาณัท บุญน้อม 5/9            
34 46279   นาย ธีรภัทร วงค์ษา 5/9            
35 46278   นาย ธีรภัทร จำปาอูป 5/9            
36 46276   นาย ธรรมรัตน์ สุทธรินทร์ 5/9            
37 46273   นาย ณัฐชนน สิทธิไพศาล 5/9            
38 46271   นาย ไชยรัตน์ ชัยอาษา 5/9            
39 46270   นาย ชาญชล ภานุศุภนิรันดร์ 5/9            
40 46268   นาย กรินทร์ ชูศิริ 5/9            
41 49351   นาย ทรัพย์สาคร ธิเลิศ 5/8 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30915 Smart Science (รับเฉพาะนักเรียน Smart Science ม.ปลาย) 311
42 46969   น.ส. ศุภาวีร์ จุลบุตร 5/8 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30915 Smart Science (รับเฉพาะนักเรียน Smart Science ม.ปลาย) 311
43 46965   น.ส. ธนัทภัทร รักษ์บำรุง 5/8 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30915 Smart Science (รับเฉพาะนักเรียน Smart Science ม.ปลาย) 311
44 46964   น.ส. ทรงอัปสร เอี่ยมสำอางค์ 5/8 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30915 Smart Science (รับเฉพาะนักเรียน Smart Science ม.ปลาย) 311
45 46963   น.ส. ณัฐธยาน์ เงาธรรมทรรศน์ 5/8 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30915 Smart Science (รับเฉพาะนักเรียน Smart Science ม.ปลาย) 311
46 46956   นาย กนก ตุ้มท่าไม้ 5/8            
47 46954   น.ส. พิชามญชุ์ หล่อลิปิวงศ์ 5/8 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30915 Smart Science (รับเฉพาะนักเรียน Smart Science ม.ปลาย) 311
48 46953   น.ส. อชิรญา วุฒิธนูทอง 5/8 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30915 Smart Science (รับเฉพาะนักเรียน Smart Science ม.ปลาย) 311
49 46952   น.ส. สุรัชธรีย์ แสงศิริ 5/8 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30915 Smart Science (รับเฉพาะนักเรียน Smart Science ม.ปลาย) 311
50 46951   น.ส. สิริกร แก้วปัญญา 5/8 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30915 Smart Science (รับเฉพาะนักเรียน Smart Science ม.ปลาย) 311
51 46949   น.ส. รติรัตน์ ภควิวัฒน์ 5/8 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30915 Smart Science (รับเฉพาะนักเรียน Smart Science ม.ปลาย) 311
52 46947   น.ส. พัชริญา ดวงฟู 5/8 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30915 Smart Science (รับเฉพาะนักเรียน Smart Science ม.ปลาย) 311
53 46946   น.ส. พศิกา เทศศรีเมือง 5/8 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30915 Smart Science (รับเฉพาะนักเรียน Smart Science ม.ปลาย) 311
54 46944   น.ส. นิดานุช ตักเตือน 5/8 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30915 Smart Science (รับเฉพาะนักเรียน Smart Science ม.ปลาย) 311
55 46943   น.ส. ธนัชพร สาลีผล 5/8 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30915 Smart Science (รับเฉพาะนักเรียน Smart Science ม.ปลาย) 311
56 46942   น.ส. ณีรนุช สีธิคำ 5/8 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30915 Smart Science (รับเฉพาะนักเรียน Smart Science ม.ปลาย) 311
57 46941   น.ส. ณิชากร กาตาสาย 5/8 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30915 Smart Science (รับเฉพาะนักเรียน Smart Science ม.ปลาย) 311
58 46939   น.ส. ชิดชนก ศรีวิลัย 5/8 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30915 Smart Science (รับเฉพาะนักเรียน Smart Science ม.ปลาย) 311
59 46938   น.ส. ชนกานต์ ชามาตย์ 5/8 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30915 Smart Science (รับเฉพาะนักเรียน Smart Science ม.ปลาย) 311
60 46937   นาย อนัส ละงู 5/8            
61 46936   นาย อติชาติ ไชยสาร 5/8            
62 46931   นาย ภัทรวินท์ สุมา 5/8       ก30915 Smart Science (รับเฉพาะนักเรียน Smart Science ม.ปลาย) 311
63 46929   นาย นนทวิทย์ วงศ์ประเสริฐ 5/8            
64 46928   นาย ธรรมสรณ์ ธรรมสรางกูร 5/8            
65 46926   นาย ณัฏฐชัย เตชะนิเวศน์ 5/8            
66 46925   นาย จิรโชติ ศรีจิรานนท์ 5/8            
67 46924   นาย จตุรวิทย์ อุปรโคตร 5/8            
68 46380   นาย อธิป งามจิตต์เอื้อ 5/8            
69 46374   นาย รัชชวกร จิรศุภางกูร 5/8            
70 49350   น.ส. รัฐพันธ์ศิริ เขื่อนแก้ว 5/7 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30923 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ม.ปลาย 709
71 49349   น.ส. พิมพ์วิภา สิงห์ชัย 5/7 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30923 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ม.ปลาย 709
72 49347   นาย ธนพงษ์ สินวนาทรัพย์ 5/7            
73 49346   นาย ธนโชติ วริศากุล 5/7            
74 47822   นาย จารุกิตติ์ เปี่ยมจริยคุณ 5/7            
75 47070   น.ส. แพรวา จำเริญนุสิทธิ์ 5/7 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30923 พับกระดาษญี่ปุ่น 868
76 47063   นาย นิติศาสตร์ คำแดง 5/7            
77 46997   น.ส. เรืองรุ้งคำ คำสม 5/7 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30923 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ม.ปลาย 709
78 46991   น.ส. เนืองนิมมาน กะฐิน 5/7 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30923 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ม.ปลาย 709
79 46987   น.ส. ณัฏฐกานต์ โอฬารจันทโรทัย 5/7            
80 46973   นาย คุณากร เฟรดดริค ใจคำ 5/7 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30923 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ม.ปลาย 709
81 46797   นาย นะโม รุ่งกิจเลิศสกุล 5/7            
82 46710   นาย ภัคพล บุตติ 5/7            
83 46653   นาย พศวีร์ ธิติเธียรพงษ์ 5/7            
84 46535   น.ส. ขวัญทิพย์ ทิพยศุภลักษณ์ 5/7 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30923 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ม.ปลาย 709
85 46499   น.ส. ภูริชา ภูธิวุฒิ 5/7 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30923 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ม.ปลาย 709
86 46497   น.ส. ภามินี วงศ์โท๊ะ 5/7 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30923 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ม.ปลาย 709
87 46488   น.ส. ณัฐธิดา ใจมวน 5/7 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30923 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ม.ปลาย 709
88 46483   น.ส. กัลยกร วังเเวว 5/7 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30923 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ม.ปลาย 709
89 46472   นาย ภูมิพงศ์ ใจแจ่ม 5/7            
90 46422   นาย ปริญญา วัฒนกิจไกรศรี 5/7            
91 46420   นาย นนทพัทธ์ ศักดิ์ชัย 5/7 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30923 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ม.ปลาย 709
92 46377   นาย ศุภพล วงค์สวัสดิ์ 5/7            
93 46373   นาย รณกร ยาบ้านแป้ง 5/7 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30923 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ม.ปลาย 709
94 46364   นาย กฤษณพล วรรณารักษ์ 5/7            
95 46338   น.ส. ชญานิศ เครือยศ 5/7 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30923 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ม.ปลาย 709
96 46327   นาย วิชญ์พล ช่อไชยกุล 5/7 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30923 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ม.ปลาย 709
97 46304   น.ส. จันทร์ชนก ปันทะโชติ 5/7 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30923 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ม.ปลาย 709
98 46290   นาย อานุภาพ ตั้งตรัสสา 5/7            
99 49319   น.ส. กฤตพร อยู่สุธา 5/6 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0      
100 47071   นาย ธีรภัทร์ ทาสุรินทร์ 5/6            
101 46972   นาย กานต์ธีร์ ทองจิบ 5/6            
102 46962   น.ส. ชลธิชา สอนดี 5/6 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 Crossword Games ม.ปลาย 811
103 46930   นาย พีรดนย์ นามวงศ์ 5/6            
104 46878   นาย คเชนทร์ เวียงทอง 5/6            
105 46862   น.ส. ณัฐชฎาพร พิสกุล 5/6 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 Happy English ม.ปลาย 835
106 46860   น.ส. ชาลิสา ชาวเขลางค์ 5/6 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 ร้องเพลงจีน ม.ปลาย 814
107 46847   นาย ศุภกร สุขศิริ 5/6       ก30925 English corner 859
108 46843   นาย ภูริณัฐ ใจบุญ 5/6            
109 46827   น.ส. วรัญญา สมนาค 5/6 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 English on Movie 838
110 46823   น.ส. พิชญา คำวงษา 5/6 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0      
111 46813   น.ส. ณัฐนิช เหลืองรัชพันธุ์ 5/6 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0      
112 46780   น.ส. สุมิญช์ธิรา เทพปินตา 5/6 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30913 คณิตศาสตร์ 224
113 46745   นาย ชาญณรงค์ ดวงสุภา 5/6            
114 46689   น.ส. สิรินทิพย์ แข็งแรง 5/6       ก30917 รักนิติศาสตร์ 410
115 46686   น.ส. วรพิชชา เมืองยศ 5/6 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30917 รักนิติศาสตร์ 410
116 46672   น.ส. ชนาธิป อ้างอิง 5/6 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30917 รักนิติศาสตร์ 410
117 46668   นาย อานนท์ แต้มคม 5/6            
118 46586   น.ส. ธัญญ์ลักษณ์ จีรปัญญาทิพ 5/6            
119 46584   น.ส. ณัฏฐนิช บุญสถิตย์ 5/6 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0      
120 46546   น.ส. ภรณ์พรรณน์ จีรปัญญาทิพ 5/6            
121 46513   นาย ณัชพล อิทธิโรจนวงศ์ 5/6 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30913 คณิตศาสตร์ 224
122 46505   น.ส. สัณห์สินี ชุมแก้ว 5/6 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30923 Digital Art ม.ปลาย 743
123 46443   น.ส. นรีกานต์ รัญจวน 5/6 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30917 ธนาคารเยาวชน ม.ปลาย 424
124 46414   นาย ชญานิน อนันต์รัตนากูร 5/6 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30919 วอลเล่ย์บอล 505
125 46409   น.ส. อลีนา อรุณมณี 5/6 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 Crossword Games ม.ปลาย 811
126 46399   น.ส. ภัทรจันทน์ ต๊ะผัด 5/6 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30915 นักฟิสิกส์รุ่นเยาว์ ม.ปลาย 336
127 46393   น.ส. พนาพร สายปินตา 5/6 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30913 A Math 232
128 46388   น.ส. ธิติสุดา วงค์ทนา 5/6 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30913 A Math 232
129 46386   น.ส. ธัญญาภรณ์ โสภาฮุย 5/6 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30917 ธนาคารเยาวชน ม.ปลาย 424
130 46383   น.ส. ชนยชา จันทาวุฒิกุล 5/6 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30917 ธนาคารเยาวชน ม.ปลาย 424
131 46382   น.ส. ชนม์ชนันทร์ สุภาแก้ว 5/6 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
132 46367   นาย ธนพงษ์ อินต๊ะรัตน์ 5/6 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
133 46362   น.ส. อมราวดี คะเรรัมย์ 5/6 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0      
134 46360   น.ส. สุตาภัทร เฉลิมวงค์ 5/6 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30923 รักษ์ต้นไม้ 748
135 46351   น.ส. ปรีชญา ต้นโนนเชียง 5/6 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 English on Movie 838
136 46347   น.ส. ธมนวรรณ ธรรมสิทธิ์ 5/6 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 ร้องเพลงจีน ม.ปลาย 814
137 46334   น.ส. กฤติยาภรณ์ ปันตุ่น 5/6 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0      
138 46329   นาย ศุภักษร บุญสืบ 5/6            
139 46320   นาย ณฐกานต์ภู ตามเดช 5/6            
140 46316   นาย ก้องภพ หมองู 5/6            
141 46274   นาย ตรีจิตร เหลี่ยมสมบุญ 5/6            
142 46172   น.ส. ธัญญาเรศ อุปทอง 5/6            
143 49411   นาย ศิลา ศิริไพบูลย์ 5/5            
144 49366   นาย จีระวัฒน์ ยะชะระ 5/5            
145 49365   น.ส. ณัฐกานต์ ง้าวทาสม 5/5 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30913 คณิตศาสตร์ 224
146 49361   นาย ภัทรวิทย์ มะโนคำ 5/5            
147 49312   น.ส. ปพิชญา ทุ่งแจ้ง 5/5 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30921 ศิลปะการแสดง 602
148 49309   น.ส. กมลชนก ธรรมนพ 5/5 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30913 คณิตศาสตร์ 224
149 49307   นาย ธีรภัทร์ แก้วยอด 5/5 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30919 สมาธิสร้างสุข 879
150 49305   นาย ชนะชนม์ กล่ำเมือง 5/5            
151 46998   น.ส. วรรณเพ็ญ ไชยทนุ 5/5 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 English corner 859
152 46981   นาย ศุภกร คงอรุณ 5/5            
153 46913   น.ส. พลอยกนก จอมคำ 5/5 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30921 ศิลปะการแสดง 602
154 46900   น.ส. เกศแก้ว กองทุน 5/5 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30911 ทักษะภาษาไทย 126
155 46856   น.ส. จิรสุดา ธินาเครือ 5/5 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30927 จิตอาสา ม.ปลาย 745
156 46854   น.ส. กานต์ธิดา จอมเอ้ย 5/5 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 Happy English ม.ปลาย 835
157 46846   นาย ศิวกร คำภิโล 5/5            
158 46817   น.ส. ธีรดา สายสม 5/5 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30913 คณิตศาสตร์ 224
159 46805   นาย อดุลวิทย์ โถนาค 5/5            
160 46773   น.ส. พิมพ์นิภา พิมพ์ตะครอง 5/5 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30913 A Math 232
161 46748   นาย ณัฐวุฒิ มูลพุ่มสาย 5/5            
162 46736   น.ส. อคิราภ์ เลิศวิภาภัทร 5/5 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30919 สมาธิสร้างสุข 879
163 46722   น.ส. ณิชารีย์ บุญนำมา 5/5 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30919 สมาธิสร้างสุข 879
164 46688   น.ส. สลิลทิพย์ แสงทราย 5/5 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0      
165 46687   น.ส. ศศิกานต์ อกตัน 5/5 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30917 รักนิติศาสตร์ 410
166 46647   นาย กนกพล จำอินถา 5/5            
167 46642   น.ส. วชิรญา งามสม 5/5 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30923 พับกระดาษญี่ปุ่น 868
168 46641   น.ส. รัชฎาวรรณ การเพียร 5/5 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30913 คณิตศาสตร์ 224
169 46625   น.ส. กุลสตรี ฟูคำ 5/5 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
170 46623   น.ส. กัลย์กมล ฝั้นแปง 5/5 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30923 พับกระดาษญี่ปุ่น 868
171 46612   นาย ภาคิน แสงลุน 5/5 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30923 พับกระดาษญี่ปุ่น 868
172 46606   นาย ธนกฤต นิรัติศัย 5/5            
173 46581   น.ส. ชนัญญา ฝาตา 5/5 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30917 รักนิติศาสตร์ 410
174 46507   นาย กรกฎ ขัดยอด 5/5            
175 46502   น.ส. วศินี บุญมา 5/5 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0      
176 46485   น.ส. ชัญญานุช ชัยสุวรรณ 5/5 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30927 จิตอาสา ม.ปลาย 745
177 46459   น.ส. อิสริยาภรณ์ ภาคฤทธิ์ 5/5 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30911 ทักษะภาษาไทย 126
178 46450   น.ส. เพชรลดา คำภีระ 5/5 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30917 สังคม 415
179 46447   น.ส. พัทธนันท์ วงธิสอน 5/5 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30917 รักนิติศาสตร์ 410
180 46446   น.ส. บุณฑริกา อุ่นม่อน 5/5 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30911 ทักษะภาษาไทย 126
181 46411   น.ส. เอมอร รัศมีสถาพร 5/5 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30927 จิตอาสา ม.ปลาย 745
182 46403   น.ส. วรัชยา ชมภูศรี 5/5 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30927 จิตอาสา ม.ปลาย 745
183 46401   น.ส. มณฑิตา จันทปา 5/5 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0      
184 46371   นาย ปฐพี ธรรมเอกสกุล 5/5            
185 46370   นาย บุญญวัฒน์ สังบัวแก้ว 5/5            
186 46348   น.ส. ธีราพร จัตุจันทร์ 5/5 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30927 จิตอาสา ม.ปลาย 745
187 46346   น.ส. ธนัชชา รินทร์แก้ว 5/5 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0      
188 46333   น.ส. กฤตพร นันตาแสง 5/5 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30921 จิตอาสาศิลป์ 608
189 46323   นาย ณัฐกิตติ์ ราชลำ 5/5            
190 46317   นาย กานต์ธนัท วงค์น้ำนอง 5/5            
191 49374   น.ส. เนตรญาดา แซ่พ่าน 5/4 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30915 นักกีฏวิทยารุ่นเยาว์ ม.ปลาย 345
192 49363   น.ส. พิชญกาญจน์ ประกอบศิลป 5/4 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30921 ลายเส้นภาพไทย 603
193 49359   นาย ภูวนัย โชติธนารีย์ 5/4            
194 49318   น.ส. สวรรยา นันต๊ะภาพ 5/4 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30915 นักสัตววิทยารุ่นเยาว์ ม.ปลาย 306
195 49311   น.ส. ณัชวิภา จันทนะ 5/4 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30915 นักฟิสิกส์รุ่นเยาว์ ม.ปลาย 336
196 46950   น.ส. วรรณลดา ไชยโส 5/4 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30921 ลายเส้นภาพไทย 603
197 46920   น.ส. สุกฤตา วงค์ลอดแก้ว 5/4 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30913 คณิตศาสตร์ 224
198 46914   น.ส. พิชยา มั่นการ 5/4 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 ภาษาญี่ปุ่นพาเพลิน 802
199 46896   นาย ศุภณัฐ วังทิพย์ 5/4            
200 46839   นาย พชรดล ศิริพันธุ์ 5/4            
201 46829   น.ส. สุภัทรามิญช์ เทพปินตา 5/4 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30913 คณิตศาสตร์ 224
202 46818   น.ส. นภัสสร เครือวงศ์ 5/4 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30915 นักกีฏวิทยารุ่นเยาว์ ม.ปลาย 345
203 46806   นาย อติวิชญ์ อนันต์ไชย 5/4            
204 46800   นาย เมธาสิทธิ์ เขียวปิง 5/4            
205 46799   นาย ภูวเนตร เพชรประสิทธิ์กุล 5/4            
206 46776   น.ส. รุ่งทิวา เตจ๊ะ 5/4 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0      
207 46774   น.ส. แพรววรินทร์ โนปิง 5/4 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30913 A Math 232
208 46761   น.ส. กนกกร ศรีสมวงศ์ 5/4 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30915 นักสัตววิทยารุ่นเยาว์ ม.ปลาย 306
209 46735   น.ส. สุทธิกานต์ วงศ์ไชย 5/4 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 ร้องเพลงจีน ม.ปลาย 814
210 46733   น.ส. ศิวลักษณ์ ต่วนเทศ 5/4 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30921 ลายเส้นภาพไทย 603
211 46718   น.ส. ณัฐกานต์ มีชื่อ 5/4 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 ร้องเพลงจีน ม.ปลาย 814
212 46717   น.ส. ณัฏฐธิดา วะเท 5/4 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30921 ลายเส้นภาพไทย 603
213 46577   น.ส. กวินธิชา บัวมั่น 5/4 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 ภาษาญี่ปุ่นพาเพลิน 802
214 46557   นาย คุณานนต์ วังสมบัติ 5/4            
215 46556   นาย การุณศีล จันทร์ศิริ 5/4            
216 46548   น.ส. วรฤทัย ทองกิ่ง 5/4 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30913 A Math 232
217 46543   น.ส. ธัญชนก ธรรมวงค์ 5/4 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30915 นักเคมีรุ่นเยาว์ ม.ปลาย 301
218 46537   น.ส. จิดาภา ไชยกุล 5/4 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30913 A Math 232
219 46531   น.ส. กศยา พานดง 5/4 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30915 นักกีฏวิทยารุ่นเยาว์ ม.ปลาย 345
220 46457   น.ส. สุชัญญา ทักษิณาพิมุข 5/4 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30921 ลายเส้นภาพไทย 603
221 46456   น.ส. ศศิธร พุทธสอน 5/4 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30913 A Math 232
222 46435   น.ส. ชนิดาภา ยาท้วม 5/4 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30921 ลายเส้นภาพไทย 603
223 46426   นาย ภีมพ์ บุญพา 5/4            
224 46417   นาย เดชาธร บุญประโหลก 5/4            
225 46406   น.ส. สิรินภา คุ้มภัยเพื่อน 5/4 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30913 A Math 232
226 46405   น.ส. วรางคณา แสนทอน 5/4 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30913 A Math 232
227 46404   น.ส. วรันธร จินตนพงศ์พันธุ์ 5/4 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30913 A Math 232
228 46391   น.ส. ปวริศา ศิริชุ่ม 5/4 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30913 A Math 232
229 46379   นาย สิทธิชัย ศรีแกวงศ์ 5/4 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30917 ประวัติศาสตร์ 405
230 46368   นาย ธนศักดิ์ ธรรมสอน 5/4            
231 46361   น.ส. สุธีมนต์ ไชยวงศ์ 5/4 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30915 นักสัตววิทยารุ่นเยาว์ ม.ปลาย 306
232 46344   น.ส. ณัฐริกา ภิระบรรณ์ 5/4 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30915 นักฟิสิกส์รุ่นเยาว์ ม.ปลาย 336
233 46335   น.ส. กัญญาวีร์ มีชื่อ 5/4 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30915 นักสัตววิทยารุ่นเยาว์ ม.ปลาย 306
234 46328   นาย ศตพร ธรรมจักร์ 5/4            
235 46269   นาย ชยากร ศรีโรจนกุล 5/4            
236 49367   น.ส. จินตนา โกเมฆ 5/3 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30923 นักสะสม ม.ปลาย 114
237 49360   น.ส. ภิญญดา วัฒนวาณิชย์ 5/3 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30911 พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6 103
238 49317   น.ส. ศรัญย์พร ชัยปัญญา 5/3 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30917 ท่องโลกอาเซี่ยน ม.ปลาย 429
239 49313   น.ส. เมลดา ไชยมงคล 5/3 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30911 พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6 103
240 49304   นาย คงกระพัน บางหลวง 5/3            
241 46908   น.ส. นันท์นภัส ทะปะละ 5/3 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30911 ทักษะภาษาไทย 126
242 46903   น.ส. จิรัชยา อินจันทร์ 5/3            
243 46867   น.ส. ปิยพัชร์ กิติพัฒน์มนตรี 5/3 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 Happy English ม.ปลาย 835
244 46811   น.ส. ญาณากร ปัญญากาศ 5/3 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30923 นักสะสม ม.ปลาย 114
245 46734   น.ส. ศุภิสรา จันทร์ตระกูล 5/3 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 ร้องเพลงจีน ม.ปลาย 814
246 46720   น.ส. ณัฐณิชา แสนคำฟู 5/3 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 ร้องเพลงจีน ม.ปลาย 814
247 46698   นาย ญาณารณพ รัตรุ้ง 5/3            
248 46640   น.ส. ยลดา ตาดี 5/3 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30913 คณิตศาสตร์ 224
249 46639   น.ส. เมศินี ยะทุ่งตัน 5/3 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30913 คณิตศาสตร์ 224
250 46636   น.ส. เบญจมาภรณ์ กิ่งกืย 5/3            
251 46588   น.ส. ปนัดดา สอดสี 5/3 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0      
252 46587   น.ส. ธัญพัฒน์ เหล็งขวัญยืน 5/3 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30923 นักสะสม ม.ปลาย 114
253 46545   น.ส. พิชญ์สินี เทพคีรี 5/3 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30913 คณิตศาสตร์ 224
254 46544   น.ส. ปนิตา ประเทืองสุข 5/3 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30913 คณิตศาสตร์ 224
255 46538   น.ส. ชลธิชา พิพิธกุล 5/3 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30913 A Math 232
256 46530   น.ส. กมลชนก ตันวิตรานนท์ 5/3 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 ร้องเพลงจีน ม.ปลาย 814
257 46526   นาย วิศวะ กันฟัก 5/3            
258 46525   นาย รุษฐนพล อูปทอง 5/3            
259 46500   น.ส. ภูริสา สุขดี 5/3 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30923 นักสะสม ม.ปลาย 114
260 46482   นาย อัฐชัย ศิรินัน 5/3 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30911 ปริศนาอักษรไขว้ 109
261 46461   นาย ชินวัตร สายอุดต๊ะ 5/3            
262 46448   น.ส. พิชชาพร ปิงจันทร์ 5/3 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30917 สังคม 415
263 46431   น.ส. จิตรลดา ทองกร 5/3 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30923 นักสะสม ม.ปลาย 114
264 46430   น.ส. กมลศิริ เมืองมอง 5/3 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 Happy English ม.ปลาย 835
265 46424   นาย ภัทรพล ธัญธราดล 5/3            
266 46421   นาย นพวิชญ์ ผัดวัง 5/3 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30919 บาสเก็ตบอล 503
267 46410   น.ส. อาทิตยา ชนะรบ 5/3 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30913 A Math 232
268 46389   น.ส. นิภาธร อกกว้าง 5/3 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30913 คณิตศาสตร์ 224
269 46387   น.ส. ธารตะวัน ใจวังเย็น 5/3 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30913 คณิตศาสตร์ 224
270 46375   นาย วัชรภูมิ หล่อประดับเพชร 5/3            
271 46357   น.ส. สวิชญา เครือตัน 5/3 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30919 สมาธิสร้างสุข 879
272 46356   น.ส. ศิวาลัย จาคำมา 5/3 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30917 ท่องโลกอาเซี่ยน ม.ปลาย 429
273 46352   น.ส. ปัณชญา เรืองศรี 5/3 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30923 นักสะสม ม.ปลาย 114
274 46339   น.ส. ชนกชนม์ ใจจิต 5/3 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 English from songs ม. ปลาย 841
275 46337   น.ส. จินตภัทร บุญเจริญ 5/3 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0      
276 46331   นาย อาจอง เกียล่น 5/3            
277 46326   นาย ธนภัทร วรรณสิทธิ์ 5/3            
278 46310   น.ส. ปภัสสร ปัญญาไชย 5/3 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30923 นักสะสม ม.ปลาย 114
279 46300   นาย ทัตพงศ์ เสริมสุข 5/3            
280 46291   น.ส. จิณณพัต คำดี 5/3 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30923 นักสะสม ม.ปลาย 114
281 49315   น.ส. รุ่งทิวา ชนูดหอม 5/2 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30915 นักสัตววิทยารุ่นเยาว์ ม.ปลาย 306
282 49314   น.ส. ยิมธิดา วงศ์มา 5/2 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30915 นักสัตววิทยารุ่นเยาว์ ม.ปลาย 306
283 49310   น.ส. ชลธิชา สุระวัง 5/2 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30919 เทเบิลเทนนิส 506
284 49308   นาย วรานนท์ วงค์ฟู 5/2            
285 49306   นาย ชนุตม์พงศ์ โพธิ์นาค 5/2            
286 46918   น.ส. ลภัสรดา ศรีอุดมเลิศ 5/2 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30919 พยาบาล ม.ปลาย (รับเฉพาะ นักเรียนหญิง ม.ปลาย) 909
287 46910   น.ส. ปภาวดี แก้วมา 5/2 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30919 พยาบาล ม.ปลาย (รับเฉพาะ นักเรียนหญิง ม.ปลาย) 909
288 46909   น.ส. บุณณดา สารทอง 5/2            
289 46902   น.ส. จัสมิน กาวิจิตรแทน 5/2 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30921 วงโยธวาทิต 610
290 46869   น.ส. พรณิภา กุลธวงศ์วัฒนา 5/2 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 Happy English ม.ปลาย 835
291 46863   น.ส. ธนาพร คุมพล 5/2 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30911 ปริศนาอักษรไขว้ 109
292 46855   น.ส. กุลสตรี ชัยยานนท์ 5/2 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 Happy English ม.ปลาย 835
293 46824   น.ส. พิมพ์ลภัส วังสมบัติ 5/2 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30923 การถ่ายภาพ 738
294 46814   น.ส. ณิชกานต์ สุพรรณ 5/2 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0      
295 46798   นาย พิพัฒน์ นันทสุวรรณ 5/2            
296 46784   น.ส. เอกปวีร์ วรธนมงคลกุล 5/2 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0      
297 46778   น.ส. ศิริกานดา ทานินทร์ 5/2 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30923 พับกระดาษญี่ปุ่น 868
298 46763   น.ส. ชยกร  เลิศเชวงกุล 5/2 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30923 การถ่ายภาพ 738
299 46737   น.ส. อภิสรา คำภิโลชัย 5/2 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 ร้องเพลงจีน ม.ปลาย 814
300 46730   น.ส. มัลลิกา ไชยวงศ์ 5/2 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0      
301 46723   น.ส. ทิมญาดา แดนโพธิ์ 5/2 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 ร้องเพลงจีน ม.ปลาย 814
302 46680   น.ส. ปัญญดา ปานทอง 5/2 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30919 พยาบาล ม.ปลาย (รับเฉพาะ นักเรียนหญิง ม.ปลาย) 909
303 46630   น.ส. ชลิตา สายอุด 5/2 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0      
304 46627   น.ส. จิรัชญา บุญประสิทธิ์ 5/2 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30923 พับกระดาษญี่ปุ่น 868
305 46604   นาย ชานนท์ วิงวอน 5/2            
306 46593   น.ส. ภพรัตน์ สุดรักษ์ 5/2 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30917 จริยธรรม ม.ปลาย 433
307 46590   น.ส. ปริยากร ไวยกูล 5/2 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 English on Movie 838
308 46550   น.ส. ศิรมณี อินพิรุด 5/2 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30911 ปริศนาอักษรไขว้ 109
309 46512   นาย ฌาณ อินทร์พรหม 5/2 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30917 จริยธรรม ม.ปลาย 433
310 46458   น.ส. อินทราณี เป็งอินตา 5/2 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 English on Movie 838
311 46451   น.ส. เพ็ญพิชญา บุลพัชรธีรานนท์ 5/2 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30915 นักเคมีรุ่นเยาว์ ม.ปลาย 301
312 46434   น.ส. เจสติน กาวิจิตรแทน 5/2 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30921 วงโยธวาทิต 610
313 46419   นาย ธีรภัทร์ แสงอินทร์ 5/2            
314 46408   น.ส. อรณิชา ไพกุมภัณฑ์ 5/2 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30911 ปริศนาอักษรไขว้ 109
315 46381   น.ส. จิรภัทร หล้าสมสี 5/2 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30923 รักษ์ต้นไม้ 748
316 46378   นาย สวิตต์ กอผจญ 5/2            
317 46376   นาย ศุภกร หทัยปรีวิจิตร 5/2            
318 46372   นาย พุทธินันท์ วังซ้าย 5/2            
319 46369   นาย นิติวัฒน์ ทองอยู่ 5/2            
320 46363   น.ส. เอื้อการย์ ดวงประภา 5/2 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30923 รักษ์ต้นไม้ 748
321 46342   น.ส. ฐิติชญา ศรีวิลัยนุรักษ์ 5/2 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30911 ปริศนาอักษรไขว้ 109
322 46341   น.ส. ฐิดาทร กันทะไชย 5/2 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30923 รักษ์ต้นไม้ 748
323 46330   นาย สุรวุฒิ เล็กจุฬา 5/2            
324 46325   นาย ทัตพงศ์ ทรายคำ 5/2       ก30915 นักฟิสิกส์รุ่นเยาว์ ม.ปลาย 336
325 46319   นาย ชลสิทธิ์ สร้อยคำ 5/2            
326 46970   น.ส. อังคณา อินฝั้น 5/1 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 English from songs ม. ปลาย 841
327 46968   น.ส. พิชชาพร จรเทศ 5/1 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 English from songs ม. ปลาย 841
328 46967   น.ส. พรพัชชา มิ่งเชื้อ 5/1 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 Crossword Games ม.ปลาย 811
329 46966   น.ส. พชรพร กอวิเศษ 5/1 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 English from songs ม. ปลาย 841
330 46961   น.ส. จันทกานต์ บังเมฆ 5/1 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30915 นักเคมีรุ่นเยาว์ ม.ปลาย 301
331 46960   นาย พศิน ทะฤาษี 5/1            
332 46959   นาย ชินกฤต ขัดทุ่งฝาย 5/1            
333 46958   นาย ชนัต ปิตติวณิชย์ 5/1            
334 46957   นาย กิตติพันธ์ จันทรา 5/1            
335 46955   น.ส. ลภัสรดา พลงาม 5/1 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30915 นักเคมีรุ่นเยาว์ ม.ปลาย 301
336 46945   น.ส. ปีวรา เครือสาร 5/1 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 English from songs ม. ปลาย 841
337 46933   นาย รัฐกรณ์ ปุกคำ 5/1            
338 46762   น.ส. กานต์ธีรา พรมแก้วงาม 5/1 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30921 ลายเส้นภาพไทย 603
339 46716   น.ส. ฐิติวรดา เกิดผล 5/1 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 English from songs ม. ปลาย 841
340 46468   นาย พชร เจียรจินดา 5/1            
341 46453   น.ส. วรรณการณ์ จันทร์หอม 5/1 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30915 นักเคมีรุ่นเยาว์ ม.ปลาย 301
342 46452   น.ส. รัตติกาล เสมประยูร 5/1            
343 46449   น.ส. พิมพ์ลดา สินพาณี 5/1 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30923 นักสะสม ม.ปลาย 114
344 46444   น.ส. นันนภัทส์ ปัญญาบุตร 5/1 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 ภาษาญี่ปุ่นพาเพลิน 802
345 46440   น.ส. ธนพร ทองอนุ 5/1 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30915 นักเคมีรุ่นเยาว์ ม.ปลาย 301
346 46416   นาย พบพล ชาสอนตากิจ 5/1            
347 46415   นาย ณัชพล ฟูอุด 5/1            
348 46400   น.ส. ภัทรธิดา เอื้อนจิตร์ 5/1 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30913 คณิตศาสตร์ 224
349 46390   น.ส. ปริญญาภรณ์ ศรีทองสุข 5/1 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30915 นักเคมีรุ่นเยาว์ ม.ปลาย 301
350 46359   น.ส. สุชาวดี ทิพันธ์ 5/1 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30913 คณิตศาสตร์ 224
351 46349   น.ส. นฤชยา ทานุสาร 5/1 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30917 ธนาคารเยาวชน ม.ปลาย 424
352 46315   น.ส. อาจรียา ฝั้นเบ้า 5/1 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30923 นักสะสม ม.ปลาย 114
353 46314   น.ส. อริยพร พุทธวงษ์ 5/1 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30917 ธนาคารเยาวชน ม.ปลาย 424
354 46313   น.ส. ลีลาวดี ธิยะ 5/1 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30917 สังคม 415
355 46312   น.ส. พิชชาภา รักษาพล 5/1 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30917 ธนาคารเยาวชน ม.ปลาย 424
356 46311   น.ส. พัชรนันท์ ธรรมใจกุล 5/1 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30917 ธนาคารเยาวชน ม.ปลาย 424
357 46309   น.ส. นริศรา สุตาลังกา 5/1 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30917 ธนาคารเยาวชน ม.ปลาย 424
358 46308   น.ส. ธนัทดา จิรนุวัฒน์วงค์ 5/1       ก30917 สังคม 415
359 46307   น.ส. ณัฐนันท์ บูรณะโรจน์ตระกูล 5/1 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30917 สังคม 415
360 46306   น.ส. ณัฏฐณิชา อินละปะ 5/1 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30917 ธนาคารเยาวชน ม.ปลาย 424
361 46303   นาย ศุภกร คำเขียว 5/1            
362 46302   นาย รัฐพรรณ์ อายะชู 5/1            
363 46297   น.ส. วรัญชลี ชัยศรีทิพย์ 5/1 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30917 ธนาคารเยาวชน ม.ปลาย 424
364 46295   น.ส. ประภาภร สิทธิวงศ์ 5/1 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30917 ธนาคารเยาวชน ม.ปลาย 424
365 46293   น.ส. ณัฐจิรา อุดสุข 5/1 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30917 ธนาคารเยาวชน ม.ปลาย 424
366 46292   น.ส. ชารัญญา โสธนไพศาล 5/1 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0      
367 46287   นาย ศิริเฉลิม ขันไชยวงค์ 5/1            
368 46285   นาย วิชบูลย์ ทานุชิต 5/1            
369 46275   นาย ธนัตถ์ ดอยลอม 5/1            
370 46272   นาย ณัฐชนน อินตาทิพย์ 5/1            
371 46392   น.ส. ปัณฑิตา แปงปวน 5/10 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30915 นักฟิสิกส์รุ่นเยาว์ ม.ปลาย 336
372 46394   น.ส. พรพิมล สมศรี 5/10 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 Crossword Games ม.ปลาย 811
373 46395   น.ส. พรรณภัทร วงษ์เม่น 5/10 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 English on Movie 838
374 46396   น.ส. พลอยวรินทร์ คำแก้ว 5/10 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
375 46398   น.ส. พิชามญชุ์ จำนงค์ 5/10 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30915 นักฟิสิกส์รุ่นเยาว์ ม.ปลาย 336
376 46402   น.ส. ลำเพา วีระพงษ์ 5/10 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30921 ดนตรีไทยพื้นเมือง 651
377 46412   นาย เกื้อตระกูล อินทรชัย 5/10            
378 46418   นาย ธนกร ศรีวรเจษฎีกุล 5/10            
379 46423   นาย พันธ์วริศ อริยะเครือ 5/10            
380 46427   นาย ภูมินทร์ ไหวคิด 5/10            
381 46428   นาย ศุภกร วนาพันธพรกุล 5/10            
382 46432   น.ส. จิลลาภัทร ยศบุรุษ 5/10 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 Crossword Games ม.ปลาย 811
383 46438   น.ส. ณัฏฐ์ญดา โชติระวีวรฤทธิ์ 5/10 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0       ก30925 Crossword Games ม.ปลาย 811
384 46454   น.ส. วริยา แก้วประเทศ 5/10 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30911 ทักษะภาษาไทย 126
385 46486   น.ส. ชุติมน เตียสกุล 5/10 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 Crossword Games ม.ปลาย 811
386 46498   น.ส. ภูพิงค์ สายปัน 5/10 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 English on Movie 838
387 46503   น.ส. วีรยา ธิวงค์น้อย 5/10 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30915 นักฟิสิกส์รุ่นเยาว์ ม.ปลาย 336
388 46541   น.ส. ตวงทองทิพย์ พรมมาบุญ 5/10 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 English corner 859
389 46635   น.ส. บุญญารัตน์ วัฒนวาณิชย์ 5/10 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 Crossword Games ม.ปลาย 811
390 46707   นาย พงศพัฒน์ สุทะนวน 5/10            
391 46935   นาย สิรภพ วงค์กุนะ 5/10            
392 46948   น.ส. พิมพ์พิชญ์ชา คณิตปัญญาเจริญ 5/10 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 Crossword Games ม.ปลาย 811
393 46980   นาย วุฒิภัทร แสนไชย 5/10            
394 46984   น.ส. กัญจนพร คำแหง 5/10 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 English from songs ม. ปลาย 841
395 46985   น.ส. ชนัญชิดา ตากาบุตร 5/10            
396 46992   น.ส. พรรณวลัย โพธิวงศ์ 5/10 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 English from songs ม. ปลาย 841
397 46993   น.ส. พิชญา รัตนบุรี 5/10 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 English corner 859
398 46994   น.ส. ภวิกา วชิรจินดากุล 5/10            
399 46996   น.ส. ภาสินี หอมนาน 5/10            
400 49368   นาย นพพงษ์ ไชยชนะ 5/10            
401 49369   นาย วิษณุ บาทวงษ์ 5/10 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 Crossword Games ม.ปลาย 811
402 49370   นาย เอกพรรดิ์ มั่นธนะกิจ 5/10            
403 49371   น.ส. จิราวรรณ วงเวียน 5/10 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 English corner 859
404 49372   น.ส. ปาณิสรา สิทธิวงค์ 5/10 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30913 คณิตศาสตร์ 224
405 49373   น.ส. ปุณยสินีย์ สิงห์ศรี 5/10 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30913 คณิตศาสตร์ 224
406 45539   น.ส. สุพิชญา โท๊ะนาบุตร 5/11 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 English from songs ม. ปลาย 841
407 45547   นาย ธนวัฒน์ อยู่ยืน 5/11            
408 46466   นาย เบญจรงค์ ต๊ะวัง 5/11 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30921 ดนตรีไทยพื้นเมือง 651
409 46478   นาย สราวุฒิ จุราเพชร 5/11            
410 46554   นาย กฤตณัฐ จิรเมธาธร 5/11            
411 46569   นาย ปุญญาพัฒน์ บุญธรรม 5/11            
412 46575   นาย สรัล สุทำปวง 5/11            
413 46589   น.ส. ปริชญา พงษ์สมุทร 5/11 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30921 ศิลปะการแสดง 602
414 46592   น.ส. พิชญา สิงหฤกษ์ 5/11 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0      
415 46595   น.ส. รินลณี ช่วงจันทร์ 5/11 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30919 พยาบาล ม.ปลาย (รับเฉพาะ นักเรียนหญิง ม.ปลาย) 909
416 46598   น.ส. สิริวิมล ใจแก้ว 5/11            
417 46599   น.ส. สุมินตรา พฤกษะวัน 5/11 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0      
418 46602   นาย กฤชเชาว์ ภูวิจิตร์ 5/11            
419 46611   นาย ภัทรเดช คงสวัสดิ์ 5/11            
420 46624   น.ส. กัลยกร วิจิตรยืนยง 5/11            
421 46655   นาย ภัทรนนท์ ชูเรืองฤทธิ์ 5/11            
422 46658   นาย ภูริภัทร อัครมณีประการ 5/11            
423 46676   น.ส. ณัฐณิชา มาสุข 5/11 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30921 ศิลปะการแสดง 602
424 46691   น.ส. อรุชา ไชยองค์การ 5/11 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30919 พยาบาล ม.ปลาย (รับเฉพาะ นักเรียนหญิง ม.ปลาย) 909
425 46696   นาย กีรติ ถิ่นนคร 5/11            
426 46705   นาย ปรัชญา แก้วนาติ๊บ 5/11            
427 46706   นาย พงศ์ฑัต เทพยุหะ 5/11            
428 46721   น.ส. ณัฐณิชา ณ คำ 5/11 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 ร้องเพลงจีน ม.ปลาย 814
429 46727   น.ส. พรปวีณ์ ฉันทะ 5/11 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 English from songs ม. ปลาย 841
430 46729   น.ส. ภูษณิศา อินดาวงศ์ 5/11 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30917 สวดมนต์ 431
431 46749   นาย ตระกูลเทพ เทพศิริ 5/11            
432 46769   น.ส. นีรชา จอมอินตา 5/11            
433 46772   น.ส. พัชราภรณ์ ดวงใจ 5/11 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30911 ทักษะภาษาไทย 126
434 46793   นาย ต้นกล้า แต้มคม 5/11            
435 46810   น.ส. จุติมน ดีแก้ว 5/11 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0      
436 46832   นาย ฐิติภัทร วาสนา 5/11            
437 46833   นาย ณภัทร ทองสุก 5/11            
438 46851   นาย อภิสิทธิ์ ทวีบุญ 5/11            
439 46872   น.ส. ลดา พจนาเทพารักษ์ 5/11 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 Happy English ม.ปลาย 835
440 46904   น.ส. จิราวรรณ หาญฟ้าเลื่อน 5/11 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30923 รักษ์ต้นไม้ 748
441 46919   น.ส. สโรชา สุวรรณ์ 5/11 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30923 รักษ์ต้นไม้ 748
442 47065   นาย อดิศร ใจทะวงค์ 5/11            
443 47067   น.ส. ฐิติกานต์ ดำจ่าง 5/11            
444 47068   นาย ณัฐสิทธิ์ วิ่งเร็ว 5/11 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30919 เทเบิลเทนนิส 506
445 47079   น.ส. หัสจารี ทำอินแก้ว 5/11 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30919 กรีฑา 509
446 49326   นาย อนันตชัย ขาวนอก 5/11            
447 49331   น.ส. หทัยทิพย์ ทะริยะ 5/11 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30923 รักษ์ต้นไม้ 748
448 46277   นาย ธรรศกร เตชธรรมวรรต 5/12 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30913 A Math 232
449 46460   นาย ชนกชนม์ กองกันทะ 5/12            
450 46471   นาย ภูฟ้า นันทะ 5/12            
451 46494   น.ส. พิรกานต์ วงศ์คำลือ 5/12            
452 46510   นาย จิราวัฒน์ วัฒนศิริศักดิ์ 5/12 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30919 บาสเก็ตบอล 503
453 46520   นาย พงศกร ทองนุ้ย 5/12            
454 46524   นาย ภูธเนศ พาที 5/12            
455 46560   นาย ฉัตรดนัย รัศมิทัต 5/12            
456 46567   นาย นวพล เหล่มนำชัย 5/12            
457 46570   นาย พชรชาติ พรมแก้วงาม 5/12            
458 46594   น.ส. ภิรัญญาพร ใจจันทร์ 5/12 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30917 จริยธรรม ม.ปลาย 433
459 46600   น.ส. อาณิก้า ฮอร์แมน 5/12            
460 46621   นาย เสกสิทธิ์ พวงเงิน 5/12            
461 46638   น.ส. เพ็ญพิชชา ไชยศรี 5/12 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30913 A Math 232
462 46662   นาย รัตนพงษ์ หาขาย 5/12 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30911 ปริศนาอักษรไขว้ 109
463 46666   นาย วีรภัทร คำน้อย 5/12            
464 46670   น.ส. เกศวรินทร์ วิลัยราช 5/12 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30923 นักสะสม ม.ปลาย 114
465 46671   น.ส. จิตตินี เอ้ยวัน 5/12 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0      
466 46673   น.ส. ชลธิดา อินต๊ะรักษา 5/12 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30917 จริยธรรม ม.ปลาย 433
467 46683   น.ส. ภัทริกา โนเเก้ว 5/12 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30917 จริยธรรม ม.ปลาย 433
468 46694   นาย กันตินันท์ พรมใจ 5/12            
469 46714   นาย อนุวัช อุ่นผาง 5/12 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30913 A Math 232
470 46715   น.ส. ชัญญา นิลจันทร์ 5/12 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30923 นักสะสม ม.ปลาย 114
471 46758   นาย สุริยัน วรรณบวร 5/12            
472 46759   นาย อนพัทย์ การดื่ม 5/12 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30917 จริยธรรม ม.ปลาย 433
473 46768   น.ส. นาฏนารี คำห้วยหาร 5/12 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30917 จริยธรรม ม.ปลาย 433
474 46771   น.ส. ปิยะภรณ์ สีตาบุตร 5/12 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30923 การถ่ายภาพ 738
475 46808   น.ส. เกศรินทร์ ส่งมหาชัย 5/12 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30913 A Math 232
476 46812   น.ส. ณัฐณิชา พิมพะสาลี 5/12 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30921 จิตอาสาศิลป์ 608
477 46849   นาย อนันตยศ แก้วมารัตน์ 5/12 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 Happy English ม.ปลาย 835
478 46881   นาย ณัฐภูมิ วีละน้อย 5/12            
479 46886   นาย ปณชัย สี่สุวรรณ 5/12            
480 46907   น.ส. ธิติพร แย้มวจี 5/12 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30923 รักษ์ต้นไม้ 748
481 46976   นาย ปัณณธร สุทธนู 5/12            
482 46982   นาย อดัมแอลเลน แมนดิโก 5/12 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 English corner 859
483 46983   น.ส. กมลชนก สมานศรี 5/12 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30921 นาฏยลีลา 611
484 46988   น.ส. ณัฐณิชา ตันหราพันธุ์ 5/12 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30921 นาฏยลีลา 611
485 46990   น.ส. น้ำเพชร มูลแก้ว 5/12            
486 47061   น.ส. กัลย์สุดา แก้วคำมูล 5/12 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30923 นักสะสม ม.ปลาย 114
487 47066   นาย พลดา กังวาฬ 5/12            
488 47080   น.ส. กัญญาภัค คะสะธรรม 5/12 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30917 จริยธรรม ม.ปลาย 433
489 49321   นาย ชัยมงคล ปวนบุญนำ 5/12            
490 49325   นาย ภัทรพล เครือคำ 5/12            
491 49329   น.ส. พิชญธิดา ช้อนทอง 5/12 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30923 นักสะสม ม.ปลาย 114
492 46445   น.ส. เนตรนรี ยิ้มศรี 5/13 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0      
493 46473   นาย ภูริบดินทร์ สมคะเน 5/13            
494 46474   นาย วงศกร ชัยศรี 5/13            
495 46490   น.ส. ตรีรดา วงศ์สรรเสริญ 5/13 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 English from songs ม. ปลาย 841
496 46506   น.ส. อมิตา บางหลวง 5/13 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
497 46515   นาย ต้นตะวัน มาตุลี 5/13            
498 46517   นาย ธนฤกต จันทร์ฉาย 5/13            
499 46522   นาย พีรณัฐ เข็มนาค 5/13            
500 46528   นาย วุฒิวัฒน์ วงศ์สถิตย์ดี 5/13            
501 46529   นาย ศุภกิตต์ จานแก้ว 5/13            
502 46533   น.ส. กิตติกาญจน์ ข่มอาวุธ 5/13       ก30919 วอลเล่ย์บอล 505
503 46547   น.ส. วณิชชา วิละน้อย 5/13 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30919 วอลเล่ย์บอล 505
504 46555   นาย กฤตเมธ กูลเมือง 5/13            
505 46565   นาย ธีรภัทร เนตรรัศมี 5/13            
506 46580   น.ส. เจนจิรา สินมา 5/13       ก30923 งานใบตอง 731
507 46582   น.ส. ชุติกาญจน์ ฟูจา 5/13       ก30923 งานใบตอง 731
508 46610   นาย บัณฑิต แซ่โต๋ว 5/13            
509 46622   นาย อภิวิชญ์ เทพสืบ 5/13            
510 46651   นาย พงศกร วาตาปงสัก 5/13            
511 46652   นาย พศวัต สุวรรณรอด 5/13 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30917 รักนิติศาสตร์ 410
512 46654   นาย พัฒรพงษ์ ยะเรือนงาม 5/13            
513 46660   นาย สิทธิศักดิ์ ศรียศ 5/13            
514 46682   น.ส. ปาริชาต อินทร์ประสิทธิ์ 5/13 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30927 จิตอาสา ม.ปลาย 745
515 46685   น.ส. รศิกา จตุพรจรัส 5/13       ก30917 รักนิติศาสตร์ 410
516 46695   นาย กิตติพศ วงศ์กาปิน 5/13            
517 46725   น.ส. ณัชญารัตน์ อูปทอง 5/13 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 ร้องเพลงจีน ม.ปลาย 814
518 46728   น.ส. ภาวนา เกตุแก้ว 5/13 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 ร้องเพลงจีน ม.ปลาย 814
519 46790   นาย ณัฐพงศ์ วิภูษณะ 5/13            
520 46809   น.ส. ขัตติยา เปล่งสินวัฒนา 5/13 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0      
521 46819   น.ส. นภา ตะนะเกต 5/13 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
522 46838   นาย นพรัตน์ อูบตุ้ย 5/13 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30917 ประวัติศาสตร์ 405
523 46850   นาย อภิชาติ เด่นไชยรัตน์ 5/13            
524 46852   นาย อาทิตย์ วงศ์ษา 5/13       ก30919 เทเบิลเทนนิส 506
525 46858   น.ส. ชลธิชา โวหาร 5/13 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30923 นักสะสม ม.ปลาย 114
526 46887   นาย ภูบดินทร์ พัชระภัทร์ 5/13            
527 46893   นาย วิธวินท์ ธิปทา 5/13            
528 46901   น.ส. จรรยพร อัสสกุล 5/13            
529 46915   น.ส. พิมพ์ชนก ใจตาบุตร 5/13 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30923 รักษ์ต้นไม้ 748
530 47083   น.ส. ณัฏฐชา ยะเปียง 5/13 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30923 รักษ์ต้นไม้ 748
531 49323   นาย ธนัช ภูพวงประทุม 5/13            
532 49324   นาย ธีรพัทธ์ เชื้อบุญมี 5/13            
533 49327   น.ส. ปรางค์มุก เครือศรี 5/13            
534 49328   น.ส. กชพร ชัยชมภู 5/13            
535 49384   น.ส. นลิน เธอจันทึก 5/13 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30923 นักสะสม ม.ปลาย 114
536 49424   น.ส. กชกร ชัยชมภู 5/13            
537 46085   น.ส. กมลรัตน์ พรินทรากูล 5/14 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30923 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ม.ปลาย 709
538 46365   นาย กิตติภพ โสภะ 5/14            
539 46366   นาย ณัชปรัชญ์ พันธุ์พิริยะ 5/14            
540 46407   น.ส. สุชานันท์ กันหาเวียง 5/14 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30923 พับกระดาษญี่ปุ่น 868
541 46413   นาย จุลจักร เหมยฟอง 5/14 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30917 สังคม 415
542 46475   นาย วทันยู วุฒิพงษ์พิทักษ์ 5/14            
543 46480   นาย สหัสวัต สุมนต์ธรรมกุล 5/14 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30911 ปริศนาอักษรไขว้ 109
544 46487   น.ส. ณัฐชา หมูแก้ว 5/14 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30921 Meeting Art รับเฉพาะนักเรียนความสามารถพิเศษด้านศิลปะ 655
545 46491   น.ส. นงนภัส มิ่งขวัญ 5/14 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30927 แนะแนว 910
546 46495   น.ส. เพียงฤทัย ปวงทุเลา 5/14 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30921 วงโยธวาทิต 610
547 46496   น.ส. ภัทรา สมณะ 5/14 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30923 Digital Art ม.ปลาย 743
548 46504   น.ส. วีระญา พงศ์มีสุขสุจริต 5/14 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30927 แนะแนว 910
549 46532   น.ส. กัญภาพร ฝันถึงภูมิ 5/14 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30917 ท่องโลกอาเซี่ยน ม.ปลาย 429
550 46539   น.ส. พัชรวลัย สมกองแก้ว 5/14 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30919 บาสเก็ตบอล 503
551 46542   น.ส. ธนภรณ์ ปิงแก้ว 5/14 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30919 บาสเก็ตบอล 503
552 46549   น.ส. ศิรประภา สินธุวาทิน 5/14 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30917 ท่องโลกอาเซี่ยน ม.ปลาย 429
553 46551   น.ส. สุชาวดี มาลีบุตร 5/14 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30917 ท่องโลกอาเซี่ยน ม.ปลาย 429
554 46553   น.ส. อรณิชา มูลใจ 5/14 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30917 ท่องโลกอาเซี่ยน ม.ปลาย 429
555 46578   น.ส. กัญญพัช ขันคำตั้ง 5/14 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30921 วงโยธวาทิต 610
556 46632   น.ส. ธีริศรา ธาดาสิริบุญญา 5/14 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30919 พยาบาล ม.ปลาย (รับเฉพาะ นักเรียนหญิง ม.ปลาย) 909
557 46657   นาย ภูมิณัฐ ปันทะ 5/14 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30917 ประวัติศาสตร์ 405
558 46664   นาย วรเวช โยธา 5/14 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0      
559 46667   นาย อาทิตย์ ธีรวรุตม์ 5/14 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30923 นักสะสม ม.ปลาย 114
560 46669   น.ส. กมลลักษณ์ เป็งงำเมือง 5/14 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30921 วงโยธวาทิต 610
561 46679   น.ส. ปรีณา เกิดปัญญา 5/14            
562 46712   นาย ภูรินทร์ ฟองแพร่ 5/14            
563 46731   น.ส. รักษิณา แดงช่วง 5/14 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30923 นักสะสม ม.ปลาย 114
564 46738   น.ส. อักษราภัค ปัญญายืน 5/14 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30923 นักสะสม ม.ปลาย 114
565 46742   นาย ชญานิน ปละอุด 5/14            
566 46750   นาย พลกฤต เทพนามวงค์ 5/14            
567 46752   นาย ภาณุพงษ์ ลำปน 5/14            
568 46764   น.ส. ชัญญานุช บุญชุม 5/14 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30923 พับกระดาษญี่ปุ่น 868
569 46767   น.ส. ธวัลรัตน์ พรมเชื้อ 5/14 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30919 บาสเก็ตบอล 503
570 46783   น.ส. อารยา ผัสดี 5/14 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30915 นักสัตววิทยารุ่นเยาว์ ม.ปลาย 306
571 46828   น.ส. ศุภสุตา ไชยชนะ 5/14 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30921 จิตอาสาศิลป์ 608
572 46853   น.ส. กฤตยาณี ต่อสู้ 5/14 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 Happy English ม.ปลาย 835
573 46861   น.ส. ณัชชา ถาวรคุณ 5/14 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30915 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ 341
574 46895   นาย ศุภกาญจน์ วีระกุล 5/14            
575 46971   นาย กฤษกร เทพชัย 5/14            
576 46978   นาย ภูวิศ บัวรวย 5/14 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 Crossword Games ม.ปลาย 811
577 46979   นาย ฤตธกร มหาวรรณ์ 5/14            
578 46995   น.ส. ภัณฑิรา น่วมเกตุ 5/14 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30917 จริยธรรม ม.ปลาย 433
579 46999   น.ส. วิสาขา ปรีดาอนันทสุข 5/14 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 English corner 859
580 49336   นาย ธิติพล กันธะณะ 5/14            
581 49337   นาย ศรัณย์ภัทร อรุณประสิทธิ์ 5/14            
582 49338   น.ส. ธนพร ทองเงิน 5/14 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30915 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ 341
583 49339   น.ส. สรัลชนา สุรินทร์ 5/14 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30915 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ 341
584 49348   นาย ธเนศ ตาคำมา 5/14            
585 46336   น.ส. จิดารัตน์ หลักแหลม 5/15 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 English corner 859
586 46354   น.ส. ไพรไพลิน คลังภักดี 5/15 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 English from songs ม. ปลาย 841
587 46425   นาย ธชย ศรีรัตนมงคล 5/15            
588 46433   น.ส. จุฑามาศ ทองสุข 5/15 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 ภาษาเยอรมัน 825
589 46437   น.ส. ชลดา ไชยเกตุ 5/15 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30917 จริยธรรม ม.ปลาย 433
590 46441   น.ส. ธนพร มีข้าว 5/15 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30915 นักสิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์ 337
591 46492   น.ส. ปณิตตรา ทูนแก้ว 5/15 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30919 บาสเก็ตบอล 503
592 46523   นาย ภาณุวิชญ์ พลอยแย้ม 5/15 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 ภาษาญี่ปุ่นพาเพลิน 802
593 46619   นาย ศุภัช ผลศรีนาค 5/15            
594 46631   น.ส. ธัญพร อิทธิชัยพล 5/15 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 ภาษาญี่ปุ่นพาเพลิน 802
595 46637   น.ส. พันวสา แสงหิรัญ 5/15 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 English from songs ม. ปลาย 841
596 46643   น.ส. ศวิตา อินประสิทธิ์ 5/15 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0      
597 46661   นาย รวิศ เฉิน 5/15 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30911 ปริศนาอักษรไขว้ 109
598 46692   น.ส. อัชฌาวดี เหล่าธีระศิริ 5/15 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30917 จริยธรรม ม.ปลาย 433
599 46726   น.ส. ปณภรณ์ พงษ์พูล 5/15 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0      
600 46743   นาย ชลวิชญ์ วงศ์วังสกุล 5/15            
601 46754   นาย รัฐภูมิ วงศ์ใหญ่ 5/15       ก30925 Crossword Games ม.ปลาย 811
602 46765   น.ส. ณัฏฐณิชา มีครัว 5/15 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30923 การถ่ายภาพ 738
603 46766   น.ส. ณัฏฐ์นรี กัญจน์ธนทัต 5/15 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30917 จริยธรรม ม.ปลาย 433
604 46777   น.ส. วิชญา เกิดมงคล 5/15 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30917 จริยธรรม ม.ปลาย 433
605 46779   น.ส. สกุลรัตน์ ศิริวัฒนไพบูลย์ 5/15 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30919 บาสเก็ตบอล 503
606 46815   น.ส. ณิชาภัทร์ เชื้อสาร 5/15 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
607 46816   น.ส. ธัญรดา ธรรมรักษ์ 5/15 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0      
608 46821   น.ส. ปวีณ์นุช ปงกองแก้ว 5/15 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
609 46859   น.ส. ชาลิสา สง่าศรี 5/15 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 ภาษาญี่ปุ่นพาเพลิน 802
610 46868   น.ส. พนมวรรณ วะเท 5/15 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0       ก30925 ร้องเพลงจีน ม.ปลาย 814
611 46870   น.ส. พิมพ์มาดา สำราญเริงจิตร์ 5/15 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30917 จริยธรรม ม.ปลาย 433 ก30917 จริยธรรม ม.ปลาย 433      
612 46874   น.ส. วิลาสินี ปีบ้านใหม่ 5/15 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 ร้องเพลงจีน ม.ปลาย 814
613 46875   น.ส. สริตา พิมวาปี 5/15 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 ร้องเพลงจีน ม.ปลาย 814
614 46899   น.ส. กนกวรรณ จิตต์จริง 5/15 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30923 รักษ์ต้นไม้ 748
615 47072   น.ส. ภานุชนาถ กล้าจริง 5/15 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30917 จริยธรรม ม.ปลาย 433
616 47077   น.ส. ณัฐชญา เครืออินตา 5/15 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0      
617 49333   นาย ณัฐภูมิ ปิ่นน้อย 5/15 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30911 ทักษะภาษาไทย 126
618 49334   น.ส. ชนิตา นันยะ 5/15 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30915 นักสิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์ 337
619 49335   น.ส. ณรัก กาวิโล 5/15 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30921 จิตอาสาศิลป์ 608
620 49412   น.ส. พรปวีณ์ ฐิติชัยวรภัทร 5/15 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30911 พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6 103
621 49419   นาย รัตนเดช ทัศมะเริง 5/15            
622 46516   นาย ธนภัทร วงค์คำ 5/16            
623 46518   นาย ธนัยนันท์ ภาสน์ประวิตร 5/16            
624 46519   นาย นวพล ยะสมจิตร์ 5/16            
625 46552   น.ส. สุดารัตน์ นาชัยเวียง 5/16 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 English from songs ม. ปลาย 841
626 46564   นาย ธนโชติ พวงพยอม 5/16 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30919 เทเบิลเทนนิส 506
627 46573   นาย ยุทธภูมิ สาปคำ 5/16            
628 46591   น.ส. ปรียารัตน์ มีมาก 5/16 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30917 สังคม 415
629 46597   น.ส. ศุภธิดา วังสมบัติ 5/16 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30917 สังคม 415
630 46649   นาย จตุพร พันธ์สุภา 5/16 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30917 รักนิติศาสตร์ 410
631 46675   น.ส. ณัชชา ทาประเสริฐ 5/16 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30923 ลูกปัด รัดใจ ม.ปลาย 827
632 46702   นาย ธนวัฒน์ ใจโต 5/16            
633 46704   นาย นนทกร จันทรา 5/16            
634 46713   นาย ภูวดล มาลา 5/16            
635 46724   น.ส. นัติฤทัย อัมภิวงศ์ 5/16 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 English from songs ม. ปลาย 841
636 46770   น.ส. ปัณณพร บุญเกิด 5/16 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30917 สังคม 415
637 46775   น.ส. เมทินี คุ้มวงษ์ 5/16 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30917 ท่องโลกอาเซี่ยน ม.ปลาย 429
638 46825   น.ส. รชฏ วรสิริธาดา 5/16 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30913 คณิตศาสตร์ 224
639 46840   นาย พศุตม์ ลาภมาก 5/16            
640 46866   น.ส. บัณฑิตา พนัสจุฑาบูลย์ 5/16 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0      
641 46876   น.ส. หยาดเพชร ชีวะเจริญ 5/16 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 Happy English ม.ปลาย 835
642 46892   นาย วรเมธ คำภิโล 5/16            
643 46906   น.ส. ธัญยธรณ์ ตุ้ยชัย 5/16       ก30923 รักษ์ต้นไม้ 748
644 46916   น.ส. ฟาริกา ธรรมเลิศ 5/16 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 Happy English ม.ปลาย 835
645 46921   น.ส. สุประวีณ์ มโนวรรณากุล 5/16 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 English from songs ม. ปลาย 841
646 47075   น.ส. ณิชารีย์ ศรีจันทร์ดร 5/16            
647 47082   นาย อัครเสรษฐ อินทนา 5/16            
648 49340   นาย ณัฐภัทร จักรคำ 5/16            
649 49341   นาย ธนกฤช มุงเมือง 5/16            
650 49343   นาย ภาณุวิชณ์ มะโนใจ 5/16            
651 49344   นาย รัฐชานนท์ ก๋องแก้ว 5/16            
652 49345   น.ส. อัญญรัตน์ กันตา 5/16 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30923 นักสะสม ม.ปลาย 114