โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ห้อง  8

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น/ห้อง รหัส กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 47111   น.ส. กันต์กนิษฐ์ มานันตา 4/8 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
2 47236   นาย ปาติโมกข์ กาทอง 4/8 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
3 47242   นาย วันพิชิต ธรรมบัวชา 4/8 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
4 47677   นาย พงศ์กฤต คชาปัญญา 4/8 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
5 47686   นาย ศิววิชญ์ คงปัญญา 4/8 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
6 47694   น.ส. นรวีร์ กีรติการกุล 4/8       ก30925 ภาษาเยอรมัน 825
7 47698   น.ส. ภัทรภร แรงสิงห์ 4/8 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30925 Crossword Games ม.ปลาย 811
8 47705   นาย ชญานนท์ จันทร์ขำ 4/8 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
9 47708   นาย นันทิพัฒน์ บุญรัตน์ 4/8 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
10 47712   นาย ภัสกร ผาสุข 4/8 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
11 47714   นาย วรพล ฝั้นเต็ม 4/8 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
12 47715   นาย ศุภวิชญ์ ขันธิกุล 4/8 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
13 47717   น.ส. กัญญาณัฐ สุวรรณเทพ 4/8 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
14 47718   น.ส. จินดาภา รื่นเริง 4/8 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
15 47721   น.ส. ณัฐริกา พรรจาศิริ 4/8 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
16 47722   น.ส. ณิศา อุทิศชลานนท์ 4/8 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
17 47723   น.ส. ธัญพิชชา สายสร 4/8 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
18 47724   น.ส. เธียราณัฐ ปิติจะ 4/8 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
19 47725   น.ส. นฐนนท์ เติมขจรกิจ 4/8 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
20 47729   น.ส. ปธานิน พลอยสุกใส 4/8 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
21 47730   น.ส. ปัณณธร เต็งศิริวัฒนานนท์ 4/8 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
22 47734   น.ส. ภูริชญา ไชยรุ่งเรือง 4/8 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
23 47735   น.ส. ยลรดี วงศ์เงิน 4/8 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
24 47736   น.ส. วิภาวี เถียรหนู 4/8 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
25 47737   น.ส. สิริญาดา แสงศิวาพร 4/8 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
26 47740   น.ส. ฮูดา อุมา 4/8 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
27 47754   น.ส. ชญาพัฒน์ พนมเกียรติศักดิ์ 4/8 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
28 47768   น.ส. ศุภิสรา จรัสเรืองแสง 4/8 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 Smart Science (รับเฉพาะนักเรียน Smart Science ม.ปลาย) 311
29 50157   นาย ไตรรัตน์ ก่อพานิชกุล 4/8            
30 50158   น.ส. ชญานิษฐ์ จันทาพูน 4/8 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0