โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ห้อง  8

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น/ห้อง รหัส กิจกรรม 4 เหล่า รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 48145   ด.ช. กษิดิศ สินเปียง 3/8       ก20923 นักสะสม ม.ต้น 116
2 48146   ด.ช. คณิศร หล้าคำเปียง 3/8       ก20913 A Math 232
3 48147   ด.ช. ชนบดี เป็งวัง 3/8       ก20913 A Math 232
4 48148   ด.ช. ณัฏฐภัทร ธรรมสิทธิ์ 3/8            
5 48149   ด.ช. ณัฐพล บุญทาหมั้น 3/8       ก20915 นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ 326
6 48150   ด.ช. ณัฐวุฒิ สุภะมาตรา 3/8       ก20915 นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ 326
7 48151   ด.ช. ณัฐวุฒิ  คำมุงเมือง 3/8       ก20919 เทเบิลเทนนิส 506
8 48152   ด.ช. ทักษิณ   นาสรรค์ 3/8       ก20923 นักสะสม ม.ต้น 116
9 48153   ด.ช. ธนภัทร พรมยศ 3/8       ก20923 นักสะสม ม.ต้น 116
10 48154   ด.ช. ธีรภัทร อธิปัญญาพันธุ์ 3/8            
11 48155   ด.ช. ปริญญาวัช สุมาลา 3/8       ก20919 บาสเก็ตบอล 503
12 48156   ด.ช. พลวรรธน์ บุญนำมา 3/8            
13 48157   ด.ช. พันธ์พิชิต ธนชัยพันธุ์ 3/8            
14 48158   ด.ช. ภาณุวัฒน์   ปัญญาทอน 3/8       ก20919 เทเบิลเทนนิส 506
15 48159   ด.ช. ภานุวัฒน์ แก้วใหญ่ 3/8       ก20913 A Math 232
16 48160   ด.ช. มนัสวิน พระทองคำ 3/8       ก20919 บาสเก็ตบอล 503
17 48162   ด.ช. วชิรวิชญ์ ต้นแก้ว 3/8       ก20913 A Math 232
18 48164   ด.ช. วิศรุต อยู่สมพงษ์ 3/8            
19 48165   ด.ช. สิรดนัย ชูพงศ์พันธ์ 3/8       ก20923 นักสะสม ม.ต้น 116
20 48166   ด.ช. สุปวีร์ เมฆรักษาวนิช 3/8       ก20915 นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ 326
21 48167   ด.ญ. กนกวรรณ ต๊ะสิทธิ์ 3/8       ก20923 งานปักและงานถัก 833
22 48168   ด.ญ. กฤติยาณี ขว้างไชย 3/8       ก20923 นักสะสม ม.ต้น 116
23 48169   ด.ญ. คนัมภรณ์ วงค์ลือโลก 3/8       ก20923 พับกระดาษญี่ปุ่น 868
24 48170   ด.ญ. ชนาภัทร ใจวรรณะ 3/8       ก20923 ปักริบบิ้นแสนสวย 737
25 48171   ด.ญ. ทัสสิมล บุญสูงเพชร 3/8       ก20913 A Math 232
26 48172   ด.ญ. นภสร พักใส 3/8       ก20911 หนอนหนังสือ ม.ต้น 104
27 48173   ด.ญ. นลินทิพย์ วงศ์ชุมภู 3/8       ก20923 นักสะสม ม.ต้น 116
28 48174   ด.ญ. นัทธมน ชัยสุวรรณ 3/8       ก20913 A Math 232
29 48175   ด.ญ. นันท์นภัส ยุวศิริกุลชัย 3/8       ก20913 A Math 232
30 48176   ด.ญ. เบญญาภา มะโนวงค์ 3/8       ก20923 งานปักและงานถัก 833
31 48177   ด.ญ. ปพิชญา สิบประการ 3/8       ก20913 A Math 232
32 48178   ด.ญ. ปริยะ สุยะใจ 3/8       ก20915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
33 48179   ด.ญ. ปวริศา หาญเทวี 3/8       ก20923 นักสะสม ม.ต้น 116
34 48180   ด.ญ. พัทธนันท์ เปี้ยแปง 3/8       ก20923 นักสะสม ม.ต้น 116 ก20923 นักสะสม ม.ต้น 116      
35 48181   ด.ญ. เพ็ญจรัส มหาราช 3/8       ก20923 นักสะสม ม.ต้น 116
36 48182   ด.ญ. รัญชิดา ช่างปัด 3/8       ก20923 นักสะสม ม.ต้น 116
37 48183   ด.ญ. วรรณกร หมอมูล 3/8       ก20915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
38 48184   ด.ญ. วริษฐา ศรีกันใจ 3/8       ก20915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
39 48185   ด.ญ. ศรัณพร วงศ์สวัสดิ์ 3/8       ก20923 นักสะสม ม.ต้น 116
40 48186   ด.ญ. สาธิตา โรจนกูร 3/8       ก20923 นักสะสม ม.ต้น 116
41 48187   ด.ญ. หทัยชนก เสียงเย็น 3/8       ก20925 ภาษาเยอรมัน 825
42 48188   ด.ญ. อัญชิษฐา ยะเปียงปลูก 3/8            
43 48586   ด.ญ. จุฑามาศ มณีวรรณ 3/8            
44 49375   ด.ญ. เปมิกา เต็มโชติชญาน์ 3/8       ก20923 ปักริบบิ้นแสนสวย 737
45 49376   ด.ช. นิธิพัฒน์ กันชาติ 3/8            
46 49397   ด.ญ. จุฑารัตน์ อินนั่งแท่น 3/8