โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ห้อง  11

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น/ห้อง รหัส กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 47122   น.ส. พรลภัส แก้วประดิษฐ์ 4/11 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 คุ้มครองผู้บริโภค 723
2 47188   นาย ธันวาธร วรรณเลิศ 4/11 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 คุ้มครองผู้บริโภค 723
3 47217   น.ส. มณีจันทร์ คำแผ่นชัย 4/11 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30913 คณิตศาสตร์ 224
4 47274   นาย ชยณัฐ เมืองยิ่ง 4/11       ก30919 เทเบิลเทนนิส 506
5 47282   นาย ภูวดล สันเทพ 4/11       ก30919 เทเบิลเทนนิส 506
6 47333   นาย ศิรวิทย์ แซ่โฟ้ง 4/11       ก30919 เทเบิลเทนนิส 506
7 47352   น.ส. มุทิตา ศิริสาน 4/11 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 งานใบตอง 731
8 47359   น.ส. อัญมณี ธิปทา 4/11 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30913 คณิตศาสตร์ 224
9 47364   นาย ณราดา มิ่งเชื้อ 4/11       ก30921 ดนตรีสากล 604
10 47382   นาย เอื้อการย์ ศรีเฟย 4/11       ก30919 เทเบิลเทนนิส 506
11 47406   นาย ชยภัทธ์ หินใหญ่ 4/11 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ม.ปลาย 709
12 47411   นาย ธีรชัย กิติพัฒน์มนตรี 4/11       ก30923 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ม.ปลาย 709
13 47425   นาย สิรัญวัฒน์ เลิศปัญญานุช 4/11            
14 47461   นาย พิชญุตม์ อินจันทร์ 4/11            
15 47477   น.ส. ฑิตฐิตา ปิวศิลป์ศักดิ์ 4/11 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 ปักริบบิ้นแสนสวย 737
16 47485   น.ส. พินทุพันธุ์ หลวงชัยสินธุ์ 4/11 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 ปักริบบิ้นแสนสวย 737
17 47505   นาย รัฐศาสตร์ กุณณา 4/11 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 สิ่งประดิษฐ์จากขวดพลาสติก 342
18 47517   น.ส. กรรณิกา คำเขียว 4/11            
19 47526   น.ส. พิมพ์มาดา เอ๋ยานะ 4/11 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30927 จิตอาสา ม.ปลาย 745
20 47549   นาย ภคพล รงค์ชนะ 4/11       ก30919 เทเบิลเทนนิส 506
21 47557   นาย สันต์ติพงษ์ จันเตือม 4/11       ก30919 เทเบิลเทนนิส 506
22 47571   น.ส. ภัทรวรรณ เครือใหม่ 4/11 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 พับกระดาษญี่ปุ่น 868
23 47576   น.ส. อชิรญาณ์ เปล่งปลั่ง 4/11 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 ลูกปัด รัดใจ ม.ปลาย 827
24 47581   นาย กิตติพิชญ์ บุญเทียม 4/11            
25 47595   นาย พศุตม์ สุวรรณรอด 4/11 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 สิ่งประดิษฐ์จากขวดพลาสติก 342
26 47601   นาย สถาปณวัฒน์ ใจโต 4/11       ก30915 นักฟิสิกส์รุ่นเยาว์ ม.ปลาย 336
27 47603   น.ส. กัญญาณัฐ เขื่อนเพ็ชร 4/11 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30917 ประวัติศาสตร์ 405
28 47604   น.ส. จิตรนันท์ บรูมินเหนทร์ 4/11 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30921 นาฏยลีลา 611
29 47617   น.ส. ปวันรัตน์ อุสาทำ 4/11 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักปักษีรุ่นเยาว์ ม.ปลาย 344
30 47626   นาย กฤษกร หมูไหว 4/11            
31 47640   นาย รพีพัฒน์ เลิศพิพัฒน์กุล 4/11            
32 47658   น.ส. นุสบา ไชยมงคล 4/11 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30911 ปริศนาอักษรไขว้ 109
33 47767   น.ส. ศุภาอร สมานศรี 4/11 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30921 นาฏยลีลา 611
34 50171   นาย กรวิชญ์ ปัตถาติ 4/11       ก30923 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ม.ปลาย 709
35 50172   นาย กัมปนาท อินแถลง 4/11 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 สิ่งประดิษฐ์จากขวดพลาสติก 342
36 50173   นาย คมศาสตร์ ฟุ้งจารุพัฒน์ 4/11       ก30919 เทเบิลเทนนิส 506
37 50174   นาย จักรภัทร ทิพย์มณฑา 4/11       ก30923 Digital Art ม.ปลาย 743
38 50175   นาย ธนวินท์ สุภาอินทร์ 4/11       ก30919 เทเบิลเทนนิส 506
39 50176   น.ส. กัญญาณัฐ รุ่นแรก 4/11 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 งานใบตอง 731
40 50177   น.ส. กัญญารัตน์ รวยสูงเนิน 4/11 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30919 กรีฑา 509
41 50178   น.ส. ธณัฐชา ศักดิ์วงค์ 4/11 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 พับกระดาษญี่ปุ่น 868
42 50179   น.ส. มานิตา นาคปฐม 4/11 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30919 ลีลาศ 515