โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ห้อง  16

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น/ห้อง รหัส กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 47162   น.ส. ณัฐญาดา ทวีเกษมสันต์ 4/16 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30919 ลีลาศ 515
2 47285   นาย ศุภมงคล วชิรวิทยาการ 4/16            
3 47289   นาย อนุสรณ์ ใจคำ 4/16            
4 47294   น.ส. ณัฏฐณิชา เมืองแมะ 4/16 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30925 Crossword Games ม.ปลาย 811
5 47304   น.ส. ปาลิดา ตาวี 4/16 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30925 Crossword Games ม.ปลาย 811
6 47323   นาย พงษ์พิสุทธิ์ ตาสุวรรณ์ 4/16            
7 47391   น.ส. ชามิล พันธวงค์ 4/16 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30917 มารยาทไทย 417
8 47407   นาย ณัฐวัฒน์ เมืองมา 4/16 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30917 เศรษฐกิจพอเพียง 437
9 47420   นาย วัชรธนิน วิ่งเร็ว 4/16 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30917 ประวัติศาสตร์ 405
10 47422   นาย ศิโรรัตน์ สุภาแปง 4/16 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30917 เศรษฐกิจพอเพียง 437
11 47423   นาย ศุภกิตติ์ รินทร์แก้วงาม 4/16 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30925 ร้องเพลงจีน ม.ปลาย 814
12 47444   น.ส. ศิรีเนตร มะโนกิจ 4/16 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30913 คณิตศาสตร์ 224
13 47446   น.ส. สุกัญญา พินิจวงค์ 4/16 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30917 ท่องโลกอาเซี่ยน ม.ปลาย 429
14 47453   นาย ไชยวัฒน์ จรัสโชติอัมพร 4/16 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30917 ท่องโลกอาเซี่ยน ม.ปลาย 429
15 47464   นาย พุทธรดนย์ ศิลป์ภิรมย์ 4/16 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30917 ท่องโลกอาเซี่ยน ม.ปลาย 429
16 47468   นาย สุกฤษฎิ์ โยปินตา 4/16 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30917 ท่องโลกอาเซี่ยน ม.ปลาย 429
17 47486   น.ส. พิมพ์วรรณ เรืองถนอม 4/16 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30913 คณิตศาสตร์ 224
18 47508   นาย ศิวกร อินต๊ะวิชา 4/16 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30919 เทเบิลเทนนิส 506
19 47520   น.ส. ญาณกร พลโดดวรากร 4/16 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 ปักริบบิ้นแสนสวย 737
20 47544   นาย ธนกฤต ใจแก้วแดง 4/16            
21 47567   น.ส. นันทนัช กิตติธากรณ์ 4/16 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
22 47585   นาย ณัฐวุฒิ ทิมาภรญ์ 4/16            
23 47619   น.ส. พันพัสสา ฝั้นตาเกี้ยว 4/16 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
24 47650   น.ส. กนกวรรณ ก๋าใจ 4/16 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30917 มารยาทไทย 417
25 47825   นาย อดิศร สัญญะเขื่อน 4/16 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ม.ปลาย 709
26 48583   นาย ธนพล แสงสุกวาว 4/16       ก30921 ดนตรีสากล 604
27 49388   นาย ณภัทร พิมพิลา 4/16 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30919 เทเบิลเทนนิส 506
28 49389   นาย ตรีบดินท์ ดวงแก้วกูล 4/16            
29 50204   น.ส. ปาริสัชชาวดี วังกาวี 4/16 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30917 มารยาทไทย 417
30 50205   นาย ชิษนุชา ธรรมขันแข็ง 4/16 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 ลูกปัด รัดใจ ม.ปลาย 827
31 50206   นาย ทรงกลด อิสระไพโรจน์ 4/16 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30917 เศรษฐกิจพอเพียง 437
32 50207   นาย ภานุวัฒน์ เย็นเเก้ว 4/16            
33 50208   น.ส. พรรณิชา ณ ลำปาง 4/16 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 ปักริบบิ้นแสนสวย 737