โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ห้อง  

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น/ห้อง รหัส กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 50208   น.ส. พรรณิชา ณ ลำปาง 4/16 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 ปักริบบิ้นแสนสวย 737
2 50207   นาย ภานุวัฒน์ เย็นเเก้ว 4/16            
3 50206   นาย ทรงกลด อิสระไพโรจน์ 4/16 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30917 เศรษฐกิจพอเพียง 437
4 50205   นาย ชิษนุชา ธรรมขันแข็ง 4/16 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 ลูกปัด รัดใจ ม.ปลาย 827
5 50204   น.ส. ปาริสัชชาวดี วังกาวี 4/16 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30917 มารยาทไทย 417
6 49389   นาย ตรีบดินท์ ดวงแก้วกูล 4/16            
7 49388   นาย ณภัทร พิมพิลา 4/16 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30919 เทเบิลเทนนิส 506
8 48583   นาย ธนพล แสงสุกวาว 4/16       ก30921 ดนตรีสากล 604
9 47825   นาย อดิศร สัญญะเขื่อน 4/16 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ม.ปลาย 709
10 47650   น.ส. กนกวรรณ ก๋าใจ 4/16 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30917 มารยาทไทย 417
11 47619   น.ส. พันพัสสา ฝั้นตาเกี้ยว 4/16 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
12 47585   นาย ณัฐวุฒิ ทิมาภรญ์ 4/16            
13 47567   น.ส. นันทนัช กิตติธากรณ์ 4/16 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
14 47544   นาย ธนกฤต ใจแก้วแดง 4/16            
15 47520   น.ส. ญาณกร พลโดดวรากร 4/16 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 ปักริบบิ้นแสนสวย 737
16 47508   นาย ศิวกร อินต๊ะวิชา 4/16 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30919 เทเบิลเทนนิส 506
17 47486   น.ส. พิมพ์วรรณ เรืองถนอม 4/16 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30913 คณิตศาสตร์ 224
18 47468   นาย สุกฤษฎิ์ โยปินตา 4/16 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30917 ท่องโลกอาเซี่ยน ม.ปลาย 429
19 47464   นาย พุทธรดนย์ ศิลป์ภิรมย์ 4/16 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30917 ท่องโลกอาเซี่ยน ม.ปลาย 429
20 47453   นาย ไชยวัฒน์ จรัสโชติอัมพร 4/16 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30917 ท่องโลกอาเซี่ยน ม.ปลาย 429
21 47446   น.ส. สุกัญญา พินิจวงค์ 4/16 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30917 ท่องโลกอาเซี่ยน ม.ปลาย 429
22 47444   น.ส. ศิรีเนตร มะโนกิจ 4/16 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30913 คณิตศาสตร์ 224
23 47423   นาย ศุภกิตติ์ รินทร์แก้วงาม 4/16 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30925 ร้องเพลงจีน ม.ปลาย 814
24 47422   นาย ศิโรรัตน์ สุภาแปง 4/16 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30917 เศรษฐกิจพอเพียง 437
25 47420   นาย วัชรธนิน วิ่งเร็ว 4/16 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30917 ประวัติศาสตร์ 405
26 47407   นาย ณัฐวัฒน์ เมืองมา 4/16 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30917 เศรษฐกิจพอเพียง 437
27 47391   น.ส. ชามิล พันธวงค์ 4/16 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30917 มารยาทไทย 417
28 47323   นาย พงษ์พิสุทธิ์ ตาสุวรรณ์ 4/16            
29 47304   น.ส. ปาลิดา ตาวี 4/16 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30925 Crossword Games ม.ปลาย 811
30 47294   น.ส. ณัฏฐณิชา เมืองแมะ 4/16 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30925 Crossword Games ม.ปลาย 811
31 47289   นาย อนุสรณ์ ใจคำ 4/16            
32 47285   นาย ศุภมงคล วชิรวิทยาการ 4/16            
33 47162   น.ส. ณัฐญาดา ทวีเกษมสันต์ 4/16 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30919 ลีลาศ 515
34 50203   น.ส. อาทิตยาพร บุตรศรี 4/15 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30911 ภาษาล้านนา (คำเมือง) 128
35 47820   น.ส. ณัฐธิดา เทพหินลัพ 4/15 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ 326
36 47668   น.ส. อิษฎาอร อยู่ศิลป์ 4/15 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 ปักริบบิ้นแสนสวย 737
37 47667   น.ส. ศวิตา การักษ์ 4/15 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 ปักริบบิ้นแสนสวย 737
38 47663   น.ส. พีรยา กาญจนสงฆ์ 4/15 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30911 ปริศนาอักษรไขว้ 109
39 47656   น.ส. ธณารีย์ เปรมประสิทธิ์ 4/15 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักเคมีรุ่นเยาว์ ม.ปลาย 301
40 47655   น.ส. ณิชาภัทร เครือจันต๊ะ 4/15 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักเคมีรุ่นเยาว์ ม.ปลาย 301
41 47654   น.ส. ณัฐรัตน์ วิทยาอนุรักษ์ 4/15 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30911 ปริศนาอักษรไขว้ 109
42 47649   น.ส. กนกกร อินทรชัย 4/15 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 ปักริบบิ้นแสนสวย 737
43 47643   นาย เศรษฐพงศ์ เป็นกล 4/15       ก30925 ร้องเพลงจีน ม.ปลาย 814
44 47642   นาย ศรัณย์พงศ์ ประสิทธิ์นราพันธุ์ 4/15            
45 47638   นาย ภูมินันท์ วงศ์จิโน 4/15       ก30925 ร้องเพลงจีน ม.ปลาย 814
46 47629   นาย คุณากร ไชยวรรณ์ 4/15            
47 47616   น.ส. ปริณดา คานสุวงศ์ 4/15 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
48 47575   น.ส. วิรัชชา ณัฐณสุวรรณ 4/15 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ 341
49 47566   น.ส. นันท์นภัส มาละเงิน 4/15 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ 341
50 47565   น.ส. ธวัลรัตน์ กังตระกูล 4/15 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
51 47562   น.ส. ชลิตดา ปินตา 4/15 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30911 ภาษาล้านนา (คำเมือง) 128
52 47561   น.ส. ชญามล วงศ์จา 4/15 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ 341
53 47559   น.ส. จิรัชญา วงค์คำลือ 4/15 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30911 ภาษาล้านนา (คำเมือง) 128
54 47548   นาย พัชรพงษ์ วงศ์ทอง 4/15       ก30925 ร้องเพลงจีน ม.ปลาย 814
55 47532   น.ส. ลัคนาวรรณ ชาญกระบี่ 4/15 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30917 รักนิติศาสตร์ 410
56 47530   น.ส. ยุวรินทร์ วงศ์ฟู 4/15 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 ลูกปัด รัดใจ ม.ปลาย 827
57 47521   น.ส. ธรรณพร แก้วอ่อน 4/15 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 ปักริบบิ้นแสนสวย 737
58 47518   น.ส. กัญญาวีร์ ตันใจ 4/15 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 ลูกปัด รัดใจ ม.ปลาย 827
59 47516   น.ส. กนกอร ศิริเพ็ญ 4/15 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักปักษีรุ่นเยาว์ ม.ปลาย 344
60 47515   น.ส. กชวรรณ ปัญญาบุตร 4/15 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30917 รักนิติศาสตร์ 410
61 47456   นาย ธรรศพรหม พรหมขันธ์ 4/15       ก30917 ประวัติศาสตร์ 405
62 47447   น.ส. โสพิตา สมวงค์ 4/15 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักปักษีรุ่นเยาว์ ม.ปลาย 344
63 47445   น.ส. สาวิตรี ระวังกาย 4/15 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
64 47442   น.ส. วริศรา นนท์เดชกูล 4/15 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ 326
65 47439   น.ส. ภคพร ใจละออ 4/15 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ 326
66 47434   น.ส. นภอร บุลยเลิศ 4/15 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
67 47403   น.ส. อรนลิน พรหมศร 4/15 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 ปักริบบิ้นแสนสวย 737
68 47388   น.ส. ฉัตรฑริกา ตาบุญ 4/15 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30925 ร้องเพลงจีน ม.ปลาย 814
69 47356   น.ส. สลิลทิพย์ ชูเที่ยง 4/15 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30925 ร้องเพลงจีน ม.ปลาย 814
70 47341   น.ส. ชุตินันท์ แก้วชมภู 4/15 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
71 47302   น.ส. เบญญาภา อุปอินทร์ 4/15 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30925 ร้องเพลงจีน ม.ปลาย 814
72 47276   นาย ปราปต์ ภู่จันทร์เจริญ 4/15       ก30917 ท่องโลกอาเซี่ยน ม.ปลาย 429
73 47248   น.ส. คาร่าโรส แมทธิวส์ 4/15 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 ลูกปัด รัดใจ ม.ปลาย 827
74 47246   น.ส. กุลณัฐ จงชัยสิทธิกุล 4/15 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 ลูกปัด รัดใจ ม.ปลาย 827
75 47177   น.ส. สราลัญ สุขกรณ์ 4/15 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30911 ทักษะภาษาไทย 126
76 47140   นาย จิรัฎฐ์ ดามาพงษ์ 4/15            
77 47124   น.ส. เพชรลดา โพธิ์ทอง 4/15 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30917 ท่องโลกอาเซี่ยน ม.ปลาย 429
78 47116   น.ส. ฑิตยา พลราชม 4/15 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30917 ท่องโลกอาเซี่ยน ม.ปลาย 429
79 50202   น.ส. พิชญานี บอมขุนทด 4/14 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ 326
80 50201   น.ส. ธนภรณ์ จำปาวัน 4/14 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ 341
81 50200   น.ส. กมลทิพย์ ยุติธรรม 4/14 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 คุ้มครองผู้บริโภค 723
82 50199   น.ส. วรินธร รมดี 4/14 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ 326
83 50198   น.ส. กนกพร ขุนบุญ 4/14 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
84 50197   นาย กิมชัน หลง 4/14 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 คุ้มครองผู้บริโภค 723
85 48590   น.ส. นวมิทร์ บุญจีน 4/14 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30919 ลีลาศ 515
86 48589   น.ส. ณัชชา ญาณะเหล็ก 4/14 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30911 ภาษาล้านนา (คำเมือง) 128
87 47819   น.ส. เกวลี สนมฉ่ำ 4/14 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
88 47759   น.ส. ณภัทร อร่ามเรือง 4/14 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 Digital Art ม.ปลาย 743
89 47746   นาย ณัฏฐกิตติ์ ศรเจียงคำ 4/14       ก30925 Crossword Games ม.ปลาย 811
90 47744   นาย ช่างคิด วิเชียรฉาย 4/14       ก30915 นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ 326
91 47661   น.ส. พัชราทิพย์ เวชประสิทธิ์ 4/14 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30911 ทักษะภาษาไทย 126
92 47647   น.ส. กชนิภา แลสุภา 4/14 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 ปักริบบิ้นแสนสวย 737
93 47637   นาย ภัทรดนัย ศรีอิ่นแก้ว 4/14 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30921 นาฏยลีลา 611
94 47610   น.ส. ธิญาดา อาษากุล 4/14 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 คุ้มครองผู้บริโภค 723
95 47606   น.ส. ชลดา ปินสาย 4/14 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30917 ประวัติศาสตร์ 405
96 47605   น.ส. จิรัชญา มาลัยทอง 4/14 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30917 ประวัติศาสตร์ 405
97 47597   นาย ฟีรอส ภู่สกุล 4/14       ก30923 Digital Art ม.ปลาย 743 ก30925 English corner 859      
98 47570   น.ส. ภัทธนันท์ มันปะละ 4/14 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 ลูกปัด รัดใจ ม.ปลาย 827
99 47524   น.ส. พิชชานันท์ ยุทธยง 4/14 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 ลูกปัด รัดใจ ม.ปลาย 827
100 47481   น.ส. เบญจพร นันท์ตระกูล 4/14 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30911 ทักษะภาษาไทย 126 ก30911 ทักษะภาษาไทย 126      
101 47478   น.ส. ณัฐริญานันท์ หน่อคำ 4/14 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30911 ทักษะภาษาไทย 126
102 47472   น.ส. จิรัชญา เทพนามวงศ์ 4/14 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30911 ทักษะภาษาไทย 126
103 47470   นาย อินทัช มูลลออ 4/14 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30925 เรารักโรงเรียน 822
104 47465   นาย ภัทธนันต์ ผลเทิ้ม 4/14 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30925 เรารักโรงเรียน 822
105 47451   นาย ชินวัตร สุขพี้ 4/14 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30921 วงโยธวาทิต 610
106 47396   น.ส. พรชิตา วงศ์ตั้ง 4/14 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30921 นาฏยลีลา 611
107 47376   นาย วงศกร สุคำวัง 4/14       ก30921 ดนตรีสากล 604
108 47368   นาย ทิวไม้ วงค์บุญเรือง 4/14 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30911 ภาษาล้านนา (คำเมือง) 128
109 47345   น.ส. นิชาภา วงศ์ใหญ่ 4/14 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30921 วงโยธวาทิต 610
110 47310   น.ส. เพชรรัชต์ ศรีเพชร 4/14 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
111 47223   น.ส. ศลินพร ป้อมสุข 4/14 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
112 47209   น.ส. ณิชารีย์ พรศิริ 4/14 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 Digital Art ม.ปลาย 743
113 47197   นาย อัครกานต์ พยัคฆบุตร 4/14 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 คุ้มครองผู้บริโภค 723
114 47190   นาย ปัญญพัฒน ปวงแก้ว 4/14 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 คุ้มครองผู้บริโภค 723
115 47185   นาย ธนพนธ์ ถาปาวงศ์ 4/14 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 คุ้มครองผู้บริโภค 723
116 47181   นาย กฤตนัย ปัญญากุลารักษ์ 4/14 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 คุ้มครองผู้บริโภค 723
117 47146   นาย ธีรภัทร วงค์อิน 4/14 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 ลูกปัด รัดใจ ม.ปลาย 827
118 47099   นาย ปวริศ คูณศรี 4/14 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30925 เรารักโรงเรียน 822
119 47097   นาย ธีรวีร์ ผลดี 4/14            
120 50196   น.ส. อภิชญา เครือยศ 4/13 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 งานปักและงานถัก 833
121 50195   น.ส. ศศิพิมพ์ ตาอินคำ 4/13 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 งานปักและงานถัก 833
122 50194   น.ส. วีรวัลย์ เทพรักษา 4/13 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30925 เรารักโรงเรียน 822
123 50193   น.ส. ภัทรศยา เรือนมูลสาย 4/13 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30925 เรารักโรงเรียน 822
124 50192   น.ส. นิรชา บุญจันทร์ 4/13 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 งานปักและงานถัก 833
125 50191   นาย อชิตพล โอชารส 4/13       ก30913 คณิตศาสตร์ 224
126 50190   นาย ศิวกร สมพะมิตร 4/13       ก30915 นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ 326
127 50189   นาย ปัณณวิชญ์ นาคหาญ 4/13       ก30919 เทเบิลเทนนิส 506
128 50188   นาย จุลเทพ กันทะวะ 4/13       ก30915 นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ 326
129 47827   น.ส. ขวัญชนก ทองไฝ 4/13 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30925 เรารักโรงเรียน 822
130 47761   น.ส. ประกายเพชร จิรนุวัฒน์วงค์ 4/13 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30919 เทเบิลเทนนิส 506
131 47662   น.ส. พิมพ์มาดา ท้าวไชยยา 4/13 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 ปักริบบิ้นแสนสวย 737
132 47636   นาย ปุณณภพ วิทิตธรรมคุณ 4/13            
133 47632   นาย ณัฐวรรษ กิมาคม 4/13            
134 47625   นาย กรฤทธิ์ วงศ์วารเตชะ 4/13       ก30911 ทักษะภาษาไทย 126
135 47621   น.ส. รุจจิรา ฟุ้งกิตติ 4/13 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
136 47602   นาย สิทธิชัย ขจรสิทธิกุล 4/13            
137 47592   นาย นนธวัช จันทร์เครือ 4/13            
138 47588   นาย ธนัช ก๋าอิน 4/13       ก30911 ทักษะภาษาไทย 126
139 47586   นาย ดิศพงษ์ นวลสาย 4/13       ก30915 นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ 326
140 47584   นาย ชัชวัสส์ วงศ์จุมปู 4/13            
141 47564   น.ส. ณิชา วิจรรยา 4/13 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30913 คณิตศาสตร์ 224
142 47560   น.ส. จุฬาลักษณ์ เครื่องทิพย์ 4/13 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
143 47556   นาย เศรษฐพงษ์ วงศ์ชารี 4/13       ก30913 คณิตศาสตร์ 224
144 47555   นาย ศุภวิชญ์ ชัยเมืองมูล 4/13       ก30921 ดนตรีไทยพื้นเมือง 651
145 47519   น.ส. กานต์รวี แสงจันทร์ 4/13 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30925 เรารักโรงเรียน 822
146 47513   นาย อภิวิชญ์ ปินตาแสน 4/13            
147 47511   นาย อธิวัฒน์ กันทาเงิน 4/13       ก30921 ดนตรีไทยพื้นเมือง 651
148 47496   นาย ชยานนท์ สุยะพล 4/13       ก30923 รักษ์ต้นไม้ 748
149 47436   น.ส. นันทิชา ค้าไม้ 4/13 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30919 วอลเล่ย์บอล 505
150 47433   น.ส. ธัญภัทร ปะอินทร์ 4/13 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30919 วอลเล่ย์บอล 505
151 47426   นาย หาญณรงค์ สายศรีธิ 4/13            
152 47400   น.ส. วรัทยา เรนทอน 4/13 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30913 คณิตศาสตร์ 224
153 47392   น.ส. ณัฐณิชา พงษ์นิกร 4/13 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30913 คณิตศาสตร์ 224
154 47386   น.ส. จงกลณี ชุ่มเชื้อ 4/13 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 ลูกปัด รัดใจ ม.ปลาย 827
155 47355   น.ส. ศิโรชา ใจวรรณะ 4/13 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30913 คณิตศาสตร์ 224
156 47353   น.ส. รินดารัตน์ ไชยลังกา 4/13 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30913 คณิตศาสตร์ 224
157 47284   นาย วสุธา คำอักษร 4/13            
158 47259   น.ส. บัณฑิตา สุวงษ์ 4/13 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 Digital Art ม.ปลาย 743
159 47141   นาย ชัยวัฒน์ เหล่าสุขสมบูรณ์ 4/13            
160 50187   น.ส. ภูริชญา ภูษิต 4/12 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30921 ดนตรีสากล 604
161 50186   น.ส. พัณณิตา วงค์ชมภู 4/12 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30917 ท่องโลกอาเซี่ยน ม.ปลาย 429
162 50185   น.ส. พนิดา เทียนสัน 4/12 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 งานใบตอง 731
163 50184   น.ส. ณัฐสุดา วรรณารักษ์ 4/12 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30917 ท่องโลกอาเซี่ยน ม.ปลาย 429
164 50183   นาย สารนาถ ชัยปัญญา 4/12       ก30917 เศรษฐกิจพอเพียง 437
165 50182   นาย สามัญชน สันวงศ์ตา 4/12            
166 50181   นาย ปริญญา บาริศรี 4/12            
167 50180   นาย เทพากร แก้วคำดี 4/12       ก30917 ประวัติศาสตร์ 405
168 47823   น.ส. อัจจิมา พนะการ 4/12            
169 47821   น.ส. ณัฐฐิณีย์ กันทะวงค์ 4/12 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 ลูกปัด รัดใจ ม.ปลาย 827
170 47748   นาย ธรรมสิริ หิรัญจารุวงค์ 4/12            
171 47631   นาย ณัฐชนน นารีกุล 4/12            
172 47628   นาย กิตติศักดิ์ ข่ายแก้ว 4/12            
173 47615   น.ส. ปทิตตา ตริไตรรัตน์ 4/12 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30917 ประวัติศาสตร์ 405
174 47614   น.ส. บุราณี พรหมศร 4/12 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ 341
175 47609   น.ส. ทิตยา ปัจจะกุล 4/12 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30917 ประวัติศาสตร์ 405
176 47599   นาย วุฒิพันธุ์ เตชะคำ 4/12       ก30921 วงโยธวาทิต 610
177 47589   นาย ธรณิศ นามวงค์ 4/12            
178 47582   นาย จักรพันธ์ ใจจา 4/12            
179 47574   น.ส. วรวรรลยา ง้าวทาสม 4/12 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 ลูกปัด รัดใจ ม.ปลาย 827
180 47551   นาย รัชชานนท์ วงศ์ฟู 4/12       ก30917 เศรษฐกิจพอเพียง 437
181 47512   นาย อนันต์ไชย ไชยปัญญาเจริญ 4/12       ก30913 คณิตศาสตร์ 224
182 47509   นาย ศุภากร มณีนันท์ 4/12            
183 47500   นาย บุณนพพรพงศ์ วงค์เทพ 4/12            
184 47498   นาย ธนวิชญ์ เสนกัลป์ 4/12       ก30923 รักษ์ต้นไม้ 748
185 47483   น.ส. ปรียาพร ต๊ะรังษี 4/12 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 ลูกปัด รัดใจ ม.ปลาย 827
186 47429   น.ส. กัลณสรณ์ ศรีวิลัย 4/12 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
187 47424   นาย สหภาพ บุญสมปาน 4/12 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
188 47418   นาย ภูบดินทร์ สุขมาตย์ 4/12            
189 47360   น.ส. อินประภา โนใจปิง 4/12 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30917 ท่องโลกอาเซี่ยน ม.ปลาย 429
190 47335   นาย ศุภวิชญ์ ใจกล้า 4/12            
191 47334   นาย ศุภชัย โยธาศิลารักษ์ 4/12            
192 47312   น.ส. แพรวา แผ่นคำ 4/12 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
193 47298   น.ส. นภัสกรณ์ สุขแก่นจันทร์ 4/12 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ 341
194 47296   น.ส. ธนพร นันตาสืบ 4/12 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 ลูกปัด รัดใจ ม.ปลาย 827
195 47273   นาย กิตติพล สุขจินตนาการ 4/12       ก30915 นักสิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์ 337
196 47271   นาย กนกพล เวียงนาค 4/12            
197 47239   นาย ภาสกร วงค์ศรีใจ 4/12            
198 47139   นาย เกียรติศักดิ์ นวลอ้าย 4/12 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30917 ท่องโลกอาเซี่ยน ม.ปลาย 429
199 44867   นาย ณัฐนันท์ ศิริโพธิ์ 4/12            
200 50179   น.ส. มานิตา นาคปฐม 4/11 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30919 ลีลาศ 515
201 50178   น.ส. ธณัฐชา ศักดิ์วงค์ 4/11 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 พับกระดาษญี่ปุ่น 868
202 50177   น.ส. กัญญารัตน์ รวยสูงเนิน 4/11 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30919 กรีฑา 509
203 50176   น.ส. กัญญาณัฐ รุ่นแรก 4/11 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 งานใบตอง 731
204 50175   นาย ธนวินท์ สุภาอินทร์ 4/11       ก30919 เทเบิลเทนนิส 506
205 50174   นาย จักรภัทร ทิพย์มณฑา 4/11       ก30923 Digital Art ม.ปลาย 743
206 50173   นาย คมศาสตร์ ฟุ้งจารุพัฒน์ 4/11       ก30919 เทเบิลเทนนิส 506
207 50172   นาย กัมปนาท อินแถลง 4/11 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 สิ่งประดิษฐ์จากขวดพลาสติก 342
208 50171   นาย กรวิชญ์ ปัตถาติ 4/11       ก30923 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ม.ปลาย 709
209 47767   น.ส. ศุภาอร สมานศรี 4/11 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30921 นาฏยลีลา 611
210 47658   น.ส. นุสบา ไชยมงคล 4/11 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30911 ปริศนาอักษรไขว้ 109
211 47640   นาย รพีพัฒน์ เลิศพิพัฒน์กุล 4/11            
212 47626   นาย กฤษกร หมูไหว 4/11            
213 47617   น.ส. ปวันรัตน์ อุสาทำ 4/11 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักปักษีรุ่นเยาว์ ม.ปลาย 344
214 47604   น.ส. จิตรนันท์ บรูมินเหนทร์ 4/11 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30921 นาฏยลีลา 611
215 47603   น.ส. กัญญาณัฐ เขื่อนเพ็ชร 4/11 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30917 ประวัติศาสตร์ 405
216 47601   นาย สถาปณวัฒน์ ใจโต 4/11       ก30915 นักฟิสิกส์รุ่นเยาว์ ม.ปลาย 336
217 47595   นาย พศุตม์ สุวรรณรอด 4/11 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 สิ่งประดิษฐ์จากขวดพลาสติก 342
218 47581   นาย กิตติพิชญ์ บุญเทียม 4/11            
219 47576   น.ส. อชิรญาณ์ เปล่งปลั่ง 4/11 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 ลูกปัด รัดใจ ม.ปลาย 827
220 47571   น.ส. ภัทรวรรณ เครือใหม่ 4/11 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 พับกระดาษญี่ปุ่น 868
221 47557   นาย สันต์ติพงษ์ จันเตือม 4/11       ก30919 เทเบิลเทนนิส 506
222 47549   นาย ภคพล รงค์ชนะ 4/11       ก30919 เทเบิลเทนนิส 506
223 47526   น.ส. พิมพ์มาดา เอ๋ยานะ 4/11 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30927 จิตอาสา ม.ปลาย 745
224 47517   น.ส. กรรณิกา คำเขียว 4/11            
225 47505   นาย รัฐศาสตร์ กุณณา 4/11 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 สิ่งประดิษฐ์จากขวดพลาสติก 342
226 47485   น.ส. พินทุพันธุ์ หลวงชัยสินธุ์ 4/11 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 ปักริบบิ้นแสนสวย 737
227 47477   น.ส. ฑิตฐิตา ปิวศิลป์ศักดิ์ 4/11 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 ปักริบบิ้นแสนสวย 737
228 47461   นาย พิชญุตม์ อินจันทร์ 4/11            
229 47425   นาย สิรัญวัฒน์ เลิศปัญญานุช 4/11            
230 47411   นาย ธีรชัย กิติพัฒน์มนตรี 4/11       ก30923 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ม.ปลาย 709
231 47406   นาย ชยภัทธ์ หินใหญ่ 4/11 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ม.ปลาย 709
232 47382   นาย เอื้อการย์ ศรีเฟย 4/11       ก30919 เทเบิลเทนนิส 506
233 47364   นาย ณราดา มิ่งเชื้อ 4/11       ก30921 ดนตรีสากล 604
234 47359   น.ส. อัญมณี ธิปทา 4/11 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30913 คณิตศาสตร์ 224
235 47352   น.ส. มุทิตา ศิริสาน 4/11 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 งานใบตอง 731
236 47333   นาย ศิรวิทย์ แซ่โฟ้ง 4/11       ก30919 เทเบิลเทนนิส 506
237 47282   นาย ภูวดล สันเทพ 4/11       ก30919 เทเบิลเทนนิส 506
238 47274   นาย ชยณัฐ เมืองยิ่ง 4/11       ก30919 เทเบิลเทนนิส 506
239 47217   น.ส. มณีจันทร์ คำแผ่นชัย 4/11 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30913 คณิตศาสตร์ 224
240 47188   นาย ธันวาธร วรรณเลิศ 4/11 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 คุ้มครองผู้บริโภค 723
241 47122   น.ส. พรลภัส แก้วประดิษฐ์ 4/11 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 คุ้มครองผู้บริโภค 723
242 47766   น.ส. วรินรำไพ หรั่งแร่ 4/10 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30925 Crossword Games ม.ปลาย 811
243 47764   น.ส. ภัทราวดี เตชะสกุลมาศ 4/10 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30925 Crossword Games ม.ปลาย 811
244 47758   น.ส. ณครักษ์ อุทัยไกรรักษ์ 4/10 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30925 Crossword Games ม.ปลาย 811
245 47757   น.ส. แชนน่อน แม็คเพอร์สัน 4/10 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30925 Crossword Games ม.ปลาย 811
246 47749   นาย นพรุจ ตันนุกิจ 4/10       ก30919 กรีฑา 509
247 47703   น.ส. อรจิรา ถิ่นหลวง 4/10 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30917 รักนิติศาสตร์ 410
248 47701   น.ส. สิปาง เจียรจินดา 4/10 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30911 ปริศนาอักษรไขว้ 109
249 47528   น.ส. ภูริชกานต์ อ๊อดทรัพย์ 4/10 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30927 จิตอาสา ม.ปลาย 745
250 47471   น.ส. จิดาภา มั่นสุวรรณ 4/10 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 งานปักและงานถัก 833
251 47399   น.ส. รุ่งณิชา สุนทร 4/10 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักสิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์ 337
252 47390   น.ส. ชัญญานุช ไกลถิ่น 4/10 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 งานปักและงานถัก 833
253 47389   น.ส. ชนิสรา จองสุ 4/10 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30925 Crossword Games ม.ปลาย 811
254 47387   น.ส. จุฑามาศ คำน้ำนอง 4/10 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
255 47269   น.ส. วิรัชฏาภรณ์ เชื้อทอง 4/10 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30925 Crossword Games ม.ปลาย 811
256 47267   น.ส. พิมพ์มาดา วังสมบัติ 4/10 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30913 A Math 232
257 47264   น.ส. ไปรยา ปิติวรนันท์ 4/10 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
258 47262   น.ส. ปารณีย์ มหาวรรณ 4/10 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 Digital Art ม.ปลาย 743
259 47261   น.ส. ปัทมรัตน์ กำลังว่อง 4/10 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30919 วอลเล่ย์บอล 505
260 47260   น.ส. ปณิตา ดอนเมือง 4/10 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักสัตววิทยารุ่นเยาว์ ม.ปลาย 306
261 47258   น.ส. นภัสสร ไชยสมบัติ 4/10 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30925 Crossword Games ม.ปลาย 811
262 47257   น.ส. นพราภรณ์ คำเสน 4/10 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
263 47251   น.ส. ชนนิกานต์ ฉัตรแก้ว 4/10 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30925 Crossword Games ม.ปลาย 811
264 47247   น.ส. ขวัญชนก ผาดไธสง 4/10 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30925 Crossword Games ม.ปลาย 811
265 47245   น.ส. กฤติมา ศิริปัญญา 4/10 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักสัตววิทยารุ่นเยาว์ ม.ปลาย 306
266 47241   นาย วริทธิ์ กองฟู 4/10 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักกีฏวิทยารุ่นเยาว์ ม.ปลาย 345
267 47238   นาย ภัทร ทานิล 4/10 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 คุ้มครองผู้บริโภค 723
268 47235   นาย ปภาวิชญ์ ประเสริฐกุล 4/10 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30925 เรารักโรงเรียน 822
269 47234   นาย ปพน นที 4/10 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักกีฏวิทยารุ่นเยาว์ ม.ปลาย 345
270 47233   นาย นิติภูมิ เก่งการจับ 4/10 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30925 เรารักโรงเรียน 822
271 47228   นาย ณฐกร ธิยาว 4/10 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30925 เรารักโรงเรียน 822
272 47225   น.ส. อัจฉรียา วงค์นัน 4/10 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
273 47224   น.ส. อนัญญา อุตจันทร์ 4/10 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30925 Crossword Games ม.ปลาย 811
274 47207   น.ส. ณัฐชนัน ดวงขจร 4/10 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักสิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์ 337
275 47199   น.ส. กัญจน์ ขันติโชติ 4/10 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30925 Crossword Games ม.ปลาย 811
276 47194   นาย ศุภกร โชติรัตนเดชเดโช 4/10 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักฟิสิกส์รุ่นเยาว์ ม.ปลาย 336
277 47186   นาย ธนภัทร ยะย่าเป้า 4/10 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30917 ท่องโลกอาเซี่ยน ม.ปลาย 429
278 47133   น.ส. อภิชญา วิวัฒน์รังสรรค์ 4/10 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
279 47131   น.ส. ศุภิสรา ปัญดิษฐ์ 4/10 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30925 Crossword Games ม.ปลาย 811
280 47129   น.ส. ศิรินันท์ ทนันชัย 4/10 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30925 Crossword Games ม.ปลาย 811
281 47123   น.ส. พีรดา โรจนไพฑูรย์ 4/10 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ 341
282 47118   น.ส. ตรีสุคนธ์ ยะย่าเป้า 4/10 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ 341
283 47101   นาย ภาคภูมิ สันคม 4/10 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักฟิสิกส์รุ่นเยาว์ ม.ปลาย 336
284 47100   นาย ภัทรนนท์ เดชนันทรัตน์ 4/10 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักฟิสิกส์รุ่นเยาว์ ม.ปลาย 336
285 47096   นาย ธีรภัทร พวงสุวรรณ 4/10 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักฟิสิกส์รุ่นเยาว์ ม.ปลาย 336
286 47095   นาย ณัฐภัทร์ ใจดี 4/10 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักฟิสิกส์รุ่นเยาว์ ม.ปลาย 336
287 46397   น.ส. พิชญ์ดา แก้วประเทศ 4/10 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30913 A Math 232
288 50170   น.ส. รัตน์สุดา เตชะวงศ์ 4/9 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
289 50169   น.ส. ฟาติมา มุงเมือง 4/9            
290 50168   น.ส. พิมพ์วรีย์ ลัมมะวิไชย 4/9 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
291 50167   น.ส. พิมพกานต์ ไชยวังราษฎร์ 4/9 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
292 50166   น.ส. นภาพร ถาคุณ 4/9 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
293 50165   น.ส. กุลนาถ สลีวงศ์ 4/9 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
294 50164   น.ส. กัญญณัช กลิ่นเดช 4/9 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
295 50163   นาย ภาคิณ คูณทวี 4/9       ก30913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
296 50162   นาย ธนัช ผัดอิ่นแก้ว 4/9       ก30913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
297 50161   นาย ชิติภัทธ์ ตาใจ 4/9       ก30913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
298 50160   นาย กฤษนัส วงค์อ๊อด 4/9       ก30913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
299 50159   นาย กรฤทธิ์ ปั้นนพศรี 4/9       ก30913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
300 47745   นาย ณฐกร ธรรมลักษมี 4/9       ก30913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
301 47696   น.ส. พิมพ์มาดา ศรีคำวัง 4/9 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
302 47692   น.ส. ณัฏฐณิชา สิทธิ 4/9 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
303 47676   นาย นพวิทย์ พุทธันบุตร 4/9            
304 47674   นาย ธนวัฒน์ วรรณารักษ์ 4/9 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
305 47669   นาย จีรภัทร เขียวปิง 4/9 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
306 47536   น.ส. อุรวดี ดอนกิจภัย 4/9       ก30913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
307 47484   น.ส. พราวชมพู ดอนสมพงษ์ 4/9 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
308 47377   นาย วิชญ์พล จันสด 4/9       ก30913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
309 47268   น.ส. ภัทรภร กันทวงศ์ 4/9 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
310 47265   น.ส. พลอยไพลิน อินต๊ะคำเครือ 4/9 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
311 47256   น.ส. ธนพร แก้ววิมล 4/9 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
312 47174   น.ส. วิรัญพัชร หน้านวล 4/9 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
313 47163   น.ส. ณัฐธิดา เสรีกุลวิเวทย์ 4/9 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
314 47142   นาย ณฐภัทร สูงงาม 4/9       ก30913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
315 47136   นาย กฤษฎาวุธ โอภาสเสถียร 4/9            
316 47128   น.ส. ศตพร คำใจ 4/9 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
317 47103   นาย วิชญ์ภาส จันสด 4/9       ก30913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
318 50158   น.ส. ชญานิษฐ์ จันทาพูน 4/8 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
319 50157   นาย ไตรรัตน์ ก่อพานิชกุล 4/8            
320 47768   น.ส. ศุภิสรา จรัสเรืองแสง 4/8 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 Smart Science (รับเฉพาะนักเรียน Smart Science ม.ปลาย) 311
321 47754   น.ส. ชญาพัฒน์ พนมเกียรติศักดิ์ 4/8 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
322 47740   น.ส. ฮูดา อุมา 4/8 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
323 47737   น.ส. สิริญาดา แสงศิวาพร 4/8 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
324 47736   น.ส. วิภาวี เถียรหนู 4/8 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
325 47735   น.ส. ยลรดี วงศ์เงิน 4/8 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
326 47734   น.ส. ภูริชญา ไชยรุ่งเรือง 4/8 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
327 47730   น.ส. ปัณณธร เต็งศิริวัฒนานนท์ 4/8 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
328 47729   น.ส. ปธานิน พลอยสุกใส 4/8 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
329 47725   น.ส. นฐนนท์ เติมขจรกิจ 4/8 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
330 47724   น.ส. เธียราณัฐ ปิติจะ 4/8 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
331 47723   น.ส. ธัญพิชชา สายสร 4/8 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
332 47722   น.ส. ณิศา อุทิศชลานนท์ 4/8 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
333 47721   น.ส. ณัฐริกา พรรจาศิริ 4/8 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
334 47718   น.ส. จินดาภา รื่นเริง 4/8 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
335 47717   น.ส. กัญญาณัฐ สุวรรณเทพ 4/8 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
336 47715   นาย ศุภวิชญ์ ขันธิกุล 4/8 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
337 47714   นาย วรพล ฝั้นเต็ม 4/8 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
338 47712   นาย ภัสกร ผาสุข 4/8 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
339 47708   นาย นันทิพัฒน์ บุญรัตน์ 4/8 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
340 47705   นาย ชญานนท์ จันทร์ขำ 4/8 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
341 47698   น.ส. ภัทรภร แรงสิงห์ 4/8 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30925 Crossword Games ม.ปลาย 811
342 47694   น.ส. นรวีร์ กีรติการกุล 4/8       ก30925 ภาษาเยอรมัน 825
343 47686   นาย ศิววิชญ์ คงปัญญา 4/8 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
344 47677   นาย พงศ์กฤต คชาปัญญา 4/8 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
345 47242   นาย วันพิชิต ธรรมบัวชา 4/8 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
346 47236   นาย ปาติโมกข์ กาทอง 4/8 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
347 47111   น.ส. กันต์กนิษฐ์ มานันตา 4/8 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
348 50156   น.ส. กัลยกรณ์ เต็งจงดี 4/7            
349 50155   นาย ภานรินทร์ นันทะสิงห์ 4/7            
350 50154   นาย ปภัส ชินเชษฐ์ 4/7            
351 50153   นาย เจียระไน ชาวส้าน 4/7 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 คอมพิวเตอร์ ม.ปลาย รับเฉพาะ ม.4/7 716
352 47770   น.ส. อาทิมา แก้วจำรัส 4/7 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 คอมพิวเตอร์ ม.ปลาย รับเฉพาะ ม.4/7 716
353 47765   น.ส. ภูพิงค์ สารีพันธ์ 4/7 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 คอมพิวเตอร์ ม.ปลาย รับเฉพาะ ม.4/7 716
354 47760   น.ส. บัณฑิตา ความหมั่น 4/7 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
355 47742   นาย เขมณัติฑ์ คันธศักดิ์ศิริ 4/7 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 คอมพิวเตอร์ ม.ปลาย รับเฉพาะ ม.4/7 716
356 47716   นาย อรรณพ อ่อนน้อม 4/7 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 คอมพิวเตอร์ ม.ปลาย รับเฉพาะ ม.4/7 716
357 47713   นาย รชนนท์ ปัญญาพี่ 4/7 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 คอมพิวเตอร์ ม.ปลาย รับเฉพาะ ม.4/7 716
358 47710   นาย นิพัทธ์ ธรรมสิทธิ์ 4/7 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 คอมพิวเตอร์ ม.ปลาย รับเฉพาะ ม.4/7 716
359 47699   น.ส. ภานิภัค โท๊ะนาบุตร 4/7 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 คอมพิวเตอร์ ม.ปลาย รับเฉพาะ ม.4/7 716
360 47596   นาย พิมธนกิจ กันทะตั๋น 4/7 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 คอมพิวเตอร์ ม.ปลาย รับเฉพาะ ม.4/7 716
361 47591   นาย นนทพัทธ์ ตุลสุข 4/7       ก30923 คอมพิวเตอร์ ม.ปลาย รับเฉพาะ ม.4/7 716
362 47554   นาย วีรภัทร ไชยรุ่งเรือง 4/7       ก30923 คอมพิวเตอร์ ม.ปลาย รับเฉพาะ ม.4/7 716
363 47552   นาย เรืองฤทธิ์ ปิยะโสภา 4/7 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 คอมพิวเตอร์ ม.ปลาย รับเฉพาะ ม.4/7 716
364 47550   นาย ภานุวิชญ์ เนาวรัตน์ 4/7       ก30923 คอมพิวเตอร์ ม.ปลาย รับเฉพาะ ม.4/7 716
365 47431   น.ส. ณัชชา กระจ่างฉาย 4/7 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 คอมพิวเตอร์ ม.ปลาย รับเฉพาะ ม.4/7 716
366 47408   นาย ทวิภพ เรือนแก้ว 4/7       ก30923 คอมพิวเตอร์ ม.ปลาย รับเฉพาะ ม.4/7 716
367 47405   นาย กฤตภาส ปิงฟอง 4/7       ก30923 คอมพิวเตอร์ ม.ปลาย รับเฉพาะ ม.4/7 716
368 47379   นาย สมเกียรติ ธีรพงศ์กุล 4/7       ก30923 คอมพิวเตอร์ ม.ปลาย รับเฉพาะ ม.4/7 716
369 47277   นาย พลัฎฐ์ กันใจ 4/7       ก30923 คอมพิวเตอร์ ม.ปลาย รับเฉพาะ ม.4/7 716
370 47220   น.ส. ภัณฑิรา มณีจันทรา 4/7 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 คอมพิวเตอร์ ม.ปลาย รับเฉพาะ ม.4/7 716
371 47195   นาย สิทธินนท์ ถาน้อย 4/7 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 คอมพิวเตอร์ ม.ปลาย รับเฉพาะ ม.4/7 716
372 47183   นาย ณัทกฤช สีหล้า 4/7 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 คอมพิวเตอร์ ม.ปลาย รับเฉพาะ ม.4/7 716
373 47152   นาย ศักดิ์นันท์ เทวนา 4/7       ก30923 คอมพิวเตอร์ ม.ปลาย รับเฉพาะ ม.4/7 716
374 47144   นาย ทวิภาค รักใหม่ 4/7       ก30923 คอมพิวเตอร์ ม.ปลาย รับเฉพาะ ม.4/7 716
375 47135   น.ส. อิชยา ทิมเมือง 4/7 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 คอมพิวเตอร์ ม.ปลาย รับเฉพาะ ม.4/7 716
376 47115   น.ส. ชัญญาพร แตงเลี่ยน 4/7 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 คอมพิวเตอร์ ม.ปลาย รับเฉพาะ ม.4/7 716
377 47104   นาย เศรษฐ์ ดาบุตร 4/7            
378 50152   น.ส. อัญธิยา เปี้ยสืบ 4/6 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
379 50151   น.ส. อรปรียา วงค์ชมภู 4/6 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30925 Crossword Games ม.ปลาย 811
380 50150   น.ส. มุกวรินทร์ สุขสันต์ 4/6 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30921 Meeting Art รับเฉพาะนักเรียนความสามารถพิเศษด้านศิลปะ 655
381 50149   น.ส. ภคมน เเซ่ตัน 4/6 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30925 Happy English ม.ปลาย 835
382 50148   น.ส. บัณฑิตา ดิษฐ์พันธ์ 4/6 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
383 50147   น.ส. ถิรายุ นันตระกูล 4/6 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30921 Meeting Art รับเฉพาะนักเรียนความสามารถพิเศษด้านศิลปะ 655
384 50146   น.ส. ณัฐธิดา วงศ์สุวรรณ 4/6 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30925 Happy English ม.ปลาย 835
385 50145   น.ส. ณัฏฐพัชร์ พงค์ยะ 4/6 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30925 ร้องเพลงจีน ม.ปลาย 814
386 50144   น.ส. ญาณิศา อินตา 4/6 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30925 Crossword Games ม.ปลาย 811
387 50143   น.ส. กนกวรรณ์ จันทร์สืบ 4/6 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30925 Crossword Games ม.ปลาย 811
388 50142   นาย ธนกร ตรียกูล 4/6       ก30921 ดนตรีไทยพื้นเมือง 651
389 47818   น.ส. ภัทรนันท์ เขื่อนแก้ว 4/6 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
390 47817   น.ส. พิชญาภา ปาวงค์ 4/6 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
391 47762   น.ส. พัชรกมล กองเงิน 4/6 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30917 มารยาทไทย 417
392 47700   น.ส. ภาวิดา ปาละจาเร 4/6 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 ปักริบบิ้นแสนสวย 737
393 47623   น.ส. เอกรวี เณรแย้ม 4/6 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
394 47510   นาย สรภัส เกียรติประชา 4/6            
395 47504   นาย ยุทธภรณ์ โฉมเมืองปัก 4/6 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 Digital Art ม.ปลาย 743
396 47489   น.ส. รุ่งทิวา คำเหล็ก 4/6 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 ลูกปัด รัดใจ ม.ปลาย 827
397 47487   น.ส. แพรพลอย กันทะวงค์ 4/6 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30911 ทักษะภาษาไทย 126
398 47475   น.ส. ฐิตาพร สุยะสืบ 4/6 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 Selected Topic สร้างสุข 316
399 47394   น.ส. นริศรา ดวงไชย 4/6 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
400 47342   น.ส. ณัญธิดา ชัยรุ่งเรือง 4/6 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
401 47313   น.ส. ภัทรจาริน อิ่นแก้ว 4/6 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 งานปักและงานถัก 833
402 47306   น.ส. ปิ่ลจารุพักตร์ ปาโกวงค์ 4/6 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
403 47305   น.ส. ปิยธิดา มะโนธรรม 4/6 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
404 47297   น.ส. ธิดารัตน์ วรรณรังศรี 4/6 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 ลูกปัด รัดใจ ม.ปลาย 827
405 47263   น.ส. ปุณณดา ไทรตระกูล 4/6 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30925 ร้องเพลงจีน ม.ปลาย 814
406 47222   น.ส. รวิสรา ยอดคำ 4/6 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
407 47200   น.ส. ณัชมาศย์ เลิศหิรัญปริยกร 4/6 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30921 นาฏยลีลา 611
408 47184   นาย ทินพัทธ ศิริณัฏสมบูรณ์ 4/6       ก30917 ท่องโลกอาเซี่ยน ม.ปลาย 429
409 47178   น.ส. สุทธิ์หทัย เครือสาร 4/6 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
410 47176   น.ส. ศิรดา พึ่งไทยเจริญ 4/6 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักสัตววิทยารุ่นเยาว์ ม.ปลาย 306
411 47167   น.ส. นิชาภา วิเลปนานนท์ 4/6 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
412 47160   น.ส. โชติกา ไชยานนท์ 4/6 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30921 Meeting Art รับเฉพาะนักเรียนความสามารถพิเศษด้านศิลปะ 655
413 47157   น.ส. จิดาภา ไชยวงค์ษา 4/6 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
414 47134   น.ส. อัจฉริยา ทะวะละ 4/6 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
415 47132   น.ส. หฤศิภัท เชื้อเดิม 4/6 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30925 Crossword Games ม.ปลาย 811
416 47130   น.ส. ศุภาพิชญ์ มูลครบุรี 4/6 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
417 47094   นาย ณัชพงศ์ เมืองมูล 4/6       ก30917 ท่องโลกอาเซี่ยน ม.ปลาย 429
418 50141   น.ส. สิริกัญญา ปันแกว่น 4/5 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักเคมีรุ่นเยาว์ ม.ปลาย 301
419 50140   น.ส. ลิปิการ์ องค์การ 4/5 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ 341
420 50139   น.ส. ระพีพัฒน์ ชาวนา 4/5 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักปักษีรุ่นเยาว์ ม.ปลาย 344
421 50138   น.ส. รสกร สีแตง 4/5 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักปักษีรุ่นเยาว์ ม.ปลาย 344
422 50137   น.ส. ฟาริดา วงษ์ชาลี 4/5 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักเคมีรุ่นเยาว์ ม.ปลาย 301
423 50136   น.ส. พิมพิสุทธิ์ วงค์ไชย 4/5 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30917 รักนิติศาสตร์ 410
424 50135   น.ส. นุชรินทร์ ใจเสาร์ 4/5 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักปักษีรุ่นเยาว์ ม.ปลาย 344
425 50134   น.ส. นิศารัตน์ แก้วเรือน 4/5 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักปักษีรุ่นเยาว์ ม.ปลาย 344
426 50133   น.ส. ณัฐนิชา สุภาสืบ 4/5 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30913 A Math 232
427 50132   น.ส. ญาณิศา ลาดปาละ 4/5 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักปักษีรุ่นเยาว์ ม.ปลาย 344
428 50131   นาย ศิววัฒณ์ แสงวิเชียร 4/5       ก30923 ช่างอุตสาหกรรม 734
429 50130   นาย วรปรัชญ์ วัฒนาโฆษิต 4/5       ก30923 ช่างอุตสาหกรรม 734
430 50129   นาย พันธกานต์ ศิลา 4/5       ก30919 กรีฑา 509
431 47824   นาย ปัณณวัฒน์ ศรีชัยตัน 4/5       ก30919 กรีฑา 509
432 47755   น.ส. ชนัญชิดา ถาแก้ว 4/5 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30911 ทักษะภาษาไทย 126
433 47753   น.ส. กันติชา คิดอ่าน 4/5 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30911 ทักษะภาษาไทย 126
434 47660   น.ส. พรรษา เทือกไชยคำ 4/5 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30911 ปริศนาอักษรไขว้ 109
435 47659   น.ส. ประภาพร สระทองจันทร์ 4/5 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักสิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์ 337
436 47651   น.ส. ณภัทร เล็กสุวรรณ 4/5 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักสัตววิทยารุ่นเยาว์ ม.ปลาย 306
437 47578   น.ส. อโรชา ฟูใจ 4/5 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
438 47594   นาย ปิยะพันธ์ พุทธิมา 4/5 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 ช่างอุตสาหกรรม 734
439 47577   น.ส. อธิชา ยมชัยภูมิ 4/5 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักสิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์ 337
440 47563   น.ส. ณัฐิดา อินต๊ะเครือ 4/5 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักสิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์ 337
441 47547   นาย นพพล นันเปียง 4/5       ก30923 ช่างอุตสาหกรรม 734
442 47409   นาย ธนนท์ สุขรัตน์ 4/5       ก30923 ช่างอุตสาหกรรม 734
443 47354   น.ส. วรัมพร บุญไทย 4/5 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30911 ทักษะภาษาไทย 126
444 47346   น.ส. บุณยานุช อุ่นม่อน 4/5 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30911 ปริศนาอักษรไขว้ 109
445 47301   น.ส. เบญจวรรณ ชมภูเทพา 4/5 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ 341
446 47288   นาย เสฏฐวุฒิ ภักดีเจริญ 4/5       ก30915 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ 341
447 47229   นาย ธนดล ขัดทุ่งฝาย 4/5 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30919 กรีฑา 509
448 47216   น.ส. พรกนก เสมอวงษ์ 4/5 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 งานใบตอง 731
449 47202   น.ส. เขมิกา มีแก้ว 4/5 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 Digital Art ม.ปลาย 743
450 47198   นาย ไอสิวัส โทธรัตน์ 4/5 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 Digital Art ม.ปลาย 743
451 47187   นาย ธนัช มะณีวรรณ 4/5 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
452 47171   น.ส. ภณิดา โตปินใจ 4/5 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ 341
453 47168   น.ส. ปาริชาต ชัยณรงค์ 4/5 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
454 47166   น.ส. นวพร วารินทร์ 4/5 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
455 47165   น.ส. ณิชา มณีกาญจน์ 4/5 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
456 47154   นาย อัครวิทย์ นาคพานิช 4/5       ก30919 ลีลาศ 515
457 47138   นาย กัญจน์ ประเสริฐกุล 4/5 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
458 47127   น.ส. รวิปรียา อานุภาพยรรยง 4/5 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักสัตววิทยารุ่นเยาว์ ม.ปลาย 306
459 47121   น.ส. พรพิชญา ยศตื้อ 4/5 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักสัตววิทยารุ่นเยาว์ ม.ปลาย 306
460 47110   น.ส. กฤตลักษณ์ บุญเรือง 4/5 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30911 ทักษะภาษาไทย 126
461 47109   นาย อรรณพ รุ่งเรือง 4/5 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักกีฏวิทยารุ่นเยาว์ ม.ปลาย 345
462 47102   นาย ยศกร แสนจิตร์ 4/5 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักกีฏวิทยารุ่นเยาว์ ม.ปลาย 345
463 50128   น.ส. อภิชญา ชมภูจันทร์ 4/4 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30913 คณิตศาสตร์ 224
464 50127   น.ส. พิมพกานต์ สายอุปราช 4/4 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30913 คณิตศาสตร์ 224
465 50126   น.ส. จตุรพร จอมจันทร์ 4/4 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักสัตววิทยารุ่นเยาว์ ม.ปลาย 306
466 47826   นาย จิรภัทร ผาบไชย 4/4 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30913 คณิตศาสตร์ 224
467 47664   น.ส. ภัทรภรณ์ ธัญธราดล 4/4 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30919 วอลเล่ย์บอล 505
468 47652   น.ส. ณัชชา จันทร์ทอง 4/4 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
469 47644   นาย สิรวิชญ์ พุทธวงค์ 4/4 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30913 คณิตศาสตร์ 224
470 47620   น.ส. พีรณัฐ วงศ์เมือง 4/4 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30921 Meeting Art รับเฉพาะนักเรียนความสามารถพิเศษด้านศิลปะ 655
471 47600   นาย ศรัณย์ภัทร อัครสิรภัทร 4/4 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30913 คณิตศาสตร์ 224
472 47579   น.ส. อาภากร ธีระวุฒิพร 4/4 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
473 47534   น.ส. ศุภรดา แสงปวง 4/4 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30921 นาฏยลีลา 611
474 47529   น.ส. มาติกา ปีบ้านใหม่ 4/4 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30911 พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6 103
475 47479   น.ส. ธิษณามดี ตันเรืองชาติ 4/4 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30911 ทักษะภาษาไทย 126
476 47462   นาย พีรภัทร โนตาปิง 4/4       ก30913 A Math 232
477 47440   น.ส. ลอร่า เมย์ ไนแมน 4/4 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 งานปักและงานถัก 833
478 47435   น.ส. นันทิชา เมืองพันธ์ 4/4 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 งานปักและงานถัก 833
479 47427   น.ส. กรรณิการ์ วงค์ใหม่ 4/4 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ 326
480 47404   น.ส. อุษณีย์ แก้วกิ่ง 4/4 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30913 คณิตศาสตร์ 224
481 47401   น.ส. วริศรา วงค์ธิดา 4/4 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30917 สังคม 415
482 47363   นาย จิรทิปต์ ก๋ามะกูล 4/4       ก30923 งานปักและงานถัก 833
483 47339   น.ส. กมลวรรณ หวั่นท๊อก 4/4 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30913 คณิตศาสตร์ 224
484 47338   น.ส. กมลรัตน์ สุขสภา 4/4 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30913 คณิตศาสตร์ 224
485 47315   น.ส. อัจริยา คะระวาด 4/4 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 Selected Topic สร้างสุข 316
486 47295   น.ส. ณัฐญาดา จันทรดี 4/4 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักปักษีรุ่นเยาว์ ม.ปลาย 344
487 47292   น.ส. ญาณิศา กุลประโยชน์ 4/4 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30917 สังคม 415
488 47254   น.ส. ณัฐนรี หวานแหลม 4/4 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30913 A Math 232
489 47249   น.ส. จิรัญญา ศรียอด 4/4 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30917 รักนิติศาสตร์ 410
490 47240   นาย ภูรินทร์ สายปัน 4/4       ก30915 นักเคมีรุ่นเยาว์ ม.ปลาย 301
491 47214   น.ส. นวพร สมบัติเชื้อ 4/4 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30917 มารยาทไทย 417
492 47212   น.ส. นภัสนันท์ ทะนันชัย 4/4 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
493 47211   น.ส. ธนภรณ์ ไชยชุมภู 4/4 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30917 มารยาทไทย 417
494 47201   น.ส. กุลฑีรา รุ่งกิตติรัตน์ 4/4 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
495 47193   นาย ศรัทธาธรรม อินตากูล 4/4       ก30919 วอลเล่ย์บอล 505
496 47191   นาย ภูผา ตัญจนะ 4/4       ก30911 พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6 103
497 47189   นาย ธิติพันธ์ เจียรวัฒนสวัสดิ์ 4/4 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 สิ่งประดิษฐ์จากขวดพลาสติก 342
498 47175   น.ส.  ศศิวิมล สมณะ 4/4 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 ลูกปัด รัดใจ ม.ปลาย 827
499 47172   น.ส. รุ้งตะวัน สุวรรณ 4/4 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30921 Meeting Art รับเฉพาะนักเรียนความสามารถพิเศษด้านศิลปะ 655
500 47155   น.ส. กชกร ตากากูล 4/4 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักสัตววิทยารุ่นเยาว์ ม.ปลาย 306
501 47151   นาย วัชรธร ทองคำ 4/4       ก30915 นักเคมีรุ่นเยาว์ ม.ปลาย 301
502 47145   นาย ธนพงศ์ สมเวที 4/4       ก30915 นักเคมีรุ่นเยาว์ ม.ปลาย 301
503 47143   นาย ณภัทร ฟูเต็มวงค์ 4/4       ก30915 นักเคมีรุ่นเยาว์ ม.ปลาย 301
504 47114   น.ส. จิราเจตฐ์ ศรีวิลัย 4/4 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ 341
505 47112   น.ส. จิณณพัต ศรีสิทธิรักษ์ 4/4 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
506 47108   นาย อนุชา ฟูเต็มวงค์ 4/4 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30913 คณิตศาสตร์ 224
507 47091   นาย คริสต์ อุทาหรณ์ 4/4 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30919 สมาธิสร้างสุข 879
508 50125   น.ส. สิริยากร เจียรสุวรรณ 4/3 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30921 Meeting Art รับเฉพาะนักเรียนความสามารถพิเศษด้านศิลปะ 655
509 50124   น.ส. รัตติกาล วันละยา 4/3            
510 50123   น.ส. ธนาภรณ์ แก่นเหล็ก 4/3 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 พลังงานทดแทน 324
511 48582   นาย บุญยฤทธิ์ สีมา 4/3       ก30921 ดนตรีไทยพื้นเมือง 651
512 47756   น.ส. ชนากานต์ ชาวดง 4/3 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30911 ทักษะภาษาไทย 126
513 47743   นาย ชวิน จิระธิติกุล 4/3 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30919 สมาธิสร้างสุข 879
514 47706   นาย ชลตะวัน ธนะสิริ 4/3       ก30923 ห้องสมุด 729
515 47666   น.ส. วริศรา เอกวิริยะภิชาติ 4/3 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 นักสะสม ม.ปลาย 114
516 47613   น.ส. นรินทร์ทิพย์ พงษ์ประพันธ์ 4/3 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
517 47612   น.ส. นภสร ยอดคำปัน 4/3 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30917 ประวัติศาสตร์ 405
518 47611   น.ส. นภพัชร์ พัชระภัทร์ 4/3 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
519 47608   น.ส. ณิธาดา มาลา 4/3 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
520 47568   น.ส. นันทนา ปราบพุทจา 4/3 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30911 ภาษาล้านนา (คำเมือง) 128
521 47545   นาย นครินทร์ เครือน้อย 4/3 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักปักษีรุ่นเยาว์ ม.ปลาย 344
522 47525   น.ส. พิชชาภา สุภาพ 4/3 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30927 จิตอาสา ม.ปลาย 745
523 47523   น.ส. เบญจพร ข้อทน 4/3 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30911 พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6 103
524 47522   น.ส. ธัญชนิต รักฝูง 4/3 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30911 พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6 103
525 47488   น.ส. มนัสชนก ศรีวิชัย 4/3 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30917 ท่องโลกอาเซี่ยน ม.ปลาย 429
526 47460   นาย ปัญญวัฒน์ ตั้งตัว 4/3 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30917 ท่องโลกอาเซี่ยน ม.ปลาย 429
527 47454   นาย ธนพล โชครวย 4/3 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30913 คณิตศาสตร์ 224
528 47430   น.ส. จิดาภา กามาด 4/3 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 พลังงานทดแทน 324
529 47397   น.ส. ภลินี  วาปี 4/3 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 พลังงานทดแทน 324
530 47384   น.ส. กัลยาณี ศรีบุญมาก 4/3 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 Digital Art ม.ปลาย 743
531 47375   นาย ภวิศ บุญเตี่ยม 4/3 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30917 ท่องโลกอาเซี่ยน ม.ปลาย 429
532 47330   นาย วสวัตติ์ ยี่แก้ว 4/3 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 พลังงานทดแทน 324
533 47314   น.ส. โยษิตา ทิวงค์ษา 4/3 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
534 47286   นาย สรวิชญ์ ธนาคุณ 4/3 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักปักษีรุ่นเยาว์ ม.ปลาย 344
535 47270   น.ส. ศิรภัสสร จันต๊ะไทย 4/3 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 ลูกปัด รัดใจ ม.ปลาย 827
536 47266   น.ส. พัทธนันท์ วังวีระนุสรณ์ 4/3 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักปักษีรุ่นเยาว์ ม.ปลาย 344
537 47255   น.ส. ธนพร ธนวิจิตร์ 4/3 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30919 วอลเล่ย์บอล 505
538 47250   น.ส. ชนกานต์ ทรายสมุทร 4/3 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 ปักริบบิ้นแสนสวย 737
539 47244   น.ส. กชกร เรืองพิริยกิจ 4/3 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30919 วอลเล่ย์บอล 505
540 47219   น.ส. ภัคภิญญา บุญนำมา 4/3 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
541 47204   น.ส. ชนกชนม์ ทิพาปกรณ์ 4/3 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
542 47192   นาย ภูริณัฐ มังแก้ว 4/3 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30917 ท่องโลกอาเซี่ยน ม.ปลาย 429
543 47170   น.ส. พรชนิตว์ พัวศรีพันธุ์ 4/3 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 ลูกปัด รัดใจ ม.ปลาย 827
544 47161   น.ส. ญาณิศา แยบคาย 4/3 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30911 ภาษาล้านนา (คำเมือง) 128
545 47159   น.ส. ชุติมณฑน์ ติ๊บศรี 4/3 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30911 ภาษาล้านนา (คำเมือง) 128
546 47156   น.ส. กัลยากร อุปนันท์ 4/3 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 พลังงานทดแทน 324
547 47149   นาย พีระพงษ์ วงศ์วิชัย 4/3 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 Digital Art ม.ปลาย 743
548 47137   นาย ก้องภพ สัตราช 4/3 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ม.ปลาย 709
549 47120   น.ส. พชรพร พาลคำ 4/3 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30917 ท่องโลกอาเซี่ยน ม.ปลาย 429
550 47119   น.ส. นภัสนันท์ ตัญโญ 4/3 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 นักสะสม ม.ปลาย 114
551 47105   นาย สิรวิชญ์ ใจอินทร์ 4/3 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30917 ประวัติศาสตร์ 405
552 47098   นาย นิธาน ทีรฆวณิช 4/3 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30919 เทเบิลเทนนิส 506
553 50122   น.ส. สุพิชญา ทิพย์พิมพ์วงศ์ 4/2 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
554 50121   น.ส. พิมพ์พิศา นากล้า 4/2 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักกีฏวิทยารุ่นเยาว์ ม.ปลาย 345
555 50120   น.ส. ปิยาลักษณ์ ศาสตร์สาระ 4/2 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักปักษีรุ่นเยาว์ ม.ปลาย 344
556 50119   นาย ปฏิมา เครือฟู 4/2 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30911 ทักษะภาษาไทย 126
557 50118   นาย ชัยวัฒน์ รัวฟองฟู 4/2 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30913 A Math 232
558 47733   น.ส. พิมพ์ขวัญ ชัยนาม 4/2 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ 326
559 47727   น.ส. นวพรรณ วงค์วิชัย 4/2 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 งานใบตอง 731
560 47672   นาย ณฐนนท์ ทิพพระหา 4/2 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30913 A Math 232
561 47641   นาย รัตนภูมิ กล่าวปิยะภมรกุล 4/2 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักกีฏวิทยารุ่นเยาว์ ม.ปลาย 345
562 47634   นาย ธนบดี จันทร์ฉาย 4/2 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักกีฏวิทยารุ่นเยาว์ ม.ปลาย 345
563 47624   น.ส. ไอศิยา ศุภอรษา 4/2 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักปักษีรุ่นเยาว์ ม.ปลาย 344
564 47618   น.ส. ปาลิน ศรีสุทธะ 4/2 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30917 เศรษฐกิจพอเพียง 437
565 47580   น.ส. ไอยรา วงค์ธิดา 4/2 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30919 ลีลาศ 515
566 47533   น.ส. วาสินี สมบูรณ์ 4/2 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30911 พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6 103
567 47527   น.ส. พีรตา ศรีฮอแก้ว 4/2 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักปักษีรุ่นเยาว์ ม.ปลาย 344
568 47514   นาย ฮาริส ฮูเดอร์ 4/2 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 รักษ์ต้นไม้ 748
569 47506   นาย วรวิทย์ เครือสาร 4/2 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 รักษ์ต้นไม้ 748
570 47492   น.ส. สุพิชฌา ออนต๊ะไคร้ 4/2 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 ลูกปัด รัดใจ ม.ปลาย 827
571 47474   น.ส. จิรารักษ์ พวงมา 4/2 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 ลูกปัด รัดใจ ม.ปลาย 827
572 47450   นาย คีตภัทร แสงสว่าง 4/2 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30919 สมาธิสร้างสุข 879
573 47443   น.ส. วิรัญญา กาตาบุตร 4/2 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
574 47432   น.ส. ธราพัชร์ มูลฟู 4/2 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ 326
575 47428   น.ส. กฤติมา จิตรงาม 4/2 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
576 47395   น.ส. ปณิตตา อภิวงค์ 4/2 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30925 ภาษาเยอรมัน 825
577 47393   น.ส. นงนภัส ไชยสาร 4/2 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30911 ทักษะภาษาไทย 126
578 47383   น.ส. กนกพลอย อยู่เจริญ 4/2 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30911 ทักษะภาษาไทย 126
579 47340   น.ส. จิรัชประภา พลังคะพันธ์พงศ์ 4/2 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30913 คณิตศาสตร์ 224
580 47309   น.ส. พิชญ์สิณี จิตสง่า 4/2 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักปักษีรุ่นเยาว์ ม.ปลาย 344
581 47303   น.ส. ปณิตา จเรวรรณ์ 4/2 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักสัตววิทยารุ่นเยาว์ ม.ปลาย 306
582 47287   นาย สิรภพ เล็กเลิศสุนทร 4/2 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักกีฏวิทยารุ่นเยาว์ ม.ปลาย 345
583 47272   นาย กันต์ ตั้งเบญจผล 4/2 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 คุ้มครองผู้บริโภค 723
584 47226   นาย คณิศร จักรเครือ 4/2 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30919 สมาธิสร้างสุข 879
585 47221   น.ส. เมษณี สีธิวงค์ 4/2 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ 326
586 47218   น.ส. เพ็ญพิชชา วาละ 4/2 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30917 จริยธรรม ม.ปลาย 433
587 47210   น.ส. ทวินรดา สิงห์ชัย 4/2 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30917 จริยธรรม ม.ปลาย 433
588 47206   น.ส. ณัฏฐณิชา ฝั้นจักสาย 4/2 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30917 จริยธรรม ม.ปลาย 433
589 47203   น.ส. ชณัสฌา ปรางค์สุวรรณ์ 4/2 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ 326
590 47180   น.ส. อรวรรยา ปะละน่าน 4/2 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 พลังงานทดแทน 324
591 47179   น.ส. อธิชา ชุมภูเขียว 4/2 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30911 ทักษะภาษาไทย 126
592 47169   น.ส. พชรมน ขัดทะเสมา 4/2 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30911 ทักษะภาษาไทย 126
593 47158   น.ส. ฉัชญา สูงงาม 4/2 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
594 47153   นาย สิรวิชญ์ ชมนา 4/2 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักกีฏวิทยารุ่นเยาว์ ม.ปลาย 345
595 47125   น.ส. แพรวลดา โนสุยะ 4/2 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักสัตววิทยารุ่นเยาว์ ม.ปลาย 306
596 47106   นาย สุรเชษฐ์ อินทวงศ์ 4/2 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักกีฏวิทยารุ่นเยาว์ ม.ปลาย 345
597 47092   นาย ชลธิศ บุนนาค 4/2 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30919 เทเบิลเทนนิส 506
598 47752   น.ส. กนกอร กมลประภาสวัสดิ์ 4/1 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30925 ภาษาเยอรมัน 825
599 47739   น.ส. อิ่มเอม ลีวิริยะพันธุ์ 4/1 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 งานปักและงานถัก 833
600 47738   น.ส. อิ่มอุ่น ลีวิริยะพันธุ์ 4/1 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 งานปักและงานถัก 833
601 47732   น.ส. พักพิงใจ วรวงศ์ประภา 4/1 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 งานปักและงานถัก 833
602 47731   น.ส. ปัณรสี วงศ์สว่างศิริ 4/1 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 ปักริบบิ้นแสนสวย 737
603 47726   น.ส. นภัสสร สันอุดร 4/1 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 Digital Art ม.ปลาย 743
604 47720   น.ส. ฐิตาพร เถาจันทร์ต๊ะ 4/1 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30911 พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6 103
605 47719   น.ส. ชญาดา นิ่มเนตร์ 4/1 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 งานปักและงานถัก 833
606 47711   นาย ปวีณวัช บุญมา 4/1 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักเคมีรุ่นเยาว์ ม.ปลาย 301
607 47709   นาย นิชฌาน ลี้ประเสริฐ 4/1 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักเคมีรุ่นเยาว์ ม.ปลาย 301
608 47707   นาย ณภัทร์ อินทรวง 4/1 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 งานปักและงานถัก 833
609 47704   น.ส. อรษิตา จารุจินดา 4/1 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30917 รักนิติศาสตร์ 410
610 47702   น.ส. สุทธิกา จันเป็งผัด 4/1 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
611 47697   น.ส. พิมลมาศ ญาณิสราพันธ์ 4/1 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 ปักริบบิ้นแสนสวย 737
612 47693   น.ส. ณิชารีย์ ไชยลังกา 4/1 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 ปักริบบิ้นแสนสวย 737
613 47691   น.ส. กันติชา ยศบุรุษ 4/1 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30925 Crossword Games ม.ปลาย 811
614 47690   น.ส. กมลพัชร นาคอ่อน 4/1 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30921 จิตอาสาศิลป์ 608
615 47689   น.ส. กชพร สิทธิไพศาล 4/1 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30925 ภาษาเยอรมัน 825
616 47687   นาย อนุวัฒน์ เด่นแก้ว 4/1 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักเคมีรุ่นเยาว์ ม.ปลาย 301
617 47685   นาย วุทธิเวฒน์ สหเสริมสิทธิ์ 4/1 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักเคมีรุ่นเยาว์ ม.ปลาย 301
618 47684   นาย รักษกร เอี่ยมสำอางค์ 4/1 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักเคมีรุ่นเยาว์ ม.ปลาย 301
619 47683   นาย รวิพล คำฝั้น 4/1 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักเคมีรุ่นเยาว์ ม.ปลาย 301
620 47682   นาย ภูเพชร แก้วประเทศ 4/1 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 สิ่งประดิษฐ์จากขวดพลาสติก 342
621 47679   นาย พีระพงษ์ ต๊ะวงศ์ 4/1 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักเคมีรุ่นเยาว์ ม.ปลาย 301
622 47675   นาย ธราดล สุวรรณรัตน์ 4/1 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักเคมีรุ่นเยาว์ ม.ปลาย 301
623 47673   นาย ณัฏฐ์ มณีทิพย์ 4/1 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักเคมีรุ่นเยาว์ ม.ปลาย 301
624 47648   น.ส. กชพรรรณ พูลสวัสดิ์ 4/1 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักกีฏวิทยารุ่นเยาว์ ม.ปลาย 345
625 47385   น.ส. กุลิสรา โยทะกา 4/1 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 นักสะสม ม.ปลาย 114
626 47311   น.ส. แพรวา ฉัตรชัยสิทธิกุล 4/1 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30917 จริยธรรม ม.ปลาย 433
627 47253   น.ส. ณญาดา ไชยวงค์ 4/1 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 ลูกปัด รัดใจ ม.ปลาย 827
628 47243   นาย วุฒิพงษ์ จันเต็ม 4/1 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30917 ท่องโลกอาเซี่ยน ม.ปลาย 429
629 47215   น.ส. บุญญิสา ธรรมวรัญญา 4/1 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 นักสะสม ม.ปลาย 114
630 47213   น.ส. นฤสรณ์ ชัยวงค์เวชวัฒนา 4/1 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 ลูกปัด รัดใจ ม.ปลาย 827
631 47208   น.ส. ณัฐธดา รักษ์บำรุง 4/1 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30913 คณิตศาสตร์ 224
632 47205   น.ส. ชุติฤดี ติ๊บศรี 4/1 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 ลูกปัด รัดใจ ม.ปลาย 827
633 47196   นาย สิทธิ์นิธิ สิทธิ์ศรีสง่าวงค์ 4/1 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30917 ท่องโลกอาเซี่ยน ม.ปลาย 429
634 47182   นาย จิรัฎฐ์ ถนัดกิจ 4/1 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30917 ท่องโลกอาเซี่ยน ม.ปลาย 429
635 47173   น.ส. วรันธร ศุภมงคล 4/1 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 พลังงานทดแทน 324
636 47164   น.ส. ณัทภัค โสภะ 4/1 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30911 ทักษะภาษาไทย 126
637 47147   นาย ปุณณ์ ศุภศรีสรรพ์ 4/1 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักเคมีรุ่นเยาว์ ม.ปลาย 301
638 47126   น.ส. ยศวดี ทิยาว 4/1 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30925 เรารักโรงเรียน 822
639 47117   น.ส. ณชากร ดาวัลย์ 4/1 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30925 เรารักโรงเรียน 822
640 47113   น.ส. กฤตพร กฤตมโนรถ 4/1 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 นักสะสม ม.ปลาย 114
641 47093   นาย ชูเกียรติ ไตรมหาสุวรรณ์ 4/1 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30917 ท่องโลกอาเซี่ยน ม.ปลาย 429