โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ห้อง  15

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น/ห้อง รหัส กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 47116   น.ส. ฑิตยา พลราชม 4/15 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30917 ท่องโลกอาเซี่ยน ม.ปลาย 429
2 47124   น.ส. เพชรลดา โพธิ์ทอง 4/15 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30917 ท่องโลกอาเซี่ยน ม.ปลาย 429
3 47140   นาย จิรัฎฐ์ ดามาพงษ์ 4/15            
4 47177   น.ส. สราลัญ สุขกรณ์ 4/15 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30911 ทักษะภาษาไทย 126
5 47246   น.ส. กุลณัฐ จงชัยสิทธิกุล 4/15 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 ลูกปัด รัดใจ ม.ปลาย 827
6 47248   น.ส. คาร่าโรส แมทธิวส์ 4/15 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 ลูกปัด รัดใจ ม.ปลาย 827
7 47276   นาย ปราปต์ ภู่จันทร์เจริญ 4/15       ก30917 ท่องโลกอาเซี่ยน ม.ปลาย 429
8 47302   น.ส. เบญญาภา อุปอินทร์ 4/15 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30925 ร้องเพลงจีน ม.ปลาย 814
9 47341   น.ส. ชุตินันท์ แก้วชมภู 4/15 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
10 47356   น.ส. สลิลทิพย์ ชูเที่ยง 4/15 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30925 ร้องเพลงจีน ม.ปลาย 814
11 47388   น.ส. ฉัตรฑริกา ตาบุญ 4/15 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30925 ร้องเพลงจีน ม.ปลาย 814
12 47403   น.ส. อรนลิน พรหมศร 4/15 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 ปักริบบิ้นแสนสวย 737
13 47434   น.ส. นภอร บุลยเลิศ 4/15 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
14 47439   น.ส. ภคพร ใจละออ 4/15 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ 326
15 47442   น.ส. วริศรา นนท์เดชกูล 4/15 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ 326
16 47445   น.ส. สาวิตรี ระวังกาย 4/15 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
17 47447   น.ส. โสพิตา สมวงค์ 4/15 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักปักษีรุ่นเยาว์ ม.ปลาย 344
18 47456   นาย ธรรศพรหม พรหมขันธ์ 4/15       ก30917 ประวัติศาสตร์ 405
19 47515   น.ส. กชวรรณ ปัญญาบุตร 4/15 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30917 รักนิติศาสตร์ 410
20 47516   น.ส. กนกอร ศิริเพ็ญ 4/15 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักปักษีรุ่นเยาว์ ม.ปลาย 344
21 47518   น.ส. กัญญาวีร์ ตันใจ 4/15 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 ลูกปัด รัดใจ ม.ปลาย 827
22 47521   น.ส. ธรรณพร แก้วอ่อน 4/15 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 ปักริบบิ้นแสนสวย 737
23 47530   น.ส. ยุวรินทร์ วงศ์ฟู 4/15 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 ลูกปัด รัดใจ ม.ปลาย 827
24 47532   น.ส. ลัคนาวรรณ ชาญกระบี่ 4/15 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30917 รักนิติศาสตร์ 410
25 47548   นาย พัชรพงษ์ วงศ์ทอง 4/15       ก30925 ร้องเพลงจีน ม.ปลาย 814
26 47559   น.ส. จิรัชญา วงค์คำลือ 4/15 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30911 ภาษาล้านนา (คำเมือง) 128
27 47561   น.ส. ชญามล วงศ์จา 4/15 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ 341
28 47562   น.ส. ชลิตดา ปินตา 4/15 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30911 ภาษาล้านนา (คำเมือง) 128
29 47565   น.ส. ธวัลรัตน์ กังตระกูล 4/15 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
30 47566   น.ส. นันท์นภัส มาละเงิน 4/15 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ 341
31 47575   น.ส. วิรัชชา ณัฐณสุวรรณ 4/15 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ 341
32 47616   น.ส. ปริณดา คานสุวงศ์ 4/15 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
33 47629   นาย คุณากร ไชยวรรณ์ 4/15            
34 47638   นาย ภูมินันท์ วงศ์จิโน 4/15       ก30925 ร้องเพลงจีน ม.ปลาย 814
35 47642   นาย ศรัณย์พงศ์ ประสิทธิ์นราพันธุ์ 4/15            
36 47643   นาย เศรษฐพงศ์ เป็นกล 4/15       ก30925 ร้องเพลงจีน ม.ปลาย 814
37 47649   น.ส. กนกกร อินทรชัย 4/15 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 ปักริบบิ้นแสนสวย 737
38 47654   น.ส. ณัฐรัตน์ วิทยาอนุรักษ์ 4/15 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30911 ปริศนาอักษรไขว้ 109
39 47655   น.ส. ณิชาภัทร เครือจันต๊ะ 4/15 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักเคมีรุ่นเยาว์ ม.ปลาย 301
40 47656   น.ส. ธณารีย์ เปรมประสิทธิ์ 4/15 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักเคมีรุ่นเยาว์ ม.ปลาย 301
41 47663   น.ส. พีรยา กาญจนสงฆ์ 4/15 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30911 ปริศนาอักษรไขว้ 109
42 47667   น.ส. ศวิตา การักษ์ 4/15 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 ปักริบบิ้นแสนสวย 737
43 47668   น.ส. อิษฎาอร อยู่ศิลป์ 4/15 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 ปักริบบิ้นแสนสวย 737
44 47820   น.ส. ณัฐธิดา เทพหินลัพ 4/15 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ 326
45 50203   น.ส. อาทิตยาพร บุตรศรี 4/15 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30911 ภาษาล้านนา (คำเมือง) 128