โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ห้อง  9

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น/ห้อง รหัส กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 47103   นาย วิชญ์ภาส จันสด 4/9       ก30913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
2 47128   น.ส. ศตพร คำใจ 4/9 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
3 47136   นาย กฤษฎาวุธ โอภาสเสถียร 4/9            
4 47142   นาย ณฐภัทร สูงงาม 4/9       ก30913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
5 47163   น.ส. ณัฐธิดา เสรีกุลวิเวทย์ 4/9 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
6 47174   น.ส. วิรัญพัชร หน้านวล 4/9 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
7 47256   น.ส. ธนพร แก้ววิมล 4/9 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
8 47265   น.ส. พลอยไพลิน อินต๊ะคำเครือ 4/9 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
9 47268   น.ส. ภัทรภร กันทวงศ์ 4/9 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
10 47377   นาย วิชญ์พล จันสด 4/9       ก30913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
11 47484   น.ส. พราวชมพู ดอนสมพงษ์ 4/9 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
12 47536   น.ส. อุรวดี ดอนกิจภัย 4/9       ก30913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
13 47669   นาย จีรภัทร เขียวปิง 4/9 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
14 47674   นาย ธนวัฒน์ วรรณารักษ์ 4/9 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
15 47676   นาย นพวิทย์ พุทธันบุตร 4/9            
16 47692   น.ส. ณัฏฐณิชา สิทธิ 4/9 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
17 47696   น.ส. พิมพ์มาดา ศรีคำวัง 4/9 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
18 47745   นาย ณฐกร ธรรมลักษมี 4/9       ก30913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
19 50159   นาย กรฤทธิ์ ปั้นนพศรี 4/9       ก30913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
20 50160   นาย กฤษนัส วงค์อ๊อด 4/9       ก30913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
21 50161   นาย ชิติภัทธ์ ตาใจ 4/9       ก30913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
22 50162   นาย ธนัช ผัดอิ่นแก้ว 4/9       ก30913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
23 50163   นาย ภาคิณ คูณทวี 4/9       ก30913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
24 50164   น.ส. กัญญณัช กลิ่นเดช 4/9 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
25 50165   น.ส. กุลนาถ สลีวงศ์ 4/9 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
26 50166   น.ส. นภาพร ถาคุณ 4/9 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
27 50167   น.ส. พิมพกานต์ ไชยวังราษฎร์ 4/9 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
28 50168   น.ส. พิมพ์วรีย์ ลัมมะวิไชย 4/9 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
29 50169   น.ส. ฟาติมา มุงเมือง 4/9            
30 50170   น.ส. รัตน์สุดา เตชะวงศ์ 4/9 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0