โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ห้อง  6

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น/ห้อง รหัส กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 47094   นาย ณัชพงศ์ เมืองมูล 4/6       ก30917 ท่องโลกอาเซี่ยน ม.ปลาย 429
2 47130   น.ส. ศุภาพิชญ์ มูลครบุรี 4/6 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
3 47132   น.ส. หฤศิภัท เชื้อเดิม 4/6 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30925 Crossword Games ม.ปลาย 811
4 47134   น.ส. อัจฉริยา ทะวะละ 4/6 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
5 47157   น.ส. จิดาภา ไชยวงค์ษา 4/6 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
6 47160   น.ส. โชติกา ไชยานนท์ 4/6 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30921 Meeting Art รับเฉพาะนักเรียนความสามารถพิเศษด้านศิลปะ 655
7 47167   น.ส. นิชาภา วิเลปนานนท์ 4/6 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
8 47176   น.ส. ศิรดา พึ่งไทยเจริญ 4/6 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักสัตววิทยารุ่นเยาว์ ม.ปลาย 306
9 47178   น.ส. สุทธิ์หทัย เครือสาร 4/6 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
10 47184   นาย ทินพัทธ ศิริณัฏสมบูรณ์ 4/6       ก30917 ท่องโลกอาเซี่ยน ม.ปลาย 429
11 47200   น.ส. ณัชมาศย์ เลิศหิรัญปริยกร 4/6 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30921 นาฏยลีลา 611
12 47222   น.ส. รวิสรา ยอดคำ 4/6 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
13 47263   น.ส. ปุณณดา ไทรตระกูล 4/6 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30925 ร้องเพลงจีน ม.ปลาย 814
14 47297   น.ส. ธิดารัตน์ วรรณรังศรี 4/6 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 ลูกปัด รัดใจ ม.ปลาย 827
15 47305   น.ส. ปิยธิดา มะโนธรรม 4/6 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
16 47306   น.ส. ปิ่ลจารุพักตร์ ปาโกวงค์ 4/6 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
17 47313   น.ส. ภัทรจาริน อิ่นแก้ว 4/6 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 งานปักและงานถัก 833
18 47342   น.ส. ณัญธิดา ชัยรุ่งเรือง 4/6 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
19 47394   น.ส. นริศรา ดวงไชย 4/6 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
20 47475   น.ส. ฐิตาพร สุยะสืบ 4/6 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 Selected Topic สร้างสุข 316
21 47487   น.ส. แพรพลอย กันทะวงค์ 4/6 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30911 ทักษะภาษาไทย 126
22 47489   น.ส. รุ่งทิวา คำเหล็ก 4/6 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 ลูกปัด รัดใจ ม.ปลาย 827
23 47504   นาย ยุทธภรณ์ โฉมเมืองปัก 4/6 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 Digital Art ม.ปลาย 743
24 47510   นาย สรภัส เกียรติประชา 4/6            
25 47623   น.ส. เอกรวี เณรแย้ม 4/6 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
26 47700   น.ส. ภาวิดา ปาละจาเร 4/6 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 ปักริบบิ้นแสนสวย 737
27 47762   น.ส. พัชรกมล กองเงิน 4/6 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30917 มารยาทไทย 417
28 47817   น.ส. พิชญาภา ปาวงค์ 4/6 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
29 47818   น.ส. ภัทรนันท์ เขื่อนแก้ว 4/6 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
30 50142   นาย ธนกร ตรียกูล 4/6       ก30921 ดนตรีไทยพื้นเมือง 651
31 50143   น.ส. กนกวรรณ์ จันทร์สืบ 4/6 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30925 Crossword Games ม.ปลาย 811
32 50144   น.ส. ญาณิศา อินตา 4/6 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30925 Crossword Games ม.ปลาย 811
33 50145   น.ส. ณัฏฐพัชร์ พงค์ยะ 4/6 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30925 ร้องเพลงจีน ม.ปลาย 814
34 50146   น.ส. ณัฐธิดา วงศ์สุวรรณ 4/6 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30925 Happy English ม.ปลาย 835
35 50147   น.ส. ถิรายุ นันตระกูล 4/6 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30921 Meeting Art รับเฉพาะนักเรียนความสามารถพิเศษด้านศิลปะ 655
36 50148   น.ส. บัณฑิตา ดิษฐ์พันธ์ 4/6 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
37 50149   น.ส. ภคมน เเซ่ตัน 4/6 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30925 Happy English ม.ปลาย 835
38 50150   น.ส. มุกวรินทร์ สุขสันต์ 4/6 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30921 Meeting Art รับเฉพาะนักเรียนความสามารถพิเศษด้านศิลปะ 655
39 50151   น.ส. อรปรียา วงค์ชมภู 4/6 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30925 Crossword Games ม.ปลาย 811
40 50152   น.ส. อัญธิยา เปี้ยสืบ 4/6 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0