โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ห้อง  13

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น/ห้อง รหัส กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 47141   นาย ชัยวัฒน์ เหล่าสุขสมบูรณ์ 4/13            
2 47259   น.ส. บัณฑิตา สุวงษ์ 4/13 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 Digital Art ม.ปลาย 743
3 47284   นาย วสุธา คำอักษร 4/13            
4 47353   น.ส. รินดารัตน์ ไชยลังกา 4/13 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30913 คณิตศาสตร์ 224
5 47355   น.ส. ศิโรชา ใจวรรณะ 4/13 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30913 คณิตศาสตร์ 224
6 47386   น.ส. จงกลณี ชุ่มเชื้อ 4/13 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 ลูกปัด รัดใจ ม.ปลาย 827
7 47392   น.ส. ณัฐณิชา พงษ์นิกร 4/13 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30913 คณิตศาสตร์ 224
8 47400   น.ส. วรัทยา เรนทอน 4/13 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30913 คณิตศาสตร์ 224
9 47426   นาย หาญณรงค์ สายศรีธิ 4/13            
10 47433   น.ส. ธัญภัทร ปะอินทร์ 4/13 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30919 วอลเล่ย์บอล 505
11 47436   น.ส. นันทิชา ค้าไม้ 4/13 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30919 วอลเล่ย์บอล 505
12 47496   นาย ชยานนท์ สุยะพล 4/13       ก30923 รักษ์ต้นไม้ 748
13 47511   นาย อธิวัฒน์ กันทาเงิน 4/13       ก30921 ดนตรีไทยพื้นเมือง 651
14 47513   นาย อภิวิชญ์ ปินตาแสน 4/13            
15 47519   น.ส. กานต์รวี แสงจันทร์ 4/13 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30925 เรารักโรงเรียน 822
16 47555   นาย ศุภวิชญ์ ชัยเมืองมูล 4/13       ก30921 ดนตรีไทยพื้นเมือง 651
17 47556   นาย เศรษฐพงษ์ วงศ์ชารี 4/13       ก30913 คณิตศาสตร์ 224
18 47560   น.ส. จุฬาลักษณ์ เครื่องทิพย์ 4/13 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
19 47564   น.ส. ณิชา วิจรรยา 4/13 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30913 คณิตศาสตร์ 224
20 47584   นาย ชัชวัสส์ วงศ์จุมปู 4/13            
21 47586   นาย ดิศพงษ์ นวลสาย 4/13       ก30915 นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ 326
22 47588   นาย ธนัช ก๋าอิน 4/13       ก30911 ทักษะภาษาไทย 126
23 47592   นาย นนธวัช จันทร์เครือ 4/13            
24 47602   นาย สิทธิชัย ขจรสิทธิกุล 4/13            
25 47621   น.ส. รุจจิรา ฟุ้งกิตติ 4/13 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
26 47625   นาย กรฤทธิ์ วงศ์วารเตชะ 4/13       ก30911 ทักษะภาษาไทย 126
27 47632   นาย ณัฐวรรษ กิมาคม 4/13            
28 47636   นาย ปุณณภพ วิทิตธรรมคุณ 4/13            
29 47662   น.ส. พิมพ์มาดา ท้าวไชยยา 4/13 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 ปักริบบิ้นแสนสวย 737
30 47761   น.ส. ประกายเพชร จิรนุวัฒน์วงค์ 4/13 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30919 เทเบิลเทนนิส 506
31 47827   น.ส. ขวัญชนก ทองไฝ 4/13 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30925 เรารักโรงเรียน 822
32 50188   นาย จุลเทพ กันทะวะ 4/13       ก30915 นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ 326
33 50189   นาย ปัณณวิชญ์ นาคหาญ 4/13       ก30919 เทเบิลเทนนิส 506
34 50190   นาย ศิวกร สมพะมิตร 4/13       ก30915 นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ 326
35 50191   นาย อชิตพล โอชารส 4/13       ก30913 คณิตศาสตร์ 224
36 50192   น.ส. นิรชา บุญจันทร์ 4/13 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 งานปักและงานถัก 833
37 50193   น.ส. ภัทรศยา เรือนมูลสาย 4/13 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30925 เรารักโรงเรียน 822
38 50194   น.ส. วีรวัลย์ เทพรักษา 4/13 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30925 เรารักโรงเรียน 822
39 50195   น.ส. ศศิพิมพ์ ตาอินคำ 4/13 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 งานปักและงานถัก 833
40 50196   น.ส. อภิชญา เครือยศ 4/13 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 งานปักและงานถัก 833