โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ห้อง  7

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น/ห้อง รหัส กิจกรรม 4 เหล่า รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 48101   ด.ช. คณิติน บุญลอม 3/7            
2 48102   ด.ช. จิรพัชญ์ อินทร์ต๊ะสืบ 3/7       ก20913 หมากรุก ม.ต้น 217
3 48103   ด.ช. เจริญยิ่ง สีเสน 3/7       ก20927 ลูกเสือเกียรติยศ 406
4 48104   ด.ช. โชคชัย   อนุวรรณ 3/7            
5 48105   ด.ช. ณัชพน ภิญญาพัชญ์ 3/7       ก20919 บาสเก็ตบอล 503
6 48106   ด.ช. ต้นทรัพย์ อุดมรักษาสกุล 3/7       ก20919 เทเบิลเทนนิส 506
7 48107   ด.ช. นพรัตน์ อัครพัฒน์ 3/7       ก20915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
8 48108   ด.ช. บุญสลัก นาแพร่ 3/7       ก20925 Love reading ม.ต้น 823
9 48109   ด.ช. พชร ใหม่สวัสดิ์ 3/7            
10 48110   ด.ช. พิศิษฐ์พงศ์ มโนปัญญา 3/7            
11 48111   ด.ช. พีระพงษ์ มาลา 3/7       ก20923 รักษ์ต้นไม้ 748
12 48112   ด.ช. ภัทรพล อินธิมา 3/7       ก20923 รักษ์ต้นไม้ 748
13 48113   ด.ช. ภาณุวิทย์ หาญเหรียญทอง 3/7       ก20927 ลูกเสือเกียรติยศ 406
14 48114   ด.ช. ภูริณัฐ   สายคำมา 3/7            
15 48115   ด.ช. วรปรัชญ์ พิจอมบุตร 3/7       ก20923 รักษ์ต้นไม้ 748
16 48116   ด.ช. วรัญญู บุญเรืองทา 3/7            
17 48117   ด.ช. วศศาสตร์ รัชนีรมย์ 3/7       ก20917 รักนิติศาสตร์ 410
18 48118   ด.ช. วีรภัทร   คิดอ่าน 3/7            
19 48119   ด.ช. ศิรวิชญ์ มูลเกษ 3/7       ก20915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
20 48120   ด.ช. สรวิชญ์ ท่องเที่ยว 3/7       ก20919 เทเบิลเทนนิส 506
21 48121   ด.ช. สุรเชษฐ์ หวังใจ 3/7       ก20911 ภาษาล้านนา (คำเมือง) 128
22 48122   ด.ช. อนุชา ชุ่มธิ 3/7       ก20927 ลูกเสือเกียรติยศ 406
23 48123   ด.ญ. กัญญารัตน์ รังวิจี 3/7       ก20915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
24 48124   ด.ญ. คารอลินี่ โตโยฟูกุ 3/7       ก20915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
25 48125   ด.ญ. จุฑาลักษณ์ อาษาวงค์ 3/7       ก20923 นักสะสม ม.ต้น 116
26 48126   ด.ญ. ฐิติชญา เจริญขวัญเมือง 3/7       ก20915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
27 48127   ด.ญ. ณัฐริการ์ จุลศรีไกรวัลย์ 3/7       ก20921 ศิลปะการแสดง 602
28 48128   ด.ญ. ธนพิชญ์ วงค์ดี 3/7       ก20923 นักสะสม ม.ต้น 116 ก20923 นักสะสม ม.ต้น 116      
29 48129   ด.ญ. ธนัชญา ใจวงค์ 3/7       ก20923 นักสะสม ม.ต้น 116
30 48130   ด.ญ. ธัญนันท์ ติ๊บปาละ 3/7       ก20921 ขับร้อง ม.ต้น 609
31 48131   ด.ญ. ธัญวรัตม์ แก้วแสนตอ 3/7       ก20917 สาระความรู้ผ่านภาพยนตร์ ม. ต้น 419
32 48132   ด.ญ. ธิดาพร นันตา 3/7       ก20911 หนอนหนังสือ ม.ต้น 104
33 48134   ด.ญ. ปพิชญา ฟูบุตร 3/7       ก20915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
34 48135   ด.ญ. ผกากรอง ดีคำวงค์ 3/7       ก20915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
35 48136   ด.ญ. ภัทรมน พวงสายใจ 3/7       ก20923 นักสะสม ม.ต้น 116
36 48137   ด.ญ. ไรรมย์    พรมใจ 3/7       ก20915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
37 48138   ด.ญ. วชิรญาณ์ เข็มนาค 3/7       ก20915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
38 48139   ด.ญ. วรินธร   ไชยมงคล 3/7       ก20915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
39 48140   ด.ญ. วิภาวี สมใจ 3/7       ก20915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
40 48141   ด.ญ. สิปาง สุขจรัส 3/7       ก20921 ขับร้อง ม.ต้น 609
41 48142   ด.ญ. สิริมล ใจวังเย็น 3/7       ก20921 ขับร้อง ม.ต้น 609
42 48143   ด.ญ. อชิรญา ธรรมธิกูล 3/7       ก20915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
43 48144   ด.ญ. อัญชิษฐา จงสัมฤทธิ์ดี 3/7       ก20915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
44 48584   ด.ช. พรัญชน์ วิมุกตายน 3/7       ก20923 รักษ์ต้นไม้ 748
45 49377   ด.ช. อภิวิชญ์ เป็งโต 3/7            
46 49378   ด.ช. นิติกาญจน์ เทือกมนต์ 3/7       ก20919 บาสเก็ตบอล 503