โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ห้อง  4

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น/ห้อง รหัส กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 47091   นาย คริสต์ อุทาหรณ์ 4/4 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30919 สมาธิสร้างสุข 879
2 47108   นาย อนุชา ฟูเต็มวงค์ 4/4 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30913 คณิตศาสตร์ 224
3 47112   น.ส. จิณณพัต ศรีสิทธิรักษ์ 4/4 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
4 47114   น.ส. จิราเจตฐ์ ศรีวิลัย 4/4 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ 341
5 47143   นาย ณภัทร ฟูเต็มวงค์ 4/4       ก30915 นักเคมีรุ่นเยาว์ ม.ปลาย 301
6 47145   นาย ธนพงศ์ สมเวที 4/4       ก30915 นักเคมีรุ่นเยาว์ ม.ปลาย 301
7 47151   นาย วัชรธร ทองคำ 4/4       ก30915 นักเคมีรุ่นเยาว์ ม.ปลาย 301
8 47155   น.ส. กชกร ตากากูล 4/4 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักสัตววิทยารุ่นเยาว์ ม.ปลาย 306
9 47172   น.ส. รุ้งตะวัน สุวรรณ 4/4 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30921 Meeting Art รับเฉพาะนักเรียนความสามารถพิเศษด้านศิลปะ 655
10 47175   น.ส.  ศศิวิมล สมณะ 4/4 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 ลูกปัด รัดใจ ม.ปลาย 827
11 47189   นาย ธิติพันธ์ เจียรวัฒนสวัสดิ์ 4/4 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 สิ่งประดิษฐ์จากขวดพลาสติก 342
12 47191   นาย ภูผา ตัญจนะ 4/4       ก30911 พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6 103
13 47193   นาย ศรัทธาธรรม อินตากูล 4/4       ก30919 วอลเล่ย์บอล 505
14 47201   น.ส. กุลฑีรา รุ่งกิตติรัตน์ 4/4 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
15 47211   น.ส. ธนภรณ์ ไชยชุมภู 4/4 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30917 มารยาทไทย 417
16 47212   น.ส. นภัสนันท์ ทะนันชัย 4/4 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
17 47214   น.ส. นวพร สมบัติเชื้อ 4/4 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30917 มารยาทไทย 417
18 47240   นาย ภูรินทร์ สายปัน 4/4       ก30915 นักเคมีรุ่นเยาว์ ม.ปลาย 301
19 47249   น.ส. จิรัญญา ศรียอด 4/4 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30917 รักนิติศาสตร์ 410
20 47254   น.ส. ณัฐนรี หวานแหลม 4/4 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30913 A Math 232
21 47292   น.ส. ญาณิศา กุลประโยชน์ 4/4 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30917 สังคม 415
22 47295   น.ส. ณัฐญาดา จันทรดี 4/4 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักปักษีรุ่นเยาว์ ม.ปลาย 344
23 47315   น.ส. อัจริยา คะระวาด 4/4 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 Selected Topic สร้างสุข 316
24 47338   น.ส. กมลรัตน์ สุขสภา 4/4 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30913 คณิตศาสตร์ 224
25 47339   น.ส. กมลวรรณ หวั่นท๊อก 4/4 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30913 คณิตศาสตร์ 224
26 47363   นาย จิรทิปต์ ก๋ามะกูล 4/4       ก30923 งานปักและงานถัก 833
27 47401   น.ส. วริศรา วงค์ธิดา 4/4 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30917 สังคม 415
28 47404   น.ส. อุษณีย์ แก้วกิ่ง 4/4 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30913 คณิตศาสตร์ 224
29 47427   น.ส. กรรณิการ์ วงค์ใหม่ 4/4 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ 326
30 47435   น.ส. นันทิชา เมืองพันธ์ 4/4 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 งานปักและงานถัก 833
31 47440   น.ส. ลอร่า เมย์ ไนแมน 4/4 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 งานปักและงานถัก 833
32 47462   นาย พีรภัทร โนตาปิง 4/4       ก30913 A Math 232
33 47479   น.ส. ธิษณามดี ตันเรืองชาติ 4/4 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30911 ทักษะภาษาไทย 126
34 47529   น.ส. มาติกา ปีบ้านใหม่ 4/4 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30911 พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6 103
35 47534   น.ส. ศุภรดา แสงปวง 4/4 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30921 นาฏยลีลา 611
36 47579   น.ส. อาภากร ธีระวุฒิพร 4/4 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
37 47600   นาย ศรัณย์ภัทร อัครสิรภัทร 4/4 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30913 คณิตศาสตร์ 224
38 47620   น.ส. พีรณัฐ วงศ์เมือง 4/4 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30921 Meeting Art รับเฉพาะนักเรียนความสามารถพิเศษด้านศิลปะ 655
39 47644   นาย สิรวิชญ์ พุทธวงค์ 4/4 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30913 คณิตศาสตร์ 224
40 47652   น.ส. ณัชชา จันทร์ทอง 4/4 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
41 47664   น.ส. ภัทรภรณ์ ธัญธราดล 4/4 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30919 วอลเล่ย์บอล 505
42 47826   นาย จิรภัทร ผาบไชย 4/4 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30913 คณิตศาสตร์ 224
43 50126   น.ส. จตุรพร จอมจันทร์ 4/4 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักสัตววิทยารุ่นเยาว์ ม.ปลาย 306
44 50127   น.ส. พิมพกานต์ สายอุปราช 4/4 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30913 คณิตศาสตร์ 224
45 50128   น.ส. อภิชญา ชมภูจันทร์ 4/4 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30913 คณิตศาสตร์ 224