โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ห้อง  14

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น/ห้อง รหัส กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 47097   นาย ธีรวีร์ ผลดี 4/14            
2 47099   นาย ปวริศ คูณศรี 4/14 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30925 เรารักโรงเรียน 822
3 47146   นาย ธีรภัทร วงค์อิน 4/14 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 ลูกปัด รัดใจ ม.ปลาย 827
4 47181   นาย กฤตนัย ปัญญากุลารักษ์ 4/14 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 คุ้มครองผู้บริโภค 723
5 47185   นาย ธนพนธ์ ถาปาวงศ์ 4/14 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 คุ้มครองผู้บริโภค 723
6 47190   นาย ปัญญพัฒน ปวงแก้ว 4/14 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 คุ้มครองผู้บริโภค 723
7 47197   นาย อัครกานต์ พยัคฆบุตร 4/14 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 คุ้มครองผู้บริโภค 723
8 47209   น.ส. ณิชารีย์ พรศิริ 4/14 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 Digital Art ม.ปลาย 743
9 47223   น.ส. ศลินพร ป้อมสุข 4/14 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
10 47310   น.ส. เพชรรัชต์ ศรีเพชร 4/14 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
11 47345   น.ส. นิชาภา วงศ์ใหญ่ 4/14 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30921 วงโยธวาทิต 610
12 47368   นาย ทิวไม้ วงค์บุญเรือง 4/14 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30911 ภาษาล้านนา (คำเมือง) 128
13 47376   นาย วงศกร สุคำวัง 4/14       ก30921 ดนตรีสากล 604
14 47396   น.ส. พรชิตา วงศ์ตั้ง 4/14 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30921 นาฏยลีลา 611
15 47451   นาย ชินวัตร สุขพี้ 4/14 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30921 วงโยธวาทิต 610
16 47465   นาย ภัทธนันต์ ผลเทิ้ม 4/14 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30925 เรารักโรงเรียน 822
17 47470   นาย อินทัช มูลลออ 4/14 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30925 เรารักโรงเรียน 822
18 47472   น.ส. จิรัชญา เทพนามวงศ์ 4/14 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30911 ทักษะภาษาไทย 126
19 47478   น.ส. ณัฐริญานันท์ หน่อคำ 4/14 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30911 ทักษะภาษาไทย 126
20 47481   น.ส. เบญจพร นันท์ตระกูล 4/14 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30911 ทักษะภาษาไทย 126 ก30911 ทักษะภาษาไทย 126      
21 47524   น.ส. พิชชานันท์ ยุทธยง 4/14 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 ลูกปัด รัดใจ ม.ปลาย 827
22 47570   น.ส. ภัทธนันท์ มันปะละ 4/14 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 ลูกปัด รัดใจ ม.ปลาย 827
23 47597   นาย ฟีรอส ภู่สกุล 4/14       ก30923 Digital Art ม.ปลาย 743 ก30925 English corner 859      
24 47605   น.ส. จิรัชญา มาลัยทอง 4/14 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30917 ประวัติศาสตร์ 405
25 47606   น.ส. ชลดา ปินสาย 4/14 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30917 ประวัติศาสตร์ 405
26 47610   น.ส. ธิญาดา อาษากุล 4/14 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 คุ้มครองผู้บริโภค 723
27 47637   นาย ภัทรดนัย ศรีอิ่นแก้ว 4/14 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30921 นาฏยลีลา 611
28 47647   น.ส. กชนิภา แลสุภา 4/14 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 ปักริบบิ้นแสนสวย 737
29 47661   น.ส. พัชราทิพย์ เวชประสิทธิ์ 4/14 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30911 ทักษะภาษาไทย 126
30 47744   นาย ช่างคิด วิเชียรฉาย 4/14       ก30915 นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ 326
31 47746   นาย ณัฏฐกิตติ์ ศรเจียงคำ 4/14       ก30925 Crossword Games ม.ปลาย 811
32 47759   น.ส. ณภัทร อร่ามเรือง 4/14 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 Digital Art ม.ปลาย 743
33 47819   น.ส. เกวลี สนมฉ่ำ 4/14 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
34 48589   น.ส. ณัชชา ญาณะเหล็ก 4/14 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30911 ภาษาล้านนา (คำเมือง) 128
35 48590   น.ส. นวมิทร์ บุญจีน 4/14 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30919 ลีลาศ 515
36 50197   นาย กิมชัน หลง 4/14 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 คุ้มครองผู้บริโภค 723
37 50198   น.ส. กนกพร ขุนบุญ 4/14 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
38 50199   น.ส. วรินธร รมดี 4/14 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ 326
39 50200   น.ส. กมลทิพย์ ยุติธรรม 4/14 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 คุ้มครองผู้บริโภค 723
40 50201   น.ส. ธนภรณ์ จำปาวัน 4/14 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ 341
41 50202   น.ส. พิชญานี บอมขุนทด 4/14 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ 326