โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ห้อง  12

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น/ห้อง รหัส กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 44867   นาย ณัฐนันท์ ศิริโพธิ์ 4/12            
2 47139   นาย เกียรติศักดิ์ นวลอ้าย 4/12 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30917 ท่องโลกอาเซี่ยน ม.ปลาย 429
3 47239   นาย ภาสกร วงค์ศรีใจ 4/12            
4 47271   นาย กนกพล เวียงนาค 4/12            
5 47273   นาย กิตติพล สุขจินตนาการ 4/12       ก30915 นักสิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์ 337
6 47296   น.ส. ธนพร นันตาสืบ 4/12 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 ลูกปัด รัดใจ ม.ปลาย 827
7 47298   น.ส. นภัสกรณ์ สุขแก่นจันทร์ 4/12 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ 341
8 47312   น.ส. แพรวา แผ่นคำ 4/12 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
9 47334   นาย ศุภชัย โยธาศิลารักษ์ 4/12            
10 47335   นาย ศุภวิชญ์ ใจกล้า 4/12            
11 47360   น.ส. อินประภา โนใจปิง 4/12 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30917 ท่องโลกอาเซี่ยน ม.ปลาย 429
12 47418   นาย ภูบดินทร์ สุขมาตย์ 4/12            
13 47424   นาย สหภาพ บุญสมปาน 4/12 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
14 47429   น.ส. กัลณสรณ์ ศรีวิลัย 4/12 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
15 47483   น.ส. ปรียาพร ต๊ะรังษี 4/12 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 ลูกปัด รัดใจ ม.ปลาย 827
16 47498   นาย ธนวิชญ์ เสนกัลป์ 4/12       ก30923 รักษ์ต้นไม้ 748
17 47500   นาย บุณนพพรพงศ์ วงค์เทพ 4/12            
18 47509   นาย ศุภากร มณีนันท์ 4/12            
19 47512   นาย อนันต์ไชย ไชยปัญญาเจริญ 4/12       ก30913 คณิตศาสตร์ 224
20 47551   นาย รัชชานนท์ วงศ์ฟู 4/12       ก30917 เศรษฐกิจพอเพียง 437
21 47574   น.ส. วรวรรลยา ง้าวทาสม 4/12 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 ลูกปัด รัดใจ ม.ปลาย 827
22 47582   นาย จักรพันธ์ ใจจา 4/12            
23 47589   นาย ธรณิศ นามวงค์ 4/12            
24 47599   นาย วุฒิพันธุ์ เตชะคำ 4/12       ก30921 วงโยธวาทิต 610
25 47609   น.ส. ทิตยา ปัจจะกุล 4/12 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30917 ประวัติศาสตร์ 405
26 47614   น.ส. บุราณี พรหมศร 4/12 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ 341
27 47615   น.ส. ปทิตตา ตริไตรรัตน์ 4/12 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30917 ประวัติศาสตร์ 405
28 47628   นาย กิตติศักดิ์ ข่ายแก้ว 4/12            
29 47631   นาย ณัฐชนน นารีกุล 4/12            
30 47748   นาย ธรรมสิริ หิรัญจารุวงค์ 4/12            
31 47821   น.ส. ณัฐฐิณีย์ กันทะวงค์ 4/12 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 ลูกปัด รัดใจ ม.ปลาย 827
32 47823   น.ส. อัจจิมา พนะการ 4/12            
33 50180   นาย เทพากร แก้วคำดี 4/12       ก30917 ประวัติศาสตร์ 405
34 50181   นาย ปริญญา บาริศรี 4/12            
35 50182   นาย สามัญชน สันวงศ์ตา 4/12            
36 50183   นาย สารนาถ ชัยปัญญา 4/12       ก30917 เศรษฐกิจพอเพียง 437
37 50184   น.ส. ณัฐสุดา วรรณารักษ์ 4/12 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30917 ท่องโลกอาเซี่ยน ม.ปลาย 429
38 50185   น.ส. พนิดา เทียนสัน 4/12 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 งานใบตอง 731
39 50186   น.ส. พัณณิตา วงค์ชมภู 4/12 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30917 ท่องโลกอาเซี่ยน ม.ปลาย 429
40 50187   น.ส. ภูริชญา ภูษิต 4/12 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30921 ดนตรีสากล 604