โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ห้อง  5

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น/ห้อง รหัส กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 47102   นาย ยศกร แสนจิตร์ 4/5 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักกีฏวิทยารุ่นเยาว์ ม.ปลาย 345
2 47109   นาย อรรณพ รุ่งเรือง 4/5 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักกีฏวิทยารุ่นเยาว์ ม.ปลาย 345
3 47110   น.ส. กฤตลักษณ์ บุญเรือง 4/5 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30911 ทักษะภาษาไทย 126
4 47121   น.ส. พรพิชญา ยศตื้อ 4/5 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักสัตววิทยารุ่นเยาว์ ม.ปลาย 306
5 47127   น.ส. รวิปรียา อานุภาพยรรยง 4/5 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักสัตววิทยารุ่นเยาว์ ม.ปลาย 306
6 47138   นาย กัญจน์ ประเสริฐกุล 4/5 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
7 47154   นาย อัครวิทย์ นาคพานิช 4/5       ก30919 ลีลาศ 515
8 47165   น.ส. ณิชา มณีกาญจน์ 4/5 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
9 47166   น.ส. นวพร วารินทร์ 4/5 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
10 47168   น.ส. ปาริชาต ชัยณรงค์ 4/5 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
11 47171   น.ส. ภณิดา โตปินใจ 4/5 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ 341
12 47187   นาย ธนัช มะณีวรรณ 4/5 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
13 47198   นาย ไอสิวัส โทธรัตน์ 4/5 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 Digital Art ม.ปลาย 743
14 47202   น.ส. เขมิกา มีแก้ว 4/5 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 Digital Art ม.ปลาย 743
15 47216   น.ส. พรกนก เสมอวงษ์ 4/5 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 งานใบตอง 731
16 47229   นาย ธนดล ขัดทุ่งฝาย 4/5 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30919 กรีฑา 509
17 47288   นาย เสฏฐวุฒิ ภักดีเจริญ 4/5       ก30915 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ 341
18 47301   น.ส. เบญจวรรณ ชมภูเทพา 4/5 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ 341
19 47346   น.ส. บุณยานุช อุ่นม่อน 4/5 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30911 ปริศนาอักษรไขว้ 109
20 47354   น.ส. วรัมพร บุญไทย 4/5 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30911 ทักษะภาษาไทย 126
21 47409   นาย ธนนท์ สุขรัตน์ 4/5       ก30923 ช่างอุตสาหกรรม 734
22 47547   นาย นพพล นันเปียง 4/5       ก30923 ช่างอุตสาหกรรม 734
23 47563   น.ส. ณัฐิดา อินต๊ะเครือ 4/5 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักสิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์ 337
24 47577   น.ส. อธิชา ยมชัยภูมิ 4/5 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักสิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์ 337
25 47578   น.ส. อโรชา ฟูใจ 4/5 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
26 47594   นาย ปิยะพันธ์ พุทธิมา 4/5 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 ช่างอุตสาหกรรม 734
27 47651   น.ส. ณภัทร เล็กสุวรรณ 4/5 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักสัตววิทยารุ่นเยาว์ ม.ปลาย 306
28 47659   น.ส. ประภาพร สระทองจันทร์ 4/5 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักสิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์ 337
29 47660   น.ส. พรรษา เทือกไชยคำ 4/5 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30911 ปริศนาอักษรไขว้ 109
30 47753   น.ส. กันติชา คิดอ่าน 4/5 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30911 ทักษะภาษาไทย 126
31 47755   น.ส. ชนัญชิดา ถาแก้ว 4/5 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30911 ทักษะภาษาไทย 126
32 47824   นาย ปัณณวัฒน์ ศรีชัยตัน 4/5       ก30919 กรีฑา 509
33 50129   นาย พันธกานต์ ศิลา 4/5       ก30919 กรีฑา 509
34 50130   นาย วรปรัชญ์ วัฒนาโฆษิต 4/5       ก30923 ช่างอุตสาหกรรม 734
35 50131   นาย ศิววัฒณ์ แสงวิเชียร 4/5       ก30923 ช่างอุตสาหกรรม 734
36 50132   น.ส. ญาณิศา ลาดปาละ 4/5 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักปักษีรุ่นเยาว์ ม.ปลาย 344
37 50133   น.ส. ณัฐนิชา สุภาสืบ 4/5 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30913 A Math 232
38 50134   น.ส. นิศารัตน์ แก้วเรือน 4/5 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักปักษีรุ่นเยาว์ ม.ปลาย 344
39 50135   น.ส. นุชรินทร์ ใจเสาร์ 4/5 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักปักษีรุ่นเยาว์ ม.ปลาย 344
40 50136   น.ส. พิมพิสุทธิ์ วงค์ไชย 4/5 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30917 รักนิติศาสตร์ 410
41 50137   น.ส. ฟาริดา วงษ์ชาลี 4/5 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักเคมีรุ่นเยาว์ ม.ปลาย 301
42 50138   น.ส. รสกร สีแตง 4/5 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักปักษีรุ่นเยาว์ ม.ปลาย 344
43 50139   น.ส. ระพีพัฒน์ ชาวนา 4/5 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักปักษีรุ่นเยาว์ ม.ปลาย 344
44 50140   น.ส. ลิปิการ์ องค์การ 4/5 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ 341
45 50141   น.ส. สิริกัญญา ปันแกว่น 4/5 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักเคมีรุ่นเยาว์ ม.ปลาย 301