โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ห้อง  9

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น/ห้อง รหัส กิจกรรม 4 เหล่า รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 48189   ด.ช. กัณฐพันธ์ เปรมทอง 3/9       ก20923 การถ่ายภาพ 738
2 48190   ด.ช. ณดล วิไลรัตน์ 3/9       ก20923 การถ่ายภาพ 738
3 48191   ด.ช. ณภัทร วังซ้าย 3/9            
4 48192   ด.ช. ณรงค์ศักดิ์ อินทรวิจิตร 3/9            
5 48193   ด.ช. ทัชชล นันตี 3/9       ก20923 การถ่ายภาพ 738
6 48194   ด.ช. ธนพนธ์ ใจตั้ง 3/9       ก20923 การถ่ายภาพ 738
7 48195   ด.ช. ธนาภูมิ ตาแสน 3/9            
8 48196   ด.ช. ธรรมปพน วัฒนวิภา 3/9       ก20927 ลูกเสือเกียรติยศ 406
9 48197   ด.ช. นนพัฒน์ พึ่งดี 3/9            
10 48198   ด.ช. พนศักดิ์ คำพะเเย 3/9            
11 48200   ด.ช. พิชญุตม์ เชื้อขาวพิมพ์ 3/9       ก20927 ลูกเสือเกียรติยศ 406
12 48201   ด.ช. พิฑูรย์ หลำน้อย 3/9       ก20927 ลูกเสือเกียรติยศ 406
13 48203   ด.ช. ภัทรดล ศรีพรหม 3/9            
14 48204   ด.ช. ภานุพงษ์ งามสว่างจิตร์ 3/9            
15 48205   ด.ช. ภาสกร เขื่อนแก้ว 3/9            
16 48206   ด.ช. สญชัย กุญชร 3/9            
17 48207   ด.ช. สรณ์ ตั้งเบญจผล 3/9            
18 48208   ด.ช. สิทธิพล มะโนใน 3/9            
19 48209   ด.ช. อภิวิชญ์ คำสอน 3/9       ก20919 บาสเก็ตบอล 503
20 48210   ด.ช. อัครวิทย์ คงธนภักดีโสภณ 3/9            
21 48211   ด.ญ. กมลวรรณ หน่อท้าว 3/9       ก20921 ศิลปะการแสดง 602
22 48212   ด.ญ. ชัญญา จันทร์แสนตอ 3/9       ก20919 วอลเล่ย์บอล 505
23 48213   ด.ญ. ฐานภรณ์ สุธาพันธ์ 3/9       ก20919 วอลเล่ย์บอล 505
24 48215   ด.ญ. ณัฐริกา อินทรวรรณ 3/9       ก20927 แนะแนว 910
25 48216   ด.ญ. ธนัชพร ใจวงค์ 3/9       ก20923 นักสะสม ม.ต้น 116
26 48217   ด.ญ. ธนาจิตร สวัสดี 3/9       ก20919 วอลเล่ย์บอล 505
27 48218   ด.ญ. นลินนิภา สินธุวาทิน 3/9       ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
28 48219   ด.ญ. นัชชา วันทะยะ 3/9       ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
29 48220   ด.ญ. นิจฉรา ขันอินผูก 3/9       ก20919 วอลเล่ย์บอล 505
30 48221   ด.ญ. นิรัชพร จอมคำ 3/9       ก20919 วอลเล่ย์บอล 505
31 48222   ด.ญ. ปภาดา ยอดเรือน 3/9       ก20923 นักสะสม ม.ต้น 116
32 48223   ด.ญ. ประภาสิริ วันควร 3/9       ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
33 48224   ด.ญ. พรชนัน ดำรงค์พงษ์พันธ์ 3/9       ก20919 วอลเล่ย์บอล 505
34 48225   ด.ญ. พิชฌานันท์ ตาเมืองมูล 3/9       ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
35 48226   ด.ญ. ภัครสร หน่อนันตา 3/9       ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
36 48227   ด.ญ. รมณีย์ จอมคำ 3/9       ก20919 วอลเล่ย์บอล 505
37 48228   ด.ญ. เวียงล้านนา สารสืบ 3/9       ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
38 48229   ด.ญ. สาธิตา คำลือ 3/9       ก20923 นักสะสม ม.ต้น 116
39 48230   ด.ญ. สุภัชญาดา โมเหล็ก 3/9       ก20923 คอมพิวเตอร์แอนนิเมชั่น ม.ต้น 711
40 48231   ด.ญ. อัจฉราภรณ์ จะวะนะ 3/9       ก20923 การถ่ายภาพ 738
41 48232   ด.ญ. อารชา เป็นมูลยิ่ง 3/9       ก20923 การถ่ายภาพ 738
42 48599   ด.ญ. พิชญาดา วงศ์สอน 3/9       ก20919 วอลเล่ย์บอล 505
43 48600   ด.ญ. พิชญธิดา ใจยาบุตร 3/9       ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
44 49409   ด.ช. จักรกฤษณ์ อลังการนันท์ 3/9       ก20923 Internet ม.ต้น 219
45 49410   ด.ญ. พัชรา อมรเมธากุล 3/9            
46 49413   ด.ช. สกุลแก้ว สิงห์แก้ว 3/9       ก20911 หนอนหนังสือ ม.ต้น 104